Sidste ændring 27. november 2016Givskud, Østerhoved skøde 1785.

Jens Christensen af Østerhoved køber hans fødegård, der har hartkorn 2 1 2 0 til selveje for 290 rigsdaler. Det nævnes at hans far Christen Nielsen bor på gården, han er 63.
Sælgeren er Malta Christian Friis på Donneruplund i Give sogn. Donneruplund har ejet gården længe, den blev købt af Niels Andersen Wong i Øster Nykirke, som lagde den til Donneruplund gods.
Giufschou i skødet er en gård i Give Bys ejerlav, Givskov. Det er en fejl: der skulle have stået Gifschud, Givskud.

Liste af personer, 5 i alt, nævnt 1785:
Navn Sted Bemærkning
Jens Christensen Østerhoved, Givskud Får skøde på Østerhoved hartkorn 2 1 2 0.
Christen Nielsen Østerhoved, Givskud Jens Christensens far, bebor gården.
Malta Christian Friis Donneruplund, Give Godsejer Donneruplund, skøder Østerhoved til Jens Christensen.
Peder Reenberg Helt Give By Degn i Give, Vidne i skødet.
Christen Christensen Silkeborg, Grene sogn Vidne i skødet.

Skøde på Østerhoved 1785 til Jens Christensen fra Malta Christian Friis på Donneruplund.
Nørvang-Tørrild Skøde- og panteprotokol 1773 - 1788, folsider. 288b - 289:
Arkivalier Online opslag 294.
[....] ikke læsbar, antal prikker er det skønnede antal bogstaver.
{...} kommentar Villy M. Sorensen.
Kursiv: latinske bogstaver, ikke gotiske.
Udskrift: Villy M. Sorensen, 2016.

Folioside 288b
Arkivalier Online opslag 294
Ao 1750 Anno 1786 den 10de Martÿ er følgende Læst:
No 4 fra fol: 380 og 381.
C7timus 1785 1½ Rigsdaler.


Jeg Malta Christian Friis til Donneruplund, Deris Kongelig Maystæts Cancellie Raad kiendes og herved vitterliggiør, at jeg haver solgt og afhændt ligesom jeg og hermed sælger , Skiøder og afhænder, gandske og aldeeles fra mig og mine Arvinger , til Jens Christensen og Hans Arvinger een mig hidtil tilhørende Bondegaard Østerhoed kaldet , som hans fader Christen Nielsen beboer hvilken gaard er beliggende i Giufschou {fejl for Giufschud} Sogn Nørvangs Herred Coldinghuus Amt , og staar for hartkorn Agger og Eng nÿe Matricul 2 td 1 skp: 2 Fr: der altsammen med Bygning, grund og Eiendom , af Agger og Eng, Fiske Vand, Fæegang, Tørve Skiær , Lyng slett, vaadt og tørt , inden og unden mark skiæl , intet i nogen maade undtagen, af [A.te.t] som nu er, eller af Arrilds tiid tillagt haver herefter skal tilhøre bemt Jens Christensen og hans Arvinger , som et kiøbt Kiøb, til Evindelig Eiendom, siden han derfor har betalt mig med reede penge, efter vores mundtlige accordt =290rd. siiger Toe Hundrede og Halvfemsindstyve Rigsdaler , Thi kiendes jeg for mig og mine Arvinger
Folioside 289
Jngen ydermeere Lod, deel, eller Rettighed at have til eller i bemte Gaard, eller noget af dens tillignede ; men den skal herefter fuldkommelig tilhøre meer bemt Jens Christensen og Arvinger, som et kiøbt , frit frelst ; og hiemlet kiøb og Eiendom.
Og skulle det uventende ske, at enten gaarden eller noget af dens rætt tilligende Eiendom formedelst min Hiemmels brøst , blev oftbemt Jens Christensen eller hans Arvinger ved Lovmaal eller Dom fravundet , da bepligter jeg mig og mine Arvinger een for alle, og alle for een, igien at erstatte ham med lige godt gods, eller og reede Penge, efter uvillige mænds sigelse inden 6 ugger fra Do͞mens Dato saa oftbemt Jens Christensen i det fald ved dette Kiøb skal blive uden ald skade i alle maader.
Til end ydermeere Stadfæstelse, Haver ieg ikke alleene egenhændig underskreven og forseglet dette, men endog formaaet Degnen i Giufve Peder Reenberg Helt , og Christen Christensen fra Silkeborg i Green Sogn , til Vitterlihed med os at underskrive og forsegle, Liegesom og dette maa læses og Protocolleres til hvad Rett fornøden eragtes, uden mig dertil Varsel at give. —
Donneruplund den 4 Junii 1785
Malta Friis: L:S:
Til vitterlighed efter Begiæring underskriver og Forsegler:
P: R: Helt L:S:
Christen Christensen L:S:
At ingen kiøbe Contract Skriftlige Conditioner eller noget Andet saadant Documente om dette kiøb, som dette Skiøde indeholder, af Sælgeren eller kiøberen har været oprættet, eller af anden paa vores Vegne, uden alleene den mundtlige accordt og aftale. Det kan vi i følge allernaadiste Forordning af 27 Nov: 1775, med vores Eed bekræfte naar forlanges. —
Donneruplund Anno et Die ut Supra.
Malta Friis
Jens Christensen. —
Forevist paa Colding Amtstue, den 14 Febr 1786.
{Slut}