ØSTER NYKIRKE KIRKEBOG
1700 - 1720
Meld korrektur eller fejl
Send information
Top
1700, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
1710, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
1720, 1
Sidste ændring 5. august 2013
Tilbage til Nørvang-Herred oversigt.


ØSTER NYKIRKE KIRKEBOG FORTLØBENDE 1700 - 1720

Øster Nykirke kirkebog begynder i året 1700 og er ført fortløbende efter dato ikke opdelt i fødsler, begravelser og vielser. Den er inddelt efter kalender år, hvilket er usædvanligt for næsten alle andre kirkebøger i tiden er inddelt efter kirkeår, som begynder 1. advent året før.
Allerede i 1702 bliver præsten meget udførlig og tilføjer ofte efter hustru hvad denne hedder med navn, hvilket er sjældent i kirkebøger på den tid. Navnet Johan bruges hvor vi ville skrive Johanne, det er altså ikke nogen fejl. Et barn uden angivelse om søn eller datter der døbes med navnet Johan kan således være en dreng eller en pige.
Stednavne og til hvilke sogne de hører ses i de kommenterede versioner. Hvis man ikke er stedkendt er det ikke helt let at vide.
Kirkebogen begyndes af præst Hans Jørgensen Jelling, der får embedet 1675, da han er 27 år. Præstehistorikeren Wiberg beretter anekdoter om ham fx at han havde korte ben der krydsedes. Han har en datter Mette som han nævner fx i 1701 og senere. Hans efterfølger udnævnes i 1704, men han fører selv kirkebogen i Øster Nykirke videre indtil 1728 som man kan se på skriften. Efterfølgeren, som boede i Bøllund i Give, fører kirkebogen i annekset Give fra 1705. I 1731 overdrager Hans Jørgensen Jelling Øster Nykirke præstegaard til efterfølgeren mod aftægt til ham, konen og datteren Mette, som gifter sig før 1734.
Som fører af kirkebogen er Hans Jørgensen Jelling fremragende, han bringer mange oplysninger specielt også kvindenavne, som ellers er sjældne i hans tid. Hans lister af vidner i trolovelser er ofte som et slægtskabsregister. Han læser korrektur på hans indsførsler og korrigerer dem i randen og hans skrift er tydelig og let læselig. Efterfølgeren er nogenlunde normal hvad kirkebogen angår, når han da ellers fører den, hvilket glipper en del år.
Hans Jørgensen Jelling *1647c †1734 (skifte) Øster Nykirke.
Gift 1. gang med Kirsten Lauridsdatter †1700- datter af Kirsten Olufsdatter †1700-, som var datter af Oluf Rasmussen Samsing præst i Aale og Tørring *1697c Aarhus †1659 Aale og Marin Steffensdatter *1609c †1670 Aale. De får to døtre: Marin Hansdatter †1734+ gift 1700- med Frederik Ottesen, Donneruplund, Give. og Mette Hansdatter gift 1704+ med Jens Pedersen Boller i Brædstrup.
Gift 2. gang med Karen Knudsdatter Borbjerg *1661 Borbjerg †1739 Øster Nykirke datter af Knud Poulsen Kolding præst i Borbjerg og Ryde og Marin Andersdatter †1703 (skifte) Borbjerg. Karen fik ingen børn.

Udskriftet forsøger at være bogstavret uden at ville gå overbord i det. Når udskriften siger "nefnlig" kan man argumentere at e'et er et mislykket a, men trods det ser det ud som et e.
{!} betyder at hvad der ser ud som en fejl i udskriften er en fejl i selve kirkebogen, fx Christen Henninsøn {!} i dåb #2066.
{mine kommentarer og tilføjelser} med disse paranteser.
[....] fx fire bogstaver, der ikke kunne tydes.

Præsten Hans Jørgensen Jelling skriver altid -søn som i Jensøn, Hansøn etc, han skriver ofte "i" hvor vi ville skrive "e", han skriver konsekvent Marin for Maren, punktet over i'et er meget tydeligt. Navnet Johanne skriver han som Jahan, dvs ved en dåb er det ikke klart om det er en pige eller en dreng. Han bruger ordet "inddøbt" for "hjemmedøbt", skriver altid "Sørren" med dobbelt r, "i" foran en konsonant bliver til "j" som i Jngvart, han skriver Lavrs eller Lavrits, Mats, Villats, Hustroe.
Han skriver sjældent sogne ved udensogns steder, men kun Møllerup, Knude, Odderbæk, Donneruplund, man må så selv vide i hvilket sogn stederne ligger.
Stederne i Øster Nykirke i Hans Jørgensen Jellings stavning:
Stednavne i Øster Nykirke
Præst Jelling TRAP stednavn, modif.
Alsteds Mølle Alsted Mølle
Damgaard Damgaard
Havstrup Haustrup
Nørkollemorten Kollemorten- Nørre
Synderkollemorten Kollemorten- Sønder
Mølgaard Mølgaard
Oxenbierg Oksenbjerrre
Præstegaard Præstegaard
Tindet Tinnet
Vong Vonge
Ørensholt Ørnsholt

TRAPs Oksenbjerge er fra en Øresundsdialekt og ikke korrekt. Det hedder bjerre i mange forskellige stednavne og det har den fordel at være korrekt jysk. Skrivemåden Kollemorten- Nørre og -Sønder er for at disse steder sorterer til Kollemorten, ellers mister man sammenhængen, når man kun ved Kollemorten fordi Nørre-Kollemorten ville stå et helt andet sted end Sønder-Kollemorten. Blanket mellem fx Kollemorten- og Nørre er for at spare plads i HTML i spalter i tabeller til sortering, som ellers ville blive for brede med ganske lange navne.

For at lette læsningen er døbe navne sat fedt understreget.
Andre navne af personer indførslen handler om kursiv og fedt.
Bogstavet m med streg over: ͞m fordobler m'et, her i kirkebogen mest benyttet i ga͞mel = gammel, en enkelt gang i Cle͞men og andre navne.

Kommenteret Version #xxxx med navne fra alle kendte kilder og familieforhold. Kommer senere.

Gå til årstal:
1700, 1701, 1702, 1703, 1704, 1705, 1706, 1707, 1708, 1709
1710, 1711, 1712, 1713, 1714, 1715, 1716, 1717, 1718, 1719
1720, 1721

Side 0 (AO opslag 2)
Ao 1700
Ny Kierche Bog Til NyKirche
AnFanget

Side 1 (AO opslag 3)
Ny Kirche Bog til Nykirche, anfanget

1700
Anno 1700

Dom 3 post Epiphani blev døbt en Pigebarn som blef kaldet Karen, som en Vel=bekiendt Qvinde ved navn Mette Lavrits Datter /: som hafer faaet Logement hos Christen Andersøn i Tindet :/ hafer føed og udlagde til Barnefader en Soldat ved navn Christen Pedersen, som hun sagde at vere hendis Egtemand, som for[ne] Christen Pedersen det samme og vedstaar, men hafer ingen beviis derpaa, hvorfor det og blef Præsten og Stedens Øvrighed givet tilkiends for Barn blef baaren til daab af Christen Andersøns Hustroe i Tindet og var fadere til Barnet Christen Matsøn ibidem Anders Nielsen og Hans Hustroe ibidem Erich Jensøn ibidem og Bernt Matsøn ibidem.

Dom: Oculi blef Jørgen Matsøn i Tindet hans barn ved navn Kirsten som var et aar ga͞mel ringer 6 uger og 5 Dage, begravet.

Dom: Jucia blef Mats Jensøns barn i Nørkollemorten for sin svagheds shyld [inddøbt?] og da var fadder Christen Sørensøn i Nørkollemorten Jens [Av....sen] og hans Hustroe [....], baaren af Christen Sørrensøns Hustrue og kaldet Jens.

Die [01] Martii blef Her: Mats Rytters barn begraven.


Side 2 (AO opslag 4)

Exaudi blef en ung Karl i Vong ved Navn Jørgen Andersøn begravet.

Feste [fo::nis] Bapt. Hafde Peder Povelsøn i Nør Kollemorten et barn til Daab og blef baaren af en Pige i Synderkollemorten ved Ingeborg Niels Datter og blef Barnet kaldet Mette og faderne vare Niels Nielsøn i Synderkollemorten Elisabeth Jens Datter ibid. Christen Harboe ibidem Jens Graversøn i Nørkollemorten og Min egen tienestepige Marin Niels Datter.

Dom 4 i Trin. blef Jens [Bødersens] som var i Vong hans barn ved Navn Johan begraven.

Dom 6 i Trin: blev Niels Jensøn, som var en Betler hos Hans Jensøn i Nørkollemorten begraven.

Dend 18 Augusti hafde Jens Graversøn in Nørkollemorten et Barn til Daab som blef kaldet Gravers og baaren af Margrete Christens Datter i Nørkollemorten og fadere var Christen Svensøn i Nørkollemorten, Movrits Jensøn ibidem Peder Povelsøns Hustroe ibidem Rasmus Sørrensøns Hustroe og Jens Pedersøn ibidem.

Dom 10 i Trinita: blef Erich Jensøns Hustroe ved Navn Anne Peders Datter begravet.

Dom: 14 post Trini: blef Las Tygesøns i Vonge tvinde børns daab confirmeret og dend ene blef kaldet Johan baaren af Christen Pedersøn Porsis Hustroe i Vonge og dend Anden blef kal

Side 3 (AO opslag 5)
det [.....n] som blef frembaaren af [.....] [.......] i Vonge og faderne vare Christen Pedersøn Pors i Vonge Niels Christensøn Pors ibidem Jens Pedersøn i [..oven] og Lavris Rasmusen ibidem og Christen Pedersøns Hustroe ibidem.

Dend 3 Novembris da hafde Jørgen Matsøn i Tindet et Barn til daab som blef kaldet Mats, frembaaren af Sørren Sørrensøns Hustroe i Tindet, fadderne vare Villats Iversøn i Tindet, Christen Villatsen ibidem, Jens Villatsen ibidem, Christen Nielsen og hans Hustroe ibidem.

Dend 27 Decembris hafde Peder Byrresen i Synder Kollemorten et Barn til Daab som blef kaldet Marin frembaaren af Christen Harboes Hustroe i Synder Kollemorten fadere var Peder Christensøn tienendis i Øster Snede Sogen og Anders Christensen tienendis i Lystrup Sogen Christen Lerche i Synderkollemorten og Karen Niels Datter ibidem og Johan Sørrens Datter ibidem.

Dend 29 Decembris blef Christian Nielssøns stifsøn Ørensholt ved nafn Thomas Jensøn begravet.

Dend 29 Decembris blef Christen Henningsens barn i Nørkollemorten ved navn Henning begravet.

1701
Anno 1701 Dend 5 Janua: blev Las Tygesøn i Vong begravet.

Side 4 (AO opslag 6)
Dend 9 Janu. blef Bertel Terchelsøn i Havstrop begravet.

Dend 28. Januarii blef Niels Frantsøn i Vong og Else Jens Datter i Mølgaard trolovet og da var tilstede Jens Christensen i Mølgaard, Jørgen Jensøn ibidem, Frans Pedersøn [Tep] i Vong Jnger Jens Datter i Mølgaard Marin Jens Datter ibide og Karen Jens Datter i Vong og Jens Nielsøn i Mølgaard og Peder Fransen ibidem gick i forlof for for: Niels Frantsøn.

Dend 9. Februarii blef en Betler af Vong ved Navn Jens Enevoldsøn begraven.

Dend 11. Februarii blef Peder Sørrensøn Tyboe i Havstrop begraven.

Dom. Reminisere Hafde Niels Larssøn i Havstrop en Barn til Daab, som blef kaldet Kirsten og frembaaren af Lave Jensøns Hustroe i Havstrop fadere var Lars Jensøn ibidem Peder Christensøn ibidem Hans Bertelsøns Hustroe ibidem, Jens Christensøn i Nørkollemorten og Jnger Jens Datter i Mølgaard.

Dom: Lætare hafde Anders Jensøn i Havstrop en
Side 5 (AO opslag 7)
Barn til Daaben, som blef kaldet Bertel og blef baaren af Lave Jensøns Hustroe i Havstrop, fadere vare Lave Jensøn ibidem og Niels Lassen ibidem og Hans Bertelsøn ibidem, Peder Franssøns Hustroe i Mølgaard.

Domenica Lætare Blef Niels Frantsøn i Vong og Else Jens Datter af Mølgaard copuleret.

Dend 24 Martii hafde Christen Henningsøn i Nørkollemorten til daab og blef kaldet Karen og blef frembaaren af Jens Pedersøns Hustroe i Nørkollemorten og faderne vare Jens Pedersøn ibidem og Jens Graversøn ibidem og Niels Jensøn som da tiente Mourits Jensøn ibidem, Rasmus Jngvartsøns Hustroe ibidem Peder Povelsøns Hustroe ibidem.

Forbemelte Christen Henningsøns Barn blef begravet Dom: Misericordiæ.

Dom. Jubilate blef Jens Christensøns Hustroe i Mølgaard ved navn Anne Niels Datter begraven.

Dom: Cantate hafde Peder Christensøn i Havstrop et barn til Daab som blef kaldet Christen og blef frembaaren af Niels Lassens Hustroe ibidem og faderne vare Niels Lassøn ibidem, og Hans Bertelsøn ibidem og Jørgen Pedersøn i Vong Noch Lave Jensøns Hustroe i Havstrop og Jnger Jens Datter i Mølgaard.

Side 6 (AO opslag 8)
Festo [Ascensionis] hafde Peder Skomager i Vonge et barn til Daab og blef kaldet Anders og blef frembaaren af Peder Snedes Hustroe udi [Berselm?] fadere vare Jens Christensen i Nykirch Præstegaard Marin Christens Datter ibidem og Anne Peders Datter ibidem Niels Frantsen i Vonge og Lavrs Pedersøn ibidem.

Dom 1 post Trinit: hafde Jens Pedersøn i Nørkollemorten en barn til daab som blef kaldet Peder og blef frembaaren af Christen Henningsøns Hustroe faderne vare Jens Jvversøn i Nørkollemorten, Jens Christensøn ibidem, Niels Jensøn ibidem, Peder Povelsøns Hustroe ibidem Christen Svensøns Datter Margret ibidem.

Dom 3 post Trinit: hafde Rasmus Jngvarsøn et barn til Daab, som blef kaldet Lavrits frembaaren af Christen Henningsens Hustroe i Nørkollemorten fadere dertil vare Jens Pedersøn i Nørkollemorten, Jngvardt Povelsøn ibid Christen Henningsen ibidem, Jens Graversøns Hustroe ibidem, Peder Povelsens Tienistepige ved nafn Marin Niels Datter ibidem.

Dom 3 post Trinit: blef Peder Christensen Pors trolovede med Karen Anders Datter ibidem og da var tilstede i [....r.s] Christen Pedersøn Pors i Vong og Niels Christensen Pors ibidem Laurits Rasmussen ibidem, Ander Jensøn ibidem og Lavrits Pedersen i Ørnsholt.

Dom 5 post Trin: blef Jens Christensøns barn i Havstrop ved navn Christen begravet.

Side 7 (AO opslag 9)
Dend 19 Junii blef Lars Jensøns Søn i Havstrop ved nafn Jens dend yngre begraven.

Dom 8. post Trinit: blev Peder Christensøn Pors i Vong og Karen Anders Datter ibidem copuleret.

Dom 9. post Trinit: blev Peder Jensøns Hustroe i Vong ved Navn Valdborg Olufs Datter begraven.

Dend 27. Julii blef Jver Christensøn i Nykirch Præstegaard hans Barns Christens Daab i Nykirch confirmeret, som formedelst sin svaghed tilforen var hiemme=Døbt og da blef frembaaren af Marin Jørgens Datter paa Mindstrop fadere var Friderich Ottesøn og hans Hustroe Marin Hans Datter paa Dunneroplund, Friderich Jørgensøn af Mindstrop og Jens Sørrensøn af Vedel og min egen Datter Mette.

Dom 10. post Trinit: hafde Jørren Johansøn i Vong et barn til Daab, som blef frembaaren af Niels Andersøns Hustroe i Vong ved Navn Bodil Anders Datter fadere Niels Pedersøn i Bierløf, [Lavrs] Andersøn ibidem og Niels Andersøn i Vong, Christen Porsis Hustroe i Vong ved navn Kirsten Peders Datter, Johan Terchels Datter i Vong og Barnets Navn var Karen.

Dom. 11 post Trinitatis Hafde Movrits Jensøn i Nørkollemorten et barn til Daab som blev kaldet Peder og blef frembaaren af [Jens] [Gra]versøns Hustroe i Nør
Side 8 (AO opslag 10)
kollemorten fadere vare Jens Pedersøn ibidem og Christen Henningsøn ibidem. Clemmen Christensøn ibidem. Hans Jensøns Hustroe ved navn Johan Jens Datter ibidem, og Margrete Christens Datter ibidem.

Dom: 13. post Trint: blef Rasmus Jngvartsøns Søn ved Navn Lavrits begraven.

Dom 13 post Trinit: da blef Christen Villatsøn i Tinnet hans barns Matses Daab i Nykirch cofirmeret{!}, som tilforn for sin svagheds shyld var ind=døbt, og blef frembaaren af Jørgen Matsøns Hustroe i Tindet ved Navn Anna Villats Datter, fadere Vare Jørgen Matsøn Tindet Anders Matsøn og hans Hustroe ibidem Jver Villatsøn ibidem, og Villats Ivarsøns Hustroe ved Navn Marin og i Tindet.

Dom 14 post Trinit: da blef Lavrits Pedersøn i Vong og Marin Terchels Datter ibidem af dend Hellige Trefoldigheds Navn troelovede her i Nykirch Præstegaard og da var tilstede Terchel Thomsøn i Vong Jens Pedersøn ibid Christen Pors ibidem Niels Andersen ibidem og Johane Terchels Datter.

Dom 17 post Trin: da blef Christen Pedersøns Hustroe i Vong ved Navn Marin Anders Datter begraven.

Dend 6 Octobr: blef Jens Knudsøn i Broehuset ved Aastedbroe troelovet i Nørkollemorten med Margrete Christens Datter ibidem og da var tilstede Velb: Oluf Krabbes fuldmegtig Jørgen Sørrensøn paa Bierre, Christen Villatsøn i Kochborg, Movrits Jensøn i Nørkollemorten og
Side 9 (AO opslag 11)
Hans Jensøn ibidem og Rasmus Sørrensøn ibidem, Og hafde for: Jens Knudsøns Hr: Rasmus Olufsøns attest i Aale.

Dom 21 post Trinit: hafde Sørren Nielsøn i Ørnsholt et Barn til Daab som blef frembaaren af Christian Nielsøns Hustroe ibidem og blef Barnet kaldet Thomas fadderne vare Mats Nielsøn udi [Heorßvang] og Søren Jensøn i Ørensholt og Lavrits Pedersøns Hustroe i Ørensholt, Jnger Jens Datter i Mølgaard og Christen Ormsøn i Ørensholt.

Dom 21 post Trinit: blef Peder Rasmussøn i Mølgaard og Anne Jens Datter ibidem Troelovet i Nykirch og da var tilstede Peder Frantsøn ibidem Movrits Jensøn i Nørkollemorten Jørgen Jensen i Mølgaard, Jørgen Matsøn i Tindet og Karen Jens Datter i Vong.

Dend 18 Novemb: Blef Jens Knudsøn i Broehuset ved Aasted=Broe og Margrete Christens Datter i Nørkollemorten copuleret.

Dom: 1. Adventis blef Erich Jensøns Navnløs barn begravet.

Dom: 1. Adventis blef Peder Rasmusøn i Mølgaard og Anne Jens Datter ibidem copuleret.

Dend 13 Decemb: blef Christen Lerches Barn i Alsted mølle ved Navn Peder begraven, som tilforen var inddøbt for sin svagheds shyld.

1702
Side 10 (AO opslag 12)
Anno 1702
Dend 4 Janua: hafde Peder Tøgersen i Nørkollemorten et Barn til Daab som blef kaldet Kirsten og blef baaren af Jens Graversøns Hustroe i Nørkollemorten, Faddere vare Rasmus Jngvartsøn ibidem Clemen Christensøn ibidem Niels Jensøn ibidem Christen Henningsøns Hustroe ibidem og Ingvart Povelsøns Hustroe ibidem.

Dend 4 Januarri blef Lavrids Pedersøn i Vong og Marin Terchels Datter ibidem copuleret.

Dom: 2 post. Epipha: hafde Niels Frantsøn i Vong et barn til daab, som blef kaldet Anne og baaren af Oluf Nielsøns Hustroe i Vong og faddere vare Peder Fransøn i Mølgaard og Peder Rasmusøn ibidem, Peder Andersøn i Vong, Johan Terchels Datter ibidem og Marin Christens Datter ibidem.

Dom: 2 Post Epipha: havde Peder Povelsøn et Barn til daab som blef Kaldet Cidtzel. frembaaren af Jens Pedersøns Hustroe ibidem Fadere vare Christen Lerche i Synder=kollemorten og Anne Christens Datter ibidem Jens Pedersøn i Nørkollemorten og Christen Henningsøn ibidem.

Dom: Septuagesi: hafde Anders Matsøn i Tindet et barn til Daab som blef kaldet Mette frembaaren af for: Anders Matsøns Moder, fadere vare Peder Skomager i Vong, Villats Christensøn i Synderkollemorten Niels Villatsøn i Tindet og Johan Terchels Datter i Vong.

Side 11 (AO opslag 13)
Dom: Reminisscer Hafde Rasmus Sørrensen i Nørkollemorten et Baren til Daab, som blef kaldet Anne og blef frembaaren af min egen Hustroe, faddere vare Jens Graversøn i Nørkollemorten og Christen Svensøn ibidem og Morrit Jensøn ibidem, Søren Jensøn i Ørensholt og Marin Jens Datter ibidem.

Dom: Lætare Hafde Bertel Nielssøn i Vong et Barn til Daab, som blef kaldet Niels og blef frembaaren af Christen Porsis Hustroe i Vong Nefnlig Kirten Peders Datter, Faddere vare Jens Pedersøn i Vong og Hans Sven Nefnlig Niels Sørrensøn, Peder Christensøn Pors ibidem, Niels Andersøns Hustroe ibidem og [O]luf Nielssøns Hustroe ibidem.

Dend 5 Aprilis blef Niels Lassøns Moder i Havstrop begravet i hendis Alders 75 Aar.

Dend 18 Aprilis hafde Peder Fransøn i Mølgaard et barn til Daab som blef kaldet Niels og blef frembaaren af Niels Frantsøns Hustroe i Vong nafnlig Else Jens Datter faddere vare Frants Pedersøn Niels Frantsøn og Oluf Nielsøns Hustroe alle i Vong Jens Christensøn i Mølgaard og Jnger Jens Datter ibidem.

Dend 23 Aprilis blef Niels Nielsøns Hustroe i Synderkollemorten navnlig Giertrud Las Datter begravet i hendis Alders 64 Aar.

Dom: Cantate blef Sørren Nielsøn i Vong begravet og var 57 Aar 6 Uger og 3 dage ga͞mel.

Paa samme for: Dag blef og begravet Peder Jensøns Datter her i Vong ved navn Cidzel, da hun var 22 Aar 4 Maaneder 3 Uger og 2 dage gammel.

Side 12 (AO opslag 14)
Dom: Rogate hafde Anders Jensøn i Vong et Barn til Daab, som blef frembaaren af Christian Nielsøns Hustroe nevnlig Karen Sørrens Datter og blef kaldet Jens Faddere vare Sørren Jensøn i Ørensholt, Lavrits Pedersøn i Vong, Jens Pedersøn ibidem, Niels Andersøns Hustroe ved navn Bodil ibidem, Marin Jens Datter i Ørensholt.

Dom: Exaudi hafde Peder Christensøn Pors i Vong et Barn til Daab, som blef kaldet Karen, som blef frembaaren af Christen Porsis Hustroe ved navn Kirsten Peders Datter faddere vare Jens Pedersøn i Vong Peder Andersøn og Christen Pors ibidem Lavrits Pedersøns Hustroe ibidem nevnlig Marin Terchels Datter og Bertel Nielsøns Hustroe ibidem nefnlig Mette Anders Datter.

Dom 3. post Trini: blef Christen Jensøns Hustroe i Nørkollemorten begraven som hede Johan Mats Datter i hendes Alders 56. Aar.

Dom 3. post Trin: hafde Christen Henningsøn i Nørkollemorten et barn til Daab, som blef kaldet Lavrs og blef frembaaren af Jens Pedersøns Hustroe i Nørkollemorten fadere vare Rasmus Jngvartsøn ibidem Clemen Christensøn ibidem og Jens Graversøn ibidem Rasmus Sørrensøns Hustroe ibidem og Else Frans Datter ibidem.

Dom 3 post Trin: Hafde Peder Christensøn i Havstrop et barn til daab, som blef kaldet Oluf og blef frembaaren
Side 13 (AO opslag 15)
af Hans Bertelsøns Hustroe i Havstrop Faddere vare Hans Bertelsøn ibidem Anders Jensøn ibidem Jørgen Jensøn i Mølgaard Jens Morsings Hustroe i Havstrop og Niels Lassøns Hustroe ibidem.

Dom: 8. post Trin: blef Christen Pedersøn af Vong og min Tienisteqvinde Birgite Christens Datter trolovet og da var tilsede Jver Christensøn i Nykirche Jens Pedersøn i Vong og hans Hustro i Vong Lavris Pedersøn ibidem og Terchel Thomsen ibidem, og Johan Lerches Datter ibide

Dom: 10 post Trin: blef Peder Jensøn i Vong troelovet med Karin Christens Datter Hundkier, som da tiente Jørgen Johansøn i Vong og da var overværendis Niels Andersøn i Vong Christen Pedersøn Pors ibidem Jørgen Johansøn ibidem Jens Pedersøn og Lavris Pedersøn ibidem.

Dom 13 post Trin: hafde Christen Christensøn i Synder Kollemorten et Barn til daab, som blef kaldet Christen og blef frembaaren af Karen frants Datter i Bøgballe Fadderne vare Christen Jensøn i Bøgballe og Peder Christensøn ibidem, og Peder Christensøns Hustroe ved navn Marin Christens Datter ibidem Villats Christensøn i Synderkollemorten og Christen Christensøn ibidem.

Dom: 13. post Trin: blef Niels Barslund i Vong begraven.

Dom. 20 post Trinita: blef Christen Pedersøn af Vong og min tienisteqvinde Bergitte Christens Datter copuleret.

Side 14 (AO opslag 16)
Dom 20 post Trin: blef Christen Matsøn i Tindet og Kirsten Peders Datter som tilforen tiente i H[vi]ring trolovet og da var tilstede Peder Rasmusøn og Peder Frantsøn i Mølgaard Sørren Degen Anders Bødicher i Tindet og Hans Hustroe og hafde Kirsten Peder Datter hindis Skudsmaal fra Hr. Jens i H[vi]ring.

Dend 2. Novemb: blef Jver Christensøns Barn frembaaren af min Hustroe ved nafn Sørren hans daab confirmeret som for sin svaghed var inddøbt og da var fadere Lars Møller i Stiis=mølle Niels Clemmensøn i Løvlund Sørren Pedersøn i Eegholm=mølle Anne=Catrine i Løv=lund Birgitte Jørgens Datter i Mindstrop.

Dom: 22 post Trinit: Da blef Peder Jensøn i Vong og Karen Christens Datter ibidem copuleret, og som for: Peder Jensøn var en Enchemand, da bekiendte hans Sl. Hustroes Søn og eniste Arving ved nafn Jørgen Pedersøn, at efter hans Sl: Moders død var intet at skiffte og intet for hannem til Arv at fordre hos hans for: Fader Peder Jensøn, og derfor holte hannem qvit og kravesløs i alle Maader og derpaa gaf hannem haand paa Nykirche Kirchegaar samme dag i 4 Mænds nærværelse nefnlig Villats Christensøn i Synderkollemorten Movrits Jensøn i Nørkollemorten, Terchel Thomsøn i Vong, og Anders Jensøn ibidem.

Side 15 (AO opslag 17)
Dom 22 post Trin: hafde Jens Pedersøn i Tindet en Barn til Daab, som blef kaldet Peder frembaaren af Jørgen Matsøns Hustroe i Tindet, fadere vare Christen Matsøn i Tindet Anders Villatsøn ibidem Anders Andersøn ibide Christen Villatsøns Hustroe ibidem Marin Villats Datter ibidem.

Dend 22 Novemb: blef Frants Pedersøn i Vong og Margrete Christens Datter ibidem Trolovet i Nykirche Præstegaard og da var tilstede Peder Christensøn Pors i Vong og hans Hustroe Bertel Nielsøn ibidem, Niels Frantsøn ibidem Peder Frantsøn i Mølgaard, Jens Christensøn Hundkier i Tindet, og Peder Jensøns Hustroe i Vong.

Dom 24 post Trin: Da blef Knud Christensøn i Vong og Marin Christens Datter ibidem troelovet Og da var tilstede Terchel Thomsøn i Vong, Jens Pedersøn ibidem, Lavrits Pedersøn ibidem Anders Jensøn ibidem, og Jørgen Christensøn i Trimhuus.

Dom 2 Adventus Da blef Christen Matsøn i Tindet og Kirsten Peders Datter ibidem copuleret

Dend 27 Decemb: blef Frans Pedersøn i Vong og Margrete Christens Datter ibidem copuleret.

1703
Anno 1703
Dom 2 post Epiph: blef Erich Jensøn i Tindet hans Navnløs Barn begravet.

Side 16 (AO opslag 18)
Dend 15 janua blef Knud Christensøn og Marin Christens Datter begge i Vong copuleret.

Dom 1 post Epiph: blef Rasmus Ingvartssøns barn Døbt som blef kaldet Anders frembaaren af Jens Pedersøns Hustroe i Nørkollemorten ved nafn Kirsten Jngvaarts Datter, faddere vare Jngvardt Povelsøn i Nørkollemorten, Christen Henningsøn ibidem, Rasmus Sørrensøn ibidem, Movrits Jensøns Hustroe ved Navn Karen ibidem og Clemmen Christensøn ibidem.

Dom: esto mihi da blef Villats Nilsøn i Synderkollemorten has Stifsøn ved navn Peder Hansøn begravet i hans 14 Aar.

Dend 22 Febru blef Clemmen Christensøn i Nørkollemorten og Marin Niels Datter i Synderkollemorten trolovede og da var tilstede Peder Lerches i Synderkollemorten Villats Christensøn ibidem Christen Christensøn dend ældre og Christen Christensøn dend yngre ibidem og Christen Pedersøn ibidem.

Dend 14 Martii blef Peder Matsøn i Oxenbierg begraven i sin Alders 84 Aar.

Dom: Lætare blef Sl: Søren Nielsøns Datter i Vong ved navn Margrete begravet i sin Alders 9 Aar.

Dend 6 Aprilis Hafde Christen Pedersøn Pors i Vong et Barn til Daab som blef kaldet Knud som Knud Christensøns Hustroe i Vong frembar faddere dertil var Jens
Side 17 (AO opslag 19)
Pedersøn i Vong Lavrs Pedersøn ibidem Niels Andersøn ibidem Jver Villatsøn i Tindet og Jørgen Johansøns Hustroe i Vong.

Festo ascensionis Hafde Jens Pedersøn i Vong et Barn til Daab som blef kaldet Peder frembaaren af Jens Syster Kirsten Peders Datter i Ørum faddere vare Terchel Thomsøn i Vong, Lavrits Pedersøn ibidem Anders Jensøn ibidem, Niels Sørrensøn ibidem og Johan Terchels Datter ibidem.

Dom: Exaudi Hafde Jens Graversøn i Nørkollemorten et barn til Daab, som blef kaldet Else frembaaren af Movrits Jensøns Hustroe ved nafn Karen Jens Datter faddere vare Hans Jensøn, Peder Povelsøn, Clemmen Christensøn, Rasmus Sørrensøns Hustroe ved navn Johan Sørrens Datter, Jens Pedersøns Datter Else alle i Nørkollemorten.

Feria 3. Pentco: Hafde Anders Andersøn i Tindet et Barn til Daab, som blef kaldet Anne frembaaren af Sørren Sørrensøns Hustroe i Tindet ved navn Mette faddere vare Christen Matsøn i Tindet og Lave Jensøn i Havstrop Christen Villatsøns Hustroe i Tindet, og Anders Matsøn Hustroe ibidem, og Marin Villats Datter ibidem.

Dend 6 Junii blef Jens Graversøns Hustrue ved nafn Marin Christens Datter begravet, da hun var 38 Aar ga͞mel og 2 Maaned.

Side 18 (AO opslag 20)
Dom: 2 Post Trin: blef Niels Andersøns Barn i Vong ved navn Jørgen hans Daab cofirmeret, frembaaren af Anders Breinbergs Hustroe fadere var Lavrs Andersøn i Bierløf Anders Jensøn i Vong Bertel Pedersøn ibidem Niels Pedersøn i Bierløv og Oluf Nielsøns Hustroe i Vong.

Dom Festo Johannis Bapt: blef Villats Christensøns Barn i Oxenbierg ved navn Christen hans daab confirmeret frembaaren af Iver Christensøns Hustroe i Nykirche Præstegaard fadere vare Simon Christensen i Bierløf Christen Christensen da tienindeis i Fovsing Matt[.]iis Pedersøns Datter ibidem og Anne Christens Datter i Bierløv.

Dend 27. Juni blef Villats Christensøns Barn i Oxbierg ved navn Anne begravet da hun var 2 Aar 2 Maaneder ga͞mel.

Dend 28. Junii blef Thomas Christensøn i Synderkollemorten og Karen Niels Datter ibidem trolovede og da var tilstede Peder Lerche i Synderkollemorten Villas Christensøn ibidem Christen Christensøn dend eldre ibidem Christen Christensøn dend yngre ibidem, Christen Nielsøn i Fovsing, og Christen Harboe og hans Hustroe i Synderkollemorten.

Dom 12 Post Trinit: hafde Jørgen Matsøn i Tindet et Barn til Daab som blef kaldet Villats frembaaren af Sørren Sørrensøns Hustroe i Damgaard faddere vare Sørren Sørrensøn i Damgaard Christen Andersøn i Tindet, Lavrits Matsøn ibidem Birgitte
Side 19 (opslag 21)
Jens Datter ibidem og Marin Villats Datter ibidem.

Dend 5 Septemb: blef Thomas Christensøn og Karen Niels Datter i Synderkollemorten copulerede.

Dom: 16: post Trinit: Hafde Christen Matsøn i Tindet et barn til Daab, som blef kaldet Rasmus frembaaren af Anders Matsøns Hustroe i Tindet, fadere vare Peder Rasmusøn i Mølgaard, Christen Villatsøn i Tindet, og Jver Villatsøn ibidem, Peder Lavrsøns Hustroe i Vonge ved navn Marin Terchels Datter og Johan Terchels Datter ibidem.

Dom: 20 post Trinit blef Peder Jensøns Hustroe i Vonge ved Navn Karen Christens Datter begravet sin Alders 21 Aar.

Dom 22 pst Trinit: hafde Anders Jensøn i Havstrop et Barn til Daab, som blef kaldet Jens frembaaren af Jens Nielsøns Hustroe i Mølgaard ved navn Kirsten Rasmus Datter fadere vare Niels Lassøn i Havstrop Peder Frantsøn i Mølgaard Jørgen Jensøn i Mølgaard Jnger Jens Datter ibidem Peder Rasmusøns Hustroe i Mølgaard ved navn Anne Jens Datter.

Dend 7. Novemb: Hafde Peder Povelsøn et Barn til Daab som blef kaldet Povel fembaaren af Jngeborg Niels Datter i Synderkollemorten fadere vare Christen Henningsøn i Nørkollemorten, Morten Povelsøn ibidem
Side 20 (AO opslag 22)
Jens Hansøn ibidem Anne Hennings Datter ibidem Dorethe Christens Datter ibidem.

Dend 30. Octobris blef Jens Graversøn i Nørkollemorten og min tieniste pige Jnger Anders Datter troelovet, og stod deris trolovelse i Nørkollemorten og da var tilstede Christen Svensøn i Nørkollemorten Jens Pedersøn ibidem Rasmus Jngvartsøn ibidem Peder Povelsøn og hans Hustroe ibidem Movrits Jensøns Hustroe ibidem.

Dom 23 post Trinita: blef troelovet Jørgen Pedersøn som tiener paa Hammergaard og Marin Lavrits Datter i Ørensholt og da var tilstede Peder Jensøn i Vong Lavrits Pedersøn i Ørensholt Peder Skuemager i Vong Søren Sørrensøn i Tindet, Christen [J]versøn i Ørnsholt Niels Lavrsøn i Bierløv Johan Terchels Datter i Vonge.

Dend 13 Decemb: Blef Jens Graversøn i Nørkollemorten og hans fæstemøe Jnger Anders Datter copulerede.

Dom 3 Adventiis hafde Anne Bertels Datter /: som da var hos hendes fader Bertel Pedersøn i Vong :/ et Barn til daab som blef kaldet Marin, og da blef en Karl i Colding ved navn Jørgen Matsøn udlagt til Barnefader, fadere vare Christen Pedersøn Pors
Side 21 (AO opslag 23)
i Vong og hans Hustroe Kirsten Peders Datter Lavrits Pedersøn ibidem Marin Niels Datter, som da tiente Lavris Rasmusøn ibidem og Anne Bertels Datter og Barnet blef frembaaren af sin Mormoder Bertel Pedersøns Hustroe ibidem.

1704
Anno 1704
Festo Epiph: Hafde Knud Christensøn i Vong et barn til Daab, som blef kaldet Christen og blef frembaaren af Anne Christens Datter i Vong, faddere vare Jørgen Christensøn i Trimhuus, Peder Andersøn i Vong, Jens Gydesøn i Knud, Jens Lavrsøn i Bierløf, Karen Christens Datter i Pindsted, Jens Graversøns Hustroe i Nørkollemorten navnlig Jnger Anders Datter.

Festo Epipha: blef Peder Jensøn i Vong og Else Thomas Datter ibidem trolovet i Nykirche effter Guds tieniste og da var tilstede Jens Pedersøn i Vong, frans Skuemager ibidem Peder Skuemager ibidem Anderns Jensøn ibidem, Jver Christensøn i Nykirche Præstegaard.

Dom 1 post Epiph: blef Anne Bertels Datters Slegfred Barn ved navn Marin begravet, da den var 3 Ugger ga͞mel.

Dom: Esto mihi blef Peder Jensøn i Vong og Else Thoms Datter ibidem copulerede.

Side 22 (AO opslag 24)
Dend 22 Februa: blef Sørren Pedersøn da tienendis paa Hammergaard og Jnger Jens Datter i Mølgaard troelovede og da var tilstede Jens Nielsøn i Mølgaard og Peder Fransøn ibidem, Niels Jensøn i Nørheede Anders Jensøn i Havstrop, Anders Breinberg og hs Hustroe.

4 March. Dom: Lætare blef begravet en karl af Aalborg ved navn Peder Sivertsøn, som paa Nørkollemorten hastelig blef ombragt af en Vogen som Velte paa hannem og samme Karl tiente Anders Jensøn i Aalborg hvor ga͞mel hand var vidste mand iche.

Dend 5 Martii blef Kirsten Anders Datters i Nørkollemorten hendis Slegfred Barn døbt, som blef kaldet Las frembaaren af Peder Skræders Hustroe i Nørkollemorten, ved navn Marin N: Fadere var Rasmus Jngvartsøn, Hans Jensøn Christen Henningsøn Hustroe ved Navn Anne Jngvards Datter og Anne Bertels Datter alle i Nørkollemorten og dernest Anders Aandersøns Hustroe i Tindet ved nafn Jnger Christens Datter og blev udlagt til Barne=fader en Karl i Lagaars Sogen i Dørup Bye ved nafn Sørren Troelsøn.

Festo Annunciationis Mariæ, blef Peder Porses Barn i Vong ved navn Karen begravet, da det var [1] Aaar og 2 Maander og 4 dage ga͞mel.

Die Viridium Hafde Peder Skumager et Barn til Daab som blef kaldet Margrethe, frembaaren af Peder Christensøns Hustroe i Eegholm ved navn Anne Lerche, fadere vare Peder Christensøn i Eegholm
Side 23 (AO opslag 25)
hans Sven Christen Jensøn Oluf Christensøn i Tyrring frans Skumager i Vong og hans Hustroe.

Dend 21 martii Hafde Sørren Nielsøn i Ørensholt et Barn til Daab, som blef kaldet Johan frembaaren af Mats Nielsøns Hustroe i Hiortsvang ved navn Mette Niels Datter. faddere vare Mats Nielsøn i Hiorts=vang Christian Nielsøn i Ørensholt, Christen Ormsøn ibidem Sørren Jensøn ibidem, Anne Niels Datter i Ørens=holt.

Feria 3. Pascatos Hafde Villats Hyrde i Vong et Barn til Daab, som blef kaldet Niels baaren af Anders Jensøns Hustroe i Vong, faddere vare Jørgen Johansøn, Lavrs Terschelsøn Peder Skumager, Bodil Anders Datter og Marin Anders Datter alle af Vong.

Nest forberørte Dag Hafde Christen Villatsøn i Tindet ogsaa et Barn til Daab, som blef kaldet Kirsten frembaaren af Jørgen Matsøns Hustroe i Tindet Faddere vare Anders Bødicher i Tindet og hans Hustroe noch Jver Villatsøn, og Niels Villatsøn i Tindet.

Dom Qvasimodegeinti, Hafde Peder Frantsøn i Mølgaard et Barn til Daab som blef kaldet Anne frembaaren af Peder Rasmusøns Hustroe i Mølgaard navnlig Anen Jens Datter, faddere vare Peder Rasmusøn i Mølgaard Jørgen Jensøn ibidem, Niels Fransøn i Hag og Jnger Jens Datter i Mølgaard.

Dom Rogate blef en karl af Nørkollemorten ved navn Clemmen Christensøn begravet og var 36 Aar 3 Maaneder og 3 Uger ga͞mel.

Side 24 (AO opslag 26)
Dom: Rogate blef en Qvinde af Nørkollemorten ved navn Kirsten Anders Datter begraven og var 31 Aar 2 Uger og 3 Dage ga͞mel.

Dom: Exaudi blef Jørgen Gydesøn i Bierløf en Enchemand trolovet med Marin Anders Datter i Vong og da var tilstede Niels Pedersøn i Bierløf Lavrs Andersøn ibidem Hans Møller ibidem Jørgen Johansøn i Vong, Lavrs Rasmusøn ibidem, og Jørgen Gydesøn hafde sin Sognepræstes Attest.

Dom: Exaudi blef Frants Skumagers Datter ved navn Marin Frants Datter begravet, da hun var 14 Aar og 5 Dage ga͞mel.

Dend 7 Maji blef Anders Jensøns Søn i Havstrop ved navn Christen Andersøn begravet, da han var 6 Aar 7 Maaneder og 4 dage ga͞mel.

Festo Trinitatis blef Peder Svensøn af Oxenbierg begravet, da hand var 80 Aar ga͞mel.

Dend 27 Maji blef Lars Christensøn af Brande sogen og Else Jens Datter i Nørkollemorten trolovede i Nørkollemorten og da var tilstede Christen Svensøn i Nørkollemorten og Jens Graversøn ibidem Peder Povelsøn Movrids Jensøn og Christen Henningsøn alle af Nørkollemorten.

Dend 28 Maji blef Sørren Pedersøn af Hammergaard, og Jnger Jens Datter i Mølgaard copulerede.

Dend 4 Junii Hafde Niels Lassen i Havstrop et Barn til daab blef kaldet Oluf frembaaren af Lars Jensøns Hustroe i Havstrop ved navn Johan Jens Datter fadere vare Peder
Side 25 (AO opslag 27)
Rasmusøn i Mølgaard, Peder Christensøn i Havstrop, Jens Lavrsen i Havstrop, Kirsten Lavrs Datter i Havstrop, Anne Peders Datter i Havstrop.

Dend 4 Junii blef begravet Hans Bertelsøns Hustroe i Havstrop ved navn Marin Frants Datter, da hun var 24 Aar 10 Uger og nogle Dage ga͞mel.

Dom 4. post: Trinit: blef Christen Nielsøn i Damgaard begravet.

Festo Johan Bapt: Hafde Sørren Pedersøn af Hammergaard hans Hustroe da var i Mølgaard et Barn til Daab, som blef kaldet Marin og blef frembaaren af Niels Andersøns Hustroe i Vong ved navn Bodil Anders Datter fadere vare Niels Andersøn i Vong, Christian Nielsøn i Ørens=holt, Sørren Jensøn ibidem Christen Ormsøn ibidem, Jørgen Pedersøn og hans Fæstemøe ibidem.

Dom: 6 post Trinit: blef dend yngre Christen Christensøns Hustroe i Synderkollemorten ved navn Kirsten Jørgens Datter begravet da hun var 20 Aar og 8 Maaneder ga͞mel.

Festo Visita: Mariæ blef Christen Lerches Barn i Alsteds mølle ved navn Jørgen hans Daab confirmeret og blef frembaaren af Velb: Obri: Von[slet] paa Alsted hans Pige, fadere vare Christen Nielsøn i fovsing Hans Hansøn i Bierløf Christen Lerche i Synderkollemorten Christen Jensøn i Eegholm, og Peder Smeds Hustroe i Eegholm ved navn Anne Lerche.

Dom 8. post Trinit: blef Movrits Jensøn i Nørkollemorten begravet da han var 57 Aar og 10 maaneder ga͞mel.

Side 26 (AO opslag 28)
Dom 10 post Trinit: blef Jørgen Gydesøn i Bierløv og Marin Anders Datter i Vong copuleret.

Dom 11. post Trinit: Hafde Jens Graversøn i Nørkollemorten et Barn til daab, som blef kaldet Marin, frembaaren af min egen Datter Mette, fadere var Peder Povelsøn og hans Hustroe i Nørkollemorten Christen Graversøn i Sejrop, Jens Hansen i Nørkollemorten, Else Jens Datter ibidem.

Dend 6. Augusti blef Lavrs Christensøn i Nørkollemorten og Else Jens Datter ibidem copulerede.

Dom: 21. post Trin: Hafde Peder Pors i Vong et Barn til daab som blef kaldet Anders frembaaren af Marin Christens Datter i Vong, faddere vare Lavrids Pedersøn i Vong frants Pedersøn ibidem og hans Hustroe ved navn Margrete Christens Datter, Johan Terschels Datter i Vong og Niels Sørrensøn ibidem.

Dom 21 post Trinit: blev Jens Graversøns liden barn i Nørkollemorten ved Navn Marin begravet, da dend var 10. Uger ga͞mel.

Dom 22 post Trinit: hafd Thomas Christensøn i Synderkollemorten et barn til Daab som blef kaldet Giertrud blef frembaren af Peder Povelsens Hustroe i Nørkollemorten ved navn Jnger Niels Datter faddere var Villats Christensøn i Synderkollemorten Christen Christensøn d eldre ibidem og Christen Christensøn d yngre ibidem og Marin Thoms Datter ibidem og Christen Harboes Hustroe ibidem ved navn Anne Knuds Datter.

Side 27 (AO opslag 29)
Dom 22 post Trinit: blef Niels Sørrensøn i Vong og Sl. Jens Pedersøns Enche Anna Terchels Datter troelovet og da var tilstede Terchel Thomsøn i Vong Lavrs Pedersøn ibidem Peder Skumager ibidem Christen Pors ibidem og Niels Pedersøn i Bierløf.

Dom 23 post Trinit: Hafde Peder Tøgersøn i Nørkollemorten et Barn til Daab, som blef kaldet Else frembaaren af Peder Povelsøns Hustroe ved Navn Jnger Niels Datter Nørkollemorten fadere vare Rasmus Sørrensøn i Nørkollemorten, Jens Hansøn ibidem, Niels Jensøn ibidem, Doreth Christens Datter ibidem, Lavrs Christensøns Hustroe ibidem ved navn Else Jens Datter.

Dom 23. post Trinit: blef en Betler ved navn Else Jens Datter, som døde hos Jens Morsing i Havstrop begravet i sin Alders 18 Aar.

Fredagen d 14. Novemb: blef Peder Nielsøn tilforn tienendis paa Mindstrop troelovet med Sl: Movrits Jensøns effterlatte Enche i Nørkollemorten ved navn Karen Jens Datter og da var tilstede Peder Nørgaard i Give Friderich Jørrensøn paa Mindstrop Peder Jensøn Birche=foget i Seyrop Iver Christensøn i Nykirche Præstegaard og Peder Povelsøn i Nørkollemorten.
NB Hafde sin Sogenpræstes Sc Hr. Peder [A......s] Attest.

Dom: 26. post Trinit: blef Christian Povelsøn i Bier=løv og Marin Thoms Datter i Synder=kollemorten Trolovet og da var tilstede Niels Hosekremmer i Synderkollemorten, Christen Christensøn den ynger ibidem og Thomas Christensøn ibidem Niels Pedersøn i Bierløv og Lavrs Andersøn ibidem.
NB Fæstemanden hafde [..] Peders [A.....] Attest.

Side 28 (AO opslag 30)
Dom: 27 post Trinit: blef i Synderkollemorten Thomas Christensøns liden Barn ved navn Giertrud begravet.

Dom: 3 Adven: Blef Niels Sørrensøn i Vong og Sl. Jens Pedersøns Enche Anne Terchels Datter copulerede.

1705
Anno 1705
Festo Epiphania Domini Hafde Erich Jensøn i Tindet et Barn til Daab, som blef kaldet Jens blef frembaaren af Jørgen Matsøns Hustroe i Tindet fadere var Jørgen Matsøn ibidem Christen Villatsøn ibidem Jens Pedersøns Hustroe ibidem, Marin Villats Datter ibidem, og Dorethe Christens Datter i Nørkollemorten.

Den 25. Februa: blef Jens Pedersøn i Tindet begravet i sin Alders 34 Aar.

Dom: Invocavit hafde Bertel Nielsøn i Vong et Barn til Daab som blef kaldet Knud som blef frembaaren af Knud Christensøns Hustroe ved navn Marin i Vong, fadere vare Niels Pedersøn Pors i Vong Niels Olufsøn ibidem Lavrs Rasmusøn i Vong Niels Andersøn ibidem Niels Andersøns tienistepig ved navn Karen.

Dom: Reminisc: Blef Hans Jensøn i Nørkollemorten begravet i sin Alders 83 Aar.

Dend 1 Aprilis hafde Christen Henninsøn {!} i Nørkollemorten et Barn til Daab, som blef kaldet Henning frembaaren
Side 29 (AO opslag 31)
af Jens Pedersøns Hustroe i Nørkollemorten ved navn Kirsten Ingvarts Datter faddere vare Ingvart Povelsøn Rasmus Ingvartsøn hustroe ved navn Anna Hennigs Datter, begge i Nørkollemorten, Lavrits Christensøn ibidem Peder Povelsøn ibidem, Jens Christensøn ibidem.

Dom: Palma: Hafde Jørgen Johansøn i Vong et barn til Daab som blef kaldet Johan blef frembaaren af Niels Andersøns Hustroe i Vong ved navn Bodil Anders Datter, faddere vare Lavrits Rasmusøn i Vong Niels Andersøn ibidem Marin Anders Datter i Bierløf.

Dom Palm: hafde Anders Jensøn i Vong et Barn til Daab, som blef kaldet Anne frembaaren af Christian Nielsøns Hustroe i Ørnsholt {fil:} Karen Sørens Datter faddere faddere {!} vare Peder Christensøn Smed i Eegholm Søren Jensøn tinendes i Eegholm Marin Jens Datter i Ørnsholt Kirsten Sørens Datter af Sillesthoed.

Dom: Misericordiæ blef Peder Skumagers barn i Vong ved Navn Margrete begraven da hun var et Aar og 4 Uger gammel.

Festo Ascensio: Hafde frans Skumager i Vong et Barn til Daab som blef kaldet Johan frembaaren af Oluf Nielsøns Hustroe i Vong ved navn Anne [.] faddere vare Peder frantsøn i Mølgaard, Niels frantsøn i Hag, Jens frantsøn i Ildved An frands Datter i Mylrop Bertel Smeds Hustroe ved navn Met Anders Datter

Side 30 (AO opslag 32)

feria 3 Penteco: blef Niels Jensøn i Nørkollemorten og Dorethe Christens Datter ibidem trolovede og da var tilstede Jens Jensøn i Skierhoed og hans Hustroe, Jens Graversøn og hans Hustroe ved navn Jnger i Nørkollemorten Peder Nielsøn og hans Hustroe ved navn Karen Jens Datter i Nørkollemorten Jver Christensøn i Nykirche Præstegaard Peder Jensøn og hans Hustroe j Seyrop.

Dom 1. Post Trinit: Hafde Jørgen Pedersøn i Ørnsholt et Barn til Daab som blef kaldet Niels frembaaren af Knud Christensens Hustroe i Vong ved navn Marin Christens Datter. faddere vare Søren Nielsøn i Ørnsholt, og Christen Ormsøn ibidem, Marin Jens Datter ibidem, Peder Jensøn i Vong og Peder Pors ibidem Jørgen Johansøns Hustroe ibidem.

Dom 5 post Trin: hafde Peder Jensøn i Vong et barn til Daab, som blef kaldet Met, blef frembaaren af Knud Christensøns Hustroe ved navn Marin Christens Datter i Vonge faddere vare Lavrits Pedersøn i Vong Lavrits Rasmusøn ibidem Jørgen Johansøn ibidem Jørgen Pedersøn i Ørnsholt.

Dom 8 post Trin hafde Anders Jensøn i Havstrop [et] Barn til Daab, som blef kaldet Christen, blef frembaaren af Christian Nielsøns Hustroe i Ørensholt ved navn Karen Sørrens Datter, faddere vare Jens Nielsøn i Mølgaard Peder frandsøn Hustroe ibidem ved navn Marin Jens Datter Terche[l] Bertelsøn tienendis i Lundgaard, Jens Morsings hustroe i Havstrop ved navn Anne Peders Datter, Kirsten Lavrs Datter i Havstrop.

Side 31 (AO opslag 33)

Dom 9 post Trinit: Hafde Christen Christensøn dend ældre i Synderkollemorten et Barn til Daab, som blef kaldet Peder og blef frembaaren af Villats Christensøns Hustroe i Synderkollemorten nafnlig Lisbeth Jens Datter, faddere vare Villats Christensøn ibidem Thomas Christensøn ibidem og Christen Christensøn dend yngre ibidem og Thomas Christensøns Hustroe ibidem og Jngeborg Niels Datter ibidem.

Dom 11. post Trinit: blef Peder frantzens Barn i Mølgaard ved navn Anne begravet i sin Alders Anden aar.

Dom 11. post Trin: blef en Pig af Wong ved Navn Marin Niels Datter begravet i sin Alders 25 Aar 11 Maaneder 2 Uger og 3 Dage.

Dom 13 post Trin: blef Jørgen Pedersøn i Ørensholt hans Barn ved navn Niels begravet da dend var 12 Uger og [2] dage ga͞mel.

Dom: 18 post Trinit: blef frants Jacobsøn af Vester Seyrop trolovet med en pige af Oxenbier ved navn Marin Mathiis Datter, her i Nykirche Præstegaard, og da var tilstede Matthis Pedersøn i Oxenberg og Niels Matthiisøn ibidem, Peder Jensøn Birchefoget i Seyrop Villats Christensøn og hans Hustroe af Vester=Seyrop og Jens Nielsøn ibidem. Og hafde frants Jacobsøn Sognepræstes Hr. Christens attest.

Dom: 23 post Trinit: hafde Jens Graversøn i Nørkollemorten et barn til daab, som blef kaldet Anders blef frembaaren af min Datter Mette faddere vare Peder Nielsøn Nørkollemorten, Niels Jensøn ibidem Jens Hansøn ibidem Niels Jensøns Hustroe ved navn Doreth ibidem og Karen Rasmus Datter ibidem.

Side 32 (AO opslag 34)

Dend 12 Novemb: blef Niels Jensøn i Nørkollemorten og hans fæstemøe Doreth Christens Datter ibidem copulerede.

Dom 23 post Trinit: hafde Peder Povelsøn i Nørkollemorten et Barn til Daab som blef kaldet Giertrud blef frembaaren af Rasmus Sørrensøns Hustroe i Nørkollemorten ved navn Johan Sørrens Datter faddere vare Lavrits Christensøn Christen Henningsøn begge i Nørkollemorten Thomas Christens i Synderkollemorten og Jngeborg Niels Datter ibidem.

Dom: 1 Advent: hafde Peder Christensøn i Havstrop et Barn til Daab, som blef kaldet Lavrs frembaaren af Hans Bertelsøns Hustroe i Havstrop ved navn Anne Sørens Datter. fadere vare hans Bertelsøn i Havstrop og Lave Jensøn ibidem, Jens Morsings Hustroe ibidem.

Fer: 2 Nativit: Hafde Lavrs Matsøn i Tindet et Barn til Daab, som blef kaldet Mats, frembaaren af hans Konis Syster ved navn Kirsten Mats Datter i Ko[v]Trop, faddere vare Sørren Sørrensøn i Damgaard Thomas Pedersøn dend yngre ibidem, Jørgen Matsøn i Tindet og hans Hustroe ved navn Anne Villats Datter, Christen Villatsøn Hustroe i Tindet ved navn Berit Jens Datter.

J Nykirche Sogen er 6 Døed og 15 føede med Jver Christensøns Barn; endnu iche er kommen til Kirche.

1706
Side 33 (AO opslag 35)
Anno 1706

Dom: 1 post Epiphan: blef Lavrs Matsøns Barn i Tindet ved navn Mats begravet da dend var 14 Dage ga͞mel.

Dend 22. Januarii blef Jver Christensøns Barn i Nykirch ved navn Jens hans Daab confirmeret, som tilforn var Jnd:døbt for sine Aarsager, blef frembaaren af Hr. Johans Hustroe paa Dunneroplund ved navn Cathrine Hennings Datter faddere vare friderich Jørgensøn paa Mindstrop Niels Andersøn i Vong Sørren Sørrensøn i Damgaard, Peder Christensøn i Eegholm og min egen Datter Mette.

Dom: Septuag: hafde Peder Nielsøn i Nørkollemorten et Barn til Daab, som blef kaldet Movrits, og blef frembaaren af Niels Jensøns Hustroe i Nørkollemorten ved navn Dorethe Christens Datter, faddere vare Niels Jensøn i Nørkollemorten Peder Povelsøn ibidem Christen Henningsøn ibidem Jens Graversøns Hustroe ibidem ved navn Jnger, og Karen Rasmus Dat: ibidem.

Dend 12 Febru: blef Terchel Thomsøns Hustroe i Vong ved navn Marin Knuds Datter begravet i sin 68. Aar.

Dend 10 Martii blef frans Jacobsøn af Vester Seyrop og Marin Matthiis Datter af Oxenberg copuleret.

Side 34 (AO opslag 36)

Dend 17 Martii blef Terchel Thomsøn i Vong begravet i sin Alders 70 Aar.

Festo Annutiationis {!} Mariæ hafde Thomas Christensøn, Synderkollemorten et Barn til Daab, som blef kaldet Anne Margrete frembaaren af Villats Christensøn Hustroe i Synder=kollemorten ved navn Elisabeth Jens Datter faddere vare Christen Christensøn den eldre og Christen Christensøn den yngre begge i Synderkollemorten, Christen Lerche ibidem, Christen Harboes Hustroe ibidem ved navn Anne Knuds Datter, og Jngeborg Niels Datter ibidem.

Dom: Palmarum blef Peder Rasmusøns Hustroe i Mølgaard ved navn Anne Jens Datter begravet i sin Alders 38. Aar.

Dom Miserior: Hafde Christen Henningsøn i Nørkollemorten et barn til daab som blef kaldet Anne frembaaren af Jens Pedersøns Hustroe i Nørkollemorten ved navn Kirsten Jngvarts Datter, faddere vare Rasmus Jngvartsøn, ibidem Peder Nielsøn ibidem, Peder Povelsøns Hustroe ved navn Jnger Niels Datter Peder Tøgersøns Hustroe ved navn Marin ibidem, Jens Hansøn ibidem.

Dom: Miserior: blef Lavrits Matsøn Hustroe i Tindet ved navn Anne Mats Datter publice absolveret for hendes Barn som af Vade hafde opprimeret.

Side 35 (AO opslag 37)

Dom: Jubilate hafde Peder Staphensøn i Vong et barn til Daab, som blef kaldet Else frembaaren af An Staphens Datter i Tørsting faddere vare Niels Andersøn i Vong og hans Hustroe, Lavrs Rasmusøn i Vong Marin Christens Datter Pors ibidem, Jørgen Johansøn ibidem.

For: Dom: Jubilate Hafde ogsaa en Velbekiendt qvinde ved navn Benne Sørrens Datter et barn til Daab, som min egen Hustrue frembar og blef kaldet Mathiis udlagt til Barnefader er aftachet Soldat ved navn Oluf Jensøn som hende medfulte hvilchen hun sagde at vere hendes ægte Mand, hvilchet hand ogsaa vedgick og bestaad, mens medførte ingen beviis derom fadere vare Christen Svensøn i Nørkollemorten og Jens Hansøn ibidem.

Dom: Cantate blef Frants Skumagers barn ved navn Margrete begravet da dend var Aar ga͞mel.

Dom: Cantate blef Peder Rasmussøn i Mølgaard og Kirsten Lavrs Datter i Havstrop trolovede og da var tilstede Jens Nielsøn i Mølgaard og Peder fransøn ibidem Ander Jensøn i Havstrop, Hans Bertelsøn ibidem og Oluft Nielsøn i Vong.

Dom: Rogate blef Christen Hundkier i Vonge begravet da hand var 78 Aar ga͞mel.

Festo Ascensionis blef Christen Harboes tieniste dreng i Synderkollemorten ved navn Christen Christensøn begravet da hans var 19 Aar 3 Ugger og 3 Dage.

Feria 3tia Penteco: hafde Hans Bertelsøn i Havstrop et Barn til Daab som blef kaldet Marin og
Side 36 (AO opslag 38)
blef frembaaren af Peder Nielsøns Hustroe i [Kob] ved navn Kirsten Peders Datter, faddere vare Peder Nielsøn i [knaaf] Lave Jensøn i Havstrop, Knud Matsøn i Tyregodlund Kirsten Bertels Datter i Havstrop, Kirsten Laves Datter i Havstrop.

Dom: 2 post Trin: hafde Lavrits Christensøn i Nørkollemorten et Barn til Daab som blef kaldet Jens blef frembaaren af Jens Henningsøns Hustroe i Ur ved navn Marin Christens Datter faddere vare Jens Pedersøn i Nørkollemorten, Jens Henningsøn i Ur, Christen Henningsøns Hustroe ved navn An Jngvarts Datter i Nørkollemorten, Jens Hansøn i Nørkollemorten.

Dom 7 post Trin: hafde Niels Andersøn i Vong et barn til daab som blef kaldet Anders frembaaren af Ander Breenbergs Hustroe ved navn Birgitte Sørrens Datter, faddere vare Anders Breenberg Niels Pedersøn i Bierløf Lavrs Andersøn ibide. Jørgen Johansøn i Vong og hans Hustroe Kirsten Anders Datter.

Dom: Octava post Tinrit: blef Hans Bertelsøns barn i Havstrop ved navn Marin begravet da d var 8 Uger og 3 dage ga͞mel.

Dom: 10 post Trini: blef Jørgen Matsøns i Tindet hans Barn ved navn Marin dends Daab confirmeret som tilforn var inddøbt for sin Skrøbeligheds shyld, blef frembaarin af sin Moster Marin Vil=
Side 37 (AO opslag 39)
ats Datter i Tindet faddere vare Christen Villatsøn Tindet og hans Hustroe, Jver Villatsøn ibidem og Niels Villatsøn i Riisager og hans Hustroe.

Dend 6. Octob: hafde Niels Jensøn i Nørkollemorten et barn til Daab [.] blef kaldet Cle͞men frembaaren af Peder Nielsøns Hustroe ibidem ved navn Karen Jens Datter fadere vare Christen Svensøn ibidem Jens Graversøn ibidem, Peder Nielsøn ibidem Rasmus Sørrensøns Hustroe Sc: Johan Sørrens Datter ibidem.

Dend 6 Octob: havde Erich Rasmusøn i Tindet et barn til daab, som blef kaldet Rasmus og blef frembaaren af Peder Rasmusøns Hustroe i Mølgaard Sc: Kirsten Lavis Datter fadere vare Peder Rasmusøn i Mølgaard, Villats Jversøn i Tindet Marin Villats Datter ibidem, Sørren Pedersøn i Tindet.

Dend 22. Septemb: blef Villats Christensøns Hustroe i Synder Kollemorten ved navn Elisabeth Jens Datter begravet.

Dom 19. post Trinit: blef Dynis Nielsøn i Myllerop trolovet med en Enche af Havstrop ved Navn Anne Enevolds Datter og da var tilstede Matthiis Pedersøn i Oxenberg, Peder Skumager i Vong Christen Svensøn i Nørkollemorten Sørren Peders: i Tindet, og Villats Jvers: ibidem.

Side 38 (AO opslag 40)

Dom: 23 post Trinit: blef Jørgen Pedersøns barn i Ørensholt ved navn Voldborg dends Daab confirmeret, som tilforen for sin svaghed var inddøbt og blef frembaaren af Las Jørgensøns Hustroe i Ølholm ved navn Anne Lars Datter, faddere vare Las Jørgensøn i Ølholm Jens Lavrsøn i Oxenberg, Peder Jensøn i Vong Christen Ormsøn i Ørensholt.

Dend 10 Novemb: blef Christen Pedersøn Lerke af Synderkollemorte trolovet med Marin Villats Datter i Tindet og da var tilstede Christen Nielsøn i fovsing Sørren Pedersøn Lerche i Eegholm=Mølle, og Christen Pedersøn Lerche i Alsted Mølle Niels Villatsøn i Riisagger, Sørren Sørrensøn i Damgard og hans Hustroe.

Dom: 2. Adventus blef Thomas Christensøn i Synderkollemorten begraven i sin Alders 29 Aar.

Dom 3 Adventus Hafde Jens Lavrsøn i Oxenberg til Daab, som blef kaldet Niels som blef frembaaren af Jørgen Pedersøns Hustroe i Ørensholt ved navn Marin Lavrs Datter, fadere vare Matthias Pedersøn
Side 39 (AO opslag 41)
Oxenberg, Jørgen Pedersøn i Ørensholt, ga͞mel Lavrs Pedersøn i Vong, Marin Anders Datter i Oxenberg.

Den 3. Adventis hafde Peder Skumager i Vong et barn til Daab, som blef kaldet Christen som blef frembaaren af Peder Smeds Hustroe i Eegholm ved navn Anne Anders Datter Lerche, faddere vare Peder Smed i Eegholm, Sørren Jensøn ibidem, frants Skumager i Vong, Marin Christens Datter ibidem.

Dom: 3. Advent: blef Jørgen Matsøns barn i Tindet ved navn Marin begravet, da dend var 17 Uger og nogle Dage ga͞mel.

Dend 22 Decemb: blef Christen Pedersøn Lerche i Synderkollemorten, og Marin Villats Datter i Tindet copulerede.

1707
Anno 1707

Dom 2 post Epipha: blef Thomas Pedersøn i Tindet i sin Alders [3]6. Aar begravet.

Dom: Sexages: blev Bertel Nielsøns Barn i Vong ved navn Knud begravet hand var [1] Aar ga͞mel.

Dom Reminisc: Hafde Jens Pedersøn i Vong et barn til Daab som blef kaldet Christian frembaaren af Niels Andersøns Hustroe ved navn Bodil Anders Datter
Side 40 (AO opslag 42)
faddere vare Jørgen Johansøn i Vong Lavrits Rasmusøn ibidem, Anders Jensøn ibidem, Marin Jens Datter ibidem, Knud Christensøns Hustroe ved navn Marin ibidem.

Dom: Oculi hafde Lavrs Matsøn i Tindet et barn til Daab som blef kaldet Christen, frembaaren af Kirsten Mats Datter af Koutrop Faddere vare Jørgen Matsøn i Tindet, Sørren Sørrensøn i Damgaard Jver Villatsøn i Tindet, Boedel Lavrs Datter ibidem.

Dend 23 Martii blef Christen Harboe i Synderkollemorten begravet i sin Alders 62 Aar.

Dend 30 Martii, hafde Peder Pors i Vong et barn til daab som blef kaldet Christen, blef frembaaren af Marin H[a]lstrop i Vong, faddere vare frands Skumager i Vong, Lavrids Christensøn ibidem, Lavrs Terchelsøn ibidem Niels Jensøn ibidem, Christen Porsis Hustroe ved navn Kirsten Peders Datter ibidem.

Dom: Lætare blef et navnløs barn begravet som var Sørren Nielsøns i Ørennsholt.

Dom: Palmarum, hafde Christen Villatsøn i Tindet et Barn til Daab, som blef kaldet Jens
Side 41 (AO opslag 43)
frembaaren af Jørgen Matsøns Hustroe i Tindet ved navn Anne Villats Datter, faddere vare Lavrits Matsøn i Damgaard, Jens Væver i Tindet, Jver Villatsøn ibidem, Villats Jversøns Hustroe ved navn Marin Christens Datter, Anders Bødichers Hustroe, ved navn Johan Christens Datter.

Dom: Exaudi Hafde frants Skumager et barn til Daab som blef kaldet Albret blef {!} frembaaren af Niels Andersøns Hustroe ved navn Bodil Anders Datter faddere vare Peder frantsøn i Mølgaard, og Jens frantsøn ibidem, Else Jens Datter i Hag, An frants Datter i Skovgaard, Peder Skumager i Vong.

Feria 3 Penteco: Hafde Niels Lassøn i Vong et barn til daab, som blef kaldet Catrine, som blef frembaaren af Hans Matsøns Hustroe i Vong, faddere vare Hans Matsøn i Vong Peder Stephansøn ibidem Niels Jensøn og Niels Olufsøn ibidem, og Bertel Nielsøn ibidem.

Dom: Trinit: blef Christen Nielsøn og Karen Niels Datter i Synderkollemorten copulerede som vare trolovede tredie Paashedag sidst afvigt.

Side 42 (AO opslag 44)

Dom 6 Trinita: blef begravet Christen Ormsøns Hustroe i Ørnesholt ved navn Bodil Kyndes Datter da hun var sin sin Alders 71 Aar.

Dom 6 Trinit: blef begravet Anders Jensøns Søn i Havstrop ved navn Christen da hand var 2 Aar og 4 dage ga͞mel.

Dom 8 Trinit: blef Niels Jørgensøn af Farup og Sl. Christen Harboes efterlevende Enche i Synderkollemorten Sc: Anne Knuds Datter troelovede og sagde Jens Gydesøn i Knude og for: Niels Jørgensøns fader goed før hannem at der var intet, som kunde forhiindre hannem fra Egteskabs indtrædelse med for: Anne Knuds Datter og var da tilstede Villats Christensøn i Synder Kollemorten, Christen Christensøn dend ynger ibidem, Christen Lerche ibidem, Peder Villatsøn i Nykirche Præstegaard og Christen Lund i Synderkollemorten.

Dom 9. Trinit: [ha] blef Jens Graversøns barn i Nørkollemorten ved navn Peder dends Daab confirmeret, som tilforen var inddøbt for sin Skrøbeligheds shyld og blef frembaaren af min egen Datter Mette, fadere vare Christen Svensøn i Nørkollemorten, Jens Hansøn ibidem, Oluf Povelsøn ibidem, Rasmus Sørrensøns Hustroe ibidem, og Niels Jensøns Hustroe ibidem.

Side 43 (AO opslag 45)

Dom 10 post Trinit: hafde Peder Rasmusøn Havstrop et barn til Daab, som blef Kaldet Lave frembaaren af Lave Jensøns Hustroe i Havstrop ved navn Johan Jens Datter fadere vare Lave Jensøn i Havstrop, Jens Lavesøn i Plovstrop, Erich Rasmusøns Hustroe i Tindet, Niels Jensøn i Vong, Johan Terchels Datter der sammesteds.

Dom 14 post Trinit: hafde Peder Stephensøn i Vong et barn til Daab, som blef kaldet Giertrud og blef frembaaren af Appelone Stephans Datter i Tørsting faddere vare Jens Pedersøn i Vong Jens Jensøn i Vong Marin Pors ibidem Niels Olufsøn i Vong.

Dom 16 post Trin: blef Jens [G]raversøns barn i Nørkollemorten ved navn Peder begravet da dend var 6 Uger ga͞mel.

Dom: 18. Hafde Christen Lerche i Synderkollemorten et Barn til Daab, som blef Kaldet Kirsten, som blef frembaaren af Peder Smeds Hustroe i Eegholm ved navn Anne Lerche, fadere vare Villats Jversøn i Tindet Christen Pedersøn Lerche i Alsteds=mølle, Sørren Pedersøn Lerche i Eegholms=mølle, og Peder Christensøn Smed i Eegholm, Christen Lunds Hustroe Sc: Karen Niels Datter i Synderkollemorten

Dom 18. post Trinit: blef en ga͞mel Huusqvinde ved navn Anne Jens Datter begravet da hun var 60 Aar ga͞mel.

Side 44 (AO opslag 46)

Dom 3. Adventus hafde Jørgen Matsøn i Tindet et Barn til Daab, som blef kaldet Peder, frembaaren af Lavrits Matsøns Hustroe i Tindet fadere vare Sørren Sørrensøn i Tindet, Villats Jversøn ibidem, og Christen Villatsøn, og Christen Villatsøns Hustroe ibidem.

Dom 17 post Trinit; blef Peder Rasmusøns barn i Havstrop ved navn Lave begravet da h. var 7 Uger og 2 Dage ga͞mel.

Dom 18. post Trin: blef Las Villatsøn i Synderkollemorten begravet i sin Alders 24 Aar.

1708
In nomine Jesu Anno 1708

Festo Circumciionis Christi blef Citsel Niels Datter i Vong begravet i sin Alders 16. aar.

Festo Epipha: blef Johan Jens Datter af Nørkollemorten begravet i sin Alders 89 Aar.

Dom: 1 post Epiph: blef Anders Jensøns baren i Havstrop ved navn Anne hendes Daab confirmeret, som tilforn for svaghed var inddøbt blef frembaaren af Knud Christensøns Hustroe i [Vo]ng ved navn Marin Christens Datter faddere vare Hans Bertelsøn i Havstrop, Lave Jensøn ibidem Peder Rasmusøns Hustroe ibide- ved navn Kirsten Laves Datter min tienistepige Birgitte Hans Datter

Dom 3 post Epipha: blef nest for: Anders Jensøns barn begravet.

Side 45 (AO opslag 47)

Festo purificationis Hafde Hans Bertelsøn et Barn til Daab [..] blef kaldet Sørren frembaaren af Lavrs Jensøns Hustroe i Havstrop, fadere vare Lavrs Jensøn i Haustrop Peder Rasmusøns Hustroe ibidem Jørgen Jensøn i Mølgaard min egen tienistepig Birgitte Hans Datter.

Dom: invocavit Hafde Peder Skræder i NørKollemorten et Barn til Daab, som blef kaldet Mette og blef frembaaren af Rasmus Sørrensøns Hustroe i Nørkollemorten ved navn Johanne Sørrens Datter fadere vare Peder Nielsøn i Nørkollemorten og Rasmus Sørrensøn ibidem, Jens Pedersøns Hustroe ved navn Kirsten Ingvardts Datter ibidem og Anne Ingvardts Datter ibidem.

Dom Lætare blev Lars Jensøns Hustroe i Havstrop ved navn Johanne Jens Datter begravet, da hun var 55 Aar 3 Maaneder og 14 dage ga͞mel.

Dom Palmarum Hafde Jens Frantsøn i Mølgaard et Barn til Daab, som blef kaldet Sørren, blef frembaaren af Niels Jacobsens Hustroe i Ildved ved navn Karen Jacobs Datter faddere vare Frans Pedersøn i Vong, Niels Frantsøn udi Hag, Jacob Sørrensøn i Ildved, Anne Frants Datter nu tienendis paa Skovgaard.

Dom: Palmarum blef Peder Frantsøns Stifsøn ved navn Anders Nielsøn begravet i sin Alders 13de Aar.

Dend 19. Aprilis blef Jver Pedersøn af Enchelund og Marin Jens Datter trolovet og stod deris trolovelse udi
Side 46 (AO opslag 48)
Nørkollemorten og da var tilstede Christen Svensen i Nørkollemorten, Peder Povelsøn ibidem Lavrits Christensøn ibidem Peder Nielsøn og hans Hustroe ibidem Jens Hansøn og hans Hustroe ibidem og hafde for: Jver Pedersøn sin Sognepræstis herderlig og Velædle Hr: Christen Nielsøns Attest.

Feriæ 3 Pentecos: blef begravet Jens Hansøns Hustroe i Nørkollemorten ved navn Bodel Gravers Datter tilige med hendes navnløs Barn i hendes 33 ar.

Dom: Trinit: blef begavet Søren Nielsøn i Ørensholt hans navnløs barn.

Dom: 5 post Trinit: blef Jver Pedersøn af Enchelund og Marin Jens Datter i Nørkollemorten copuleret.

Dom: 7. post Trin: blef Peder Povelsøns barn i Nørkollemorten ved navn Niels dends Daab confirmeret, som tilforn for sin svaghed var inddøbt, og blef frembaaren af Christen Nilsøns Hustroe i Fovsing ved navn Susanna Jes Datter. fadere der til var Christen Nielsøn i Fovsing, Morten Povelsøn i Kidie, Jens Graversøn i Nørkollmorten, Else Jens Datter, og Dorethe Christens Datter ibidem.

Dom 8 post Trinit: hafde Christen Henningsøn et Barn til Daab, som blef kaldet Kirsten frembaaren af Rasmu Berent Nielsøns Hustroe i [Fovsing?] ved
Side 47 (AO opslag 49)
navn Marin Hennings Datter fadere vare Rasmus Jngvartsøn i Nørkollemorten Lavrits Christensøn ibidem og hans Hustroe Else Jens Datter og Jens Pedersøns Hustroe ibidem sc: Kirsten Jnvgarts Datter, og Karen Rasmus Datter.

Dom 11 post Trini hafde Anders Jensøn i Vong et barn til Daab som blef kaldet [...tom plads...] og blef frembaaren af Peder Christensøns Hustroe i Eegholm sc: Anne Lerche faddere vare Peder Christensøn i Eegholm, Sørren Jensøn tienendis i Eegholm, Viste Sørrrensøn i Sillesthoed Marin Sørrens Datter ibidem, Bodel Anders Datter i Vong.

Festo Michaelis Hafde Lavrits Christensøn i Nørkollemorten et barn til Daab som blef kaldet Christen og blef frembaaren af Jens Pedersøns hustroe i Nørkollemorten nefnlig Kirsten Jngvarts Datter fadere vare Jens Pedersøn i Nørkollemorten, Rasmus Jngvartsøn ibidem, Peder Povelsøns Hustroe nafnlig Jnger Niels Datter ibidem, Niels Jensøns Hustroe ibidem nefnlig Dorethe Christens Datter.

Dom 10 Trinitatis Hafde Christen Ormsøn i Ørensholt et Barn til Daab, som blef kaldet Mette frembaaren af Jørge Pedersøns Hustroe sc: Marin Lavrs Datter i Ørensholt, Fadere vare Sørren Pedersøn i Tindet og hans Hustroe, og Anders Matsøn og hans Hustroe ibidem.

Side 48 (AO opslag 50)

Dom 20 post Trin: blef Las Pedersøn i Bierløv copuleret og Karen Sørrens Datter i Nørkollemorten copuleret.

Dend 31 Octob: blef Albret Jensøn i Hastrop Mølle og Else Olufs Datter i Alsteds=Mølle Trolovede og da var tilstede Hr: Peder Arensberg i Hveysel, Matthias Jensøn Herrits=Skriver i Nørvang Tørils=Herrets Ting, Niels Rasmusøn til Mindstrop, Peder Smed i Eegholm Christen Lund i Synderkollemorten og Christen Lerche ibidem.

Dom: 23 post Trin: blef Appelon Frants Datter begravet da hun var 65. Aar ga͞mel.

Dom: 24 post Trin: blef Oluf Nielsøn i Vong begravet, da hand var 67 Aar, 10 Maaneder 3 Uger og 2 dage ga͞mel.

Dom 24 post Trin: blef begge Peder Porses børn i Vong begravet, dend ene ved navn Anders som var 4 Aar 1 Maanet og 3 Uger og 4 dage gammel, dend anden ved navn Knud, som var 1 aar 8. Maaneder 2 Uger og 3 dage ga͞mel.

Dom 25 post Trin: blef Marin Niels Datters nafnløs og slegfred barn i Skovhuus i Vong begravet.

Dom: [1] Advent: Hafde Anders Jensøn i Havstrop et Barn til Daab som blef kaldet Anne og blef
Side 49 (AO opslag 51)
frembaaren af en Pige af Ha͞mergaard ved navn Anne Christens Datter faddere vare Peder Rasmusøn i Havstrop Sørren Pedersøn i Tindet Jørgen Jensøn i Mølgaard, Hans Bertelsøns Hustroe ved navn An Sørrens Datter.

Dom 3 Advent: blef Christen Jørgensøn i Nørkollemorten begravet i sin Alders 85 Aar.

Som 4 Advent: hafde Jørgen Johansøn i Vong et Barn til Daab, som blef kaldet Anders frembaaren af Niels Andersøns hustroe sc: Bodel Anders Datt: i Vong faddere vare Niels Andersøn i Vong, Lavrs Rasmusøn ibidem, Anders Jensøn Hustroe ibidem sc: Anne Sørens Datter, Niels Sørensøns Hustroe ibidem sc: Anne Terchels Datter, Lavrs Pedersøns Sven ibidem sc: Gregers Christensøn.

Dend 28 Decemb. blef Albret Jensøn af Hastrop mølle og hans Kiereste Else Olufs Datter copuleret.

Su͞ma 12 føede og 13 Døde.

1709
In Nomine Jesu Anno 1709

Festo Circumsisionis Blef Knud Christensøns Barn i Vong ved navn Peder dends Daab confirmeret, frembaaren af Niels Andersøns Hustroe ved navn Bodel, faddere var Jørgen
Side 50 (AO opslag 52)
Christensen i Trimhuus, Lavrits Pedersøn i Vong, Peder Skumager i Vong Peder Staphans ibidem og Lavrits Terchelsøn ibidem.

Dom 1. post Epipha: hafde Sørren Pedersøn i Tindet et barn til Daab, som blef kaldet Peder frembaaren af Jørgen Matsøns Hustroe i Tindet ved navn Anne Villats Datter, fadderne vare, Anders Jensøn i Havstrop, og Jørgen Jensøn i Mølgaard, Erich Rasmusøn i Tindet Jens Villatsøn i Tindet, og Erich Rasmusøns Hustroe i Tindet ved navn Bodel.

Dom 2 post Epipha: hafde Peder Frandsøn i Mølgaard et Barn til Daab, som blef kaldet Marin frembaaren af Jens Frandtsøns Hustroe ibidem ved navn Marin Jacobs Datter, faddere vare Frands Skumager i Vong, Niels Frandsøn i Hag, Jørgen Jensøn i Mølgaard, og Jens Frandsøn ibidem.

Dom 2 post Epipha: hafde Bertel Nielsøn i Vong et barn til Daab, som blef kaldet Marin frembaaren af Hans Matsøns Hustroe ibidem ved navn Marin N: Fadere vare Niels Sørrensen i Vong, Jens Pedersøn ibidem Jørgen Christensøn ibidem, Christen Porsis Hustroe ved navn Kirsten Peders Datter.

Side 51 (AO opslag 53)

Dom Septuag: blef Peder Rasmusøn hans i Hafstrop hans barn ved navn Johan dend Daab confirmeret som tilforn for sin svaghed var hiemdøbt frembaaren af Erich Rasmusøns Hustroe i Tindet ved navn Bodel Lavrids Datter faddere vare Anders Jensøn i Havstrop, An Sørrens Datter ibidem, Peder Frantsøn i Mølgaard og Erich Rasmusøn i Tindet.

Dom: Invocavit Hafde Blef Niels Pedersøn Ha[....] /: hvis Hustroe føede i Ørens=holdt:/ hans Barns ved nafn Mette, Daab confirmeret, som tilforn i sin svaghed blef ind=døbt, som blef frembaaren af Anne Christens Datter af Ha͞mergaard, fadere vare Christian Nielsøn i Ørensholt, Sørren Nielsøn ibidem Sørren Jensøn i Eegholm, Niels Jensøn i Ørensholt, og Anne Sørrens Datter i Vong.

Dom: Palmarum, Hafde Jens Graversøn i Nørkollemorten et Barn til Daab, som blef kaldet Sørren og blef frembaaren af Jens Hansøns Hustroe i Nørkollemorten ved navn Marin Mats Datter, faddere vare Christen Svensøn i Nørkollemorten Jens Hansøn ibidem Peder Nielsøn ibidem, Peder Povelsøns Hustroe ibidem ved navn Inger Niels Datter, og Rasmus Sørrensøns Hustroe ibidem ved navn Johan Sørrens Datter.

Side 52 (AO opslag 54)

Festo Viridium Hafde Rasmus Jngvartsøn i Nørkollemorten et Barn til Daab som blef kaldet Jngvart og blef frembaaren af Christen Henningsøns Hustroe i Nørkollemorten ved navn Anne Jngvarts Datter, faddere vare Peder Nielsøn ibidem Rasmus Sørrensøns Hustroe ibidem sc. Johan Sørrens Datter Jens Hansøn ibidem Niels Jensøn i Nørkolllemorten og Peder Povelsen ibidem.

Feria 2 Pasca: Hafde Niels Jensøn i Nørkollemorten et Barn til Daab som blef kaldet Kirsten og blef frembaaren af Peder Nielsøns Hustroe i Nørkollemorten ved navn Karen Jens Datter, faddere vare Christen [Sven]søn i Nørkollemorten Jens Graversøn ibidem Peder Nielsøn ibidem Peder Povelsøns Hustroe ibidem ved navn Jnger Niels Datter, Rasmus Sørrensøns Hustroe ibidem ved navn Johan Sørrens Datter.

Dom Qvasimodo geniti blef Michel Jenssøn af H[iorts]vang, og Johan Terchels Datter i Vong her i Nykirche Præstegaard trolovede og da var tilstæde, Niels Sørrensøn i Vong og hans Hustroe Laurits Pedersøn i Vong, og Lavrits Terchelsøn ibidem og Jens Pedersøns Hustroe i Nørkollemorten sc: Kirsten Jngvarts Datter.

Dom 1 post Trin: Hafde Jørgen Pedersøn i Ørensholt et Barn til Daab, som blef kaldet Marin, frembaaren af Niels Pedersøns Hustroe i Ørensholt sc: Marin Jens Datter faddere vare Peder Jensøn i Vong, Lavrs Pedersøn i Ørensholt Niels Pedersøn ibidem, Anders Jensøns Hustroe i Vong og Karen Christens Datter i Vong.

Side 53 (AO opslag 55)

Dom 1 post Trin: Hafde Jens Pedersøn i Vong et Barn til Daab, som blef kaldet Jørgen frembaaren af Hans Mat[søns] Hustroe i Vong sc: Marin Sørrens Datter, faddere vare Lavrs Pedersøn i Vong og Niels Sørrensøn ibidem Niels Andersøn ibidem Jørgen Johansøn ibidem, og Larvrs Rasmusøns tienistepig i Vong ved navn Citzel N.

Dend 16 Maji blef Christen Henningsøns Hustroe i Nørkollemorten ved navn Anne Jngvarts Datter begravet i sin Alders 38 Aar.

Dom 3 post. Trin: blef Michel Jensøn af Hiortsvang og Jahan Terchels Datter i Vong copuleret.

Dom: 3 post Trin: blef Rasmus Jngvartsøns Hustroe i Nørkollemorten ved navn Anne Hennings Datter begravet i sin Alders 36 Aar.

Dom: 4. post Trin: haver Marin Niels Datter, som er til Huse hos Villats Nielsøn i Nørkollemorten udstaaet Kirchens Disciplin for sin forseelse mod det s[i]ette Bud og udlagde hun til Barnefader en [Land]værge ved navn Anders Andersøn da tienendis sin fader i Velling Bye i Bryrop Sogen.

Dom 4 post Trin: blef Christen Christensøn den eldre i Synder Kollemorten hans Søn ved navn Thomas hans Daab confirmeret, som for sin svaghed tilforn var inddøbt frembaaren af en Pige ved navn Karen Christens Datter af Bøgballe fadere vare Villats Christensøn i Synderkolle-
Side 54 (AO opslag 56)
morten Christen Lerche ibidem Christen Christensøn d. ynger ibidem og Jngeborg Niels Datter ibidem.

Dom: 5. post Trinit: blef Bertel Nielsøns Barn i Vong ved Navn Marin begravet da dend var vj Uger og 5 Dage ga͞mel.

Dom: 5 post Trin: blef Rasmus Jngvartsøn i Nørkollemorten og Anne Bertels Datter i Vong her i Nykirche Præstegaard trolovede, og da var tilstede Peder Bertelsøn og Hans Hustroe af Tiirsvad Christen Henningsøn af Nørkollemorten Hans Pedersøns Hustroe af Nørkollemorten ved navn Kirsten Jngvarts Datter og Anne Bertels Datter nu tiendis Christen Lund i Synderkollemorten.

Dom 10 post Trinita: hafde Erich Rasmusøn i Tindet et barn til Daab som blef kaldet Anne og blef frembaaren af Peder Rasmusøns Hustroe i Havstrop, faddere vare Peder Rasmusøn i Havstrop, Anders Bødicher i Tindet og hans Hustroe ved navn Jahan Christens Datter, Jver Villatsøn i Tindet, og Sørren Pedersen i Tindet.

Dom 12 post Trinit: blef Rasmus Jngvartsøn i Nørkollemorten og Anne Bertels Datter copulerede.

Dom: 13 post Trinit: hafde Christen Pedersøn Lerche Synderkollemorten et Barn til Daab, som blef kaldet Marin og blef frembaaren af Peders Smeds Hustroe i Eegholm ved navn Anne Lerche fadere vare Christen
Side 55 (AO opslag 57)
Christensen d. eldre i Synderkollemorten Villats Christensen ibidem og Christen Lund ibidem Jngeborg Niels Datter ibidem og Lisbet Villats Datter ibidem.

Dom 13 post Trin: blef Jørgen Pedersøns Barn i Ørensholt ved navn Marin begravet, da dend var 11 Uger og nogle dage ga͞mel.

Dom 15 post Trin: Hafde Jens Hansen i Nørkollemorten et barn til Daab som blef kaldet Hans frembaaren af min egen Hustroe faddere vare Peder Nielsøn i Nørkolllemorten Jens Graversøn ibidem Mats Sørrensøn af Gifshod, Rasmus Sørrensøns Hustroe i Nørkollemorten ved navn Jahan Sørrens Datter, og Jens Graversøns Hustroe i Nørkollemorten ved navn Jnger Anders Dat:

Dom 17 post Trin: blef Christen Andersøn i Ørensholt begraven da hand var 55 Aar ga͞mel.

Dom 18 post Trin: Hafde Christen Villatsøn i Tindet et Barn til Daab som blef kaldet Villats frembaaren af Niels Villatsøns Hustroe i Riisagger ved navn Anne Marie, faddere var Niels Villatsøn i Riisagger, Jver Villatsøn i Tindet, Jørgen Matsøn ibidem og hans Hustroe ved navn Anne Villats Datter og Marin Christens Datter ibidem.

Dom 19 post Trin: hafde Anders Matsøn i Tindet et Barn til Daab som blef kaldet Mats og blef frembaaren af min egen Datter Mette faddere vare Sørren Pedersøn og hans Hustroe Jnger Jens Datter Erich i Tindet Erich Rasmusøn og hans Hustroe ibidem.

Side 56 (AO opslag 58)

Dom: 24 post Trin: hafde Lavrits Christensøn i Nørkollemorten et Barn til Daab som blef kaldet Christen frembaaren af Jens Pedersøns Hustroe i Nørkollemorten ved navn Kirsten Jngvarts Datter faddere vare Kirsten Jngvarts Datter Jens Hansen i Nørkollemorten, Christen Henningsøn ibidem Rasmus Jngvartsøns Hustroe ibidem ved navn Anne Bertels Datter, Rasmus Sørrensøns Hustroe ibidem ved navn Anne Sørrens Datter.

Fer: 3 Nativitatis Dend 4 Decemb: blef Sørren Sørrensøns Hustroe i Damgaard ved navnt Mette Christens Datter begravet, da hun var 52 Aar og 4 Ugger og 1 dag ga͞mel.

Fer: 3. Nativitatis, blef Rasmus Jngvartsøns barn i Nørkollemorten ved navn Jngvart begraven da dend var 38 Uger og nogle dage ga͞mel.

1710
In Nomine Jesu Anno 1710

Dom inter festum circumcisionis et festum Epiphaniæ, Hafde Sørren Nielsøn i Ørensholt et Barn til Daab som blef kaldet Sørren frembaaren af Niels Pedersøns Hustroe i Ørensholt ved navn Marin Jens Datter faddere vare Christian Nielsøn i Ørensholt, Jørgen Pedersøn ibidem, Jørgen Jensøn i Mølgaard Peder Frantsøns Hustroe i Mølgaard ved navn Marin Jens Datter.

Side 57 (AO opslag 59)

Dom inter festum circumcisionis et festum Epiphaniæ, blef Niels Andersøns Barn i Vong ved navn Karen hendis Daab confirmeret, som tilforen for sine Aarsagers shyld var hie͞me døbt, og blef frembaaren af sin Mormoder sc: Anders Breinbergs Hustroe faddere vare Sørren Andersøn af Breinberg Jørgen Johansøn af Vong Lavrs Rasmusøn i Vong, Peder Christensøn i Eegholm og hans Hustroe navnlig Anne Lerche.

Dom 1 post Trin Epipha: blef en karl ved navn Johan Christopher Rosendal trolovet med en Pige af Vong ved navn Marin Helstrop, og da var tilstede Christen Pedersøn Lerche af Synderkollemorten og Christen Chrisensøn den ynger ibidem Frants Pedersøn i Vong, og Peder Pors ibidem Frants Skumagers og Peder Porses Hustroe i Vong og lovede Peder Frantsøn i Mølgaard og Niels Frantsøn i Hag for for: Johan Christopher Rosendal at der var intet som imod Loven kunde findes ham fra Egteskab med for: Marin Helstrop, og til vitterlihed undertegnede deris [Bo..m.r] for Niels N. F S. frandtsen Peder P F S frandsøn

Dend 5: Febru hafde Peder Povelsøn et barn til Daab som blef kaldet Christen frembaarin af Morten Povelsøns Hustroe i Kidie ved navn Marin Niels Datter faddere vare Peder Nielsøn i Nørkollemorten, Jens
Side 58 (AO opslag 60)
Graversøn ibidem, Christen Henningsøn ibidem Lavrits Christensøns Hustroe ved navn Else Jens Datter ibidem og Niels Jensøns Hustroe ibidem ved navn Dorethe Christens Datter.

Dom 3. post Epipha: udstoed Marin Niels Datter i Vong atter Kirchens Disciplin for sin Vrange bekiendelse om Barnefader og nu sidste gang udlagde hun til Barnefader Lavrs Rasmusøn i Vong.

Dom: Septuag: blef Lavrs Nielsøn i Vong begravet i sin alders 95 Aar.

Dom: Septuag: blef Anders Smids Barn i Nørkollemorten ved navn Mats begravet.

Dend 19: Febr: blef Christen Henningsøns Barn i Nørkollemorten ved navn Kirsten i sin Alders 2det Aar.

Dom: Sexage: blef Giertrud Anders Datter i Nørkollemorten begravet da hun var 3[7] Aar og nogle Uger ga͞mel.

Dom Sexag: Hafde Lavrs Matsøn i Damgaard it barn til Daab, som blef kaldet Mette frembaaren af Kirsten Mats Datter i Koetrop, faddere vare Jens Jensøn i Kortrop Jørgen Matsøn i Tindet, Thomas Pedersøn i Damg An Villats Datter i Tindet og Barbara Mats Datter i Koetrop

Dom: Esto mihi blef Anne Stephans Datters slegfred barn døbt og blef kaldet Stephan, frembaaren
Side 59 (AO opslag 61)
af hindis Syster ved navn Appelone Stephans Datter, faddere vare Anders Jensøn i Vong, Peder Stephansøn i Vong, Jens Pedersøns Hustroe i Vong Knud Christensøns Hustroe i Vong ved navn Marin Christens Datter og Marin Helstrop i Vong, og var da for: Anne Stephans Datter hos hindis Broder Peder Stephansøn i Vong, og blef udlagt til Barnefader ved Daaben en Tamboor under Obrist f[rids]mands Regiment ved navn Niels Pedersøn.

Dend 27 Febru: blef Niels Pedersøn i Odderbech og Kirsten Mats Datter den eldre i Damgaard trolovede og da var tilstede Peder Nielsøn i Damgaard og Lavrs Matsøn ibidem, Christen Graversøn i Seyrop Jørgen Matsøn i Løvdal, Rasmus Sørrensøn i Nørkollemorten, og Jver Christensøn i Nykirch Præstegaard.

Dom: Reminiscere blef Lavrits Pedersøn i Ørensholt begravet da hand var 80 Aar og nogle Uger ga͞mel.

Dom: Judica blef Niels Andersøns barn i Vong ved navn Karen begravet, da d. var 18 Uger og 6 dage ga͞mel.

Feria 3 Paschat: blef Mette Hans Datter i Havstrop begravet da hun var 76 Aar og nogle Uger og nogle dage.

Dom: Misericor: blef Søren Nielsøns Hustroe Ørensholt ved navn {... tom plads ...} begravet {... tom plads ...}.

Side 60 (AO opslag 62)

Dom Jubilate hafde Lavrs Povilsøn i Havstrop et barn til Daab, som blef kaldet Povel, frembaaren af Hans Bertelsøns Hustroe i Havstrop ved navn An Sørrens Datter, faddere vare Hands Bertelsøn i Havstrop, Anders Jensøn ibidem Peder Frandsøns Hustroe i Mølgaard ved navn Marin Jens Datter, Kirsten Jens Datter ibidem Jørgen Jensøn ibidem,

Dend første Søndag efter Paashe blef Niels Nielsøn af Myllerop og Karen Christens Datter af Vonge trolovet og da var tilstede Niels Andersøn af Vonge Peder Skumager i Vong, Jver Christensøn i Nykirche Præstegaard, Marin Christens Datter af Vong og Min egen Hustroe, og Jens Gydesøn i Knud og Jørgen Christensøn af Trimhuse lovede for Karen Christens Datter at der var intet som kunde hindre denne Karen Christens Datter fra Egteskabs indtrædelse med for: Niels Nielsøn og til vitterlighed undertegnede de her deris hænder
Jens Gyddeßen
Jørgen Christen

Dom 4 post Trin: blef begravet Peder Andersøn af Synderkollemorten da hand var 50 Aar 4 Maaneder 2 Uger 1 dag ga͞mel.

Dom 4 post Trin: blef begravet Johan Helstrop af Vong
Side 61 (AO opslag 63)
i hendis 65 Aar og same tid ogsaa hendes Datter Marin Anders Datter Helstrop i hindes 26 Aar.

Dom 6 post Trinit: blef Frans Pedersøn af Vong begravet da hand var 69 Aar 6 Maaneder 31 Uger og 4 Dage.

Dend 3. Septemb: Blef Anne Mats Datter hindes slegfred Datter Barn ved ved navn Las hans daab confirmeret som for sin svaghed tilforn var inddøbt blef frembaaren af Hans Matsøns Hustroe i Vong, faddere vare Hans Matsøn og Peder Skumager begge i Vong og blef udlagt til barnefader en [.saar]Kremer ved navn Jens Christensøn.

Dom 13 post Trinit: blef begravet Niels Lassøn i Vong, da hand var 65 Aar ga͞mel.

Dom 13. post Trinit: blef Sl. Birtel Nielsøns effterlatte Enche i Vong Ved navn Mette Anders Datter begravet, da hun var 56 aar ga͞mel og nogle uger.

Dom: 15 post Trinit: blef førstnævnte Anne Mats Datter hindis Slegfred barn ved navn Lavrs Jensøn begravet da dend var 8 Ugger ga͞mel.

Dom 16 post: Trin: blef Peder Jensøn af Vong begravet da han var 75 Aar og [2] dage ga͞mel.

Dom 17 post Trin: blef Anne Stephans Datter slegfred barn ved navn Stephan Nielsøn begravet.

Dend 3. Novemb: blef Sørren Nielsøn i Ørensholt og Sl: Oluf Nielsøns Enche i Vong navnlig Anne Christens Datter trolovet og da var tilstede Jens Christensøn i [far..] og hans Hustroe, Christian Nielsøn i Ørensholt og [f...]
Side 62 (AO opslag 64)
Niels Andersøn i Vong Niels Olufsøn ibidem Mats Nielsøn i Hiortsvang, Peder Frantsøn i Mølgaard og hans Hustroe.

Dom 21 post Trin: blef Christen Christensen dend yngre i Synder-Kollemorten og Citsel Lars Datter trolovet og da var tilstede Villats Christensøn i Synderkollemorten Niels Jørgensøn ibidem, Christen Lund ibidem, Christen Christen Lerche ibidem Christen Lavrsøn i Lundgaard i Hvejsel Sogen.

Dend 14 Novemb: blef Niels Pedersøn i Odderbech og Kirsten Mats Datter copulerit.

Dom 22 post Trinit: hafde Christen Henningsøn et Barn til Daab som blef kaldet Thomas frembaaren af Lavrits Christensøns Hustroe i Nørkollemorten ved navn Else Jens Dattter faddere vare Lavrs Christensøn i Nørkollemorten, Peder Sørrensøn ibidem Rasmus Jngvartsen ibidem, Kirsten Jngvards Datter i Nørkollemorten Dorethe Christens Datter ibidem.

Dom 23. post. Trinit: blef Christen Pedersøn Pors af Vong begravet da hand var 80 Aar ga͞mel.

Dom 23 post Trinit: blef ogsaa begravet Anne Lisbet [..] Lerche af Nørkollemorten hendes Søn ved navn Christian Jordan Josepfs Søn da dend var halfanden Aar ga͞mel.

Dom: 1 Adventus blef Peder Skumagers Hustroe i
Side 63 (AO opslag 65)
Vong ved navn Sidzel Christens Datter begravet da hun var 44 Aar 5 Maaneder og 2 dage Ga͞mel.

Dend 3 Decemb: Hafde Rasmus Jnvgartsøn i Nørkollemorten et barn til Daab: som blef kaldet Anne frembaaren af Lavrits Christensøns Hustroe i Nørkollemorten ved navn Else Jens Datter, faddere vare Bertil Pedersøn i Vong, Peder Povelsøn i Nørkollemorten og hans Hustroe, Jens Graversøn ibidem, Niels Jensøns Hustroe ibidem Sc: Dorthe Christens Datter, Peder Nielsøn ibidem.

Dend 10 Decemb: blef en Enke ved navn Kirsten Lavrs Datter af Tindet begravet da hun var 56. Aar ga͞mel.

Dend 17. Decemb blef Bertil Pedersøns Hustroe af Vong ved navn Marin Christens Datter begravet da hun var 72 Aar ga͞mel.

Feria 2den Nativit: blef Sørren Nielsøn af Ørensholt og Anne Christens Datter i Vong copuleret.

Feria 2 Nativit: blef Christen Lunds barn i Synderkollemorten ved navn Thomas hans Daab confirmeret, som tilforen for sine Aarsager shyld var hiemmedøbt som blef frembaaren af Christen Møllers Hustroe i [Eg] Alsteds mølle.

Side 64 (AO opslag 66)

Dom: inter Festum Nativit: et Fest: circumsi: blef Christen Christensøn den yngre og Citzel Lavrs Datter ibidem copuleret.

1711
In Nomine Jesu Anno 1711

Festo Circumcisionis Chriti hafde Peder Rasmusøn i Havstrop et barn til Daab, som blef kaldet Rasmus frembaaren af Erich Rasmusøns Hustroe i Tindet, ved navn Bodel Lavrs Datter. fadere vare Erich Rasmusøn i Tindet. Peder Frantsøn i Mølgaard Kirsten Jens Datter ibidem Christen Lavrsøn i Havstrop og Bodel Lavrs Datter ibidem.

Dom 3 post Epipha: hafde Peder Stephansøn i Vong et barn til daab som blef kaldet Stephan som blef frembaaren af Knud Christensøns Hustroe i Vong ved navn Marin Christens Datter. faddere vare Jørgen Johansøn i Vong, Niels Olufsøn ibidem, Anders Jensøn ibid. Mit Jens Datter ibidem og Peder Pors ibidem.

Dom 3 post Epiphani: blef Sørren Nielsøn som da tiente hos Knud Nielsøn i [Tørr]ing og Frants Skumagers efterleverske sc: Margrete Christens Datter troloved og da var tilstede Peder Skumager i Vong Jens Christensen Hundkier i Nortvig Peder Pors i Vong og hans Hustroe sc: Karen An
Side 65 (AO opslag 67)
ders Datter og Niels Nielsøn i Vong.

Dom Esto mihi hafde Niels Andersøn i Vong et barn til Daab som blef kaldet Birgitte, som blef frembaaren af Anders Breinbergs Hustroe ved navn Birgitte Sørrens Datter. Faddere vare Jørgen Johansøn i Vong Lavrs Rasmusøn ibide. Sørren Andersøn i Breinberg Margaret Niels Datter i Vong. Karen Povels Datter, An Mats Datter i Vong.

Dom Esto mihi blef Lavrits Christensøn i Vong begravet da hand var 75 Aar ga͞mel.

Dom: Esto mihi hafde Christen Christensøn d. yngre i Synderkollemorten et barn til Daab, som blef kaldet Kirsten frembaaren af min egen Hustroe fadder vare Christen Lund i Synderkollemorten, Villats Christensøn ibidem, Christen Christensøn d. ældre [......] Ingeborg Niels Datter ibidem, Christen Lerche ibidem.

Dom: Reminisc: blef Christen Ormsøns barn ved navn Marin begravet som døede 3 dage efter at dend var hie͞medø[.]t.

Dom: Palmarum haf blef Jørgen Pedersøns Barn ved navn Marin dends Daab confirmeret, frembaaren af
Side 66 (AO opslag 68)
Las Jørgensøns Hustroe i Ølholm Sc: Anne Lavrs Datter fadere vare Niels Pedersøn i Ørensholt Christian [.....] Nielsøn ibidem og hans Hustroe Karen Sørrens Datter, Sørren Nielsøns Hustroe ibidem sc: Anne Christens Datter Jørgen Jensøn i Mølgaard og Kirsten Jens Datter ibidem.

Die Viridium hafde Jørgen Johansøn i Vong et Barn til Daab, som blef kaldet Marin frembaaren af Niels Andersøns Hustroe i Vong sc: Bodil Anders Datter faddere vare Lavrs Rasmusøn i Vong Peder Stephansøn ibidem Margrete Niels Datter ibidem Niels Olufsøn ibidem og Peder Jensøn ibidem.

Dom: qvasimodo geniti blef Christen Lunds barn i Synderkollemorten ved navn Thomas begravet da dend var da d. var 12 Uger 5 Dage og 9 timer ga͞mel.

Dom: Jubilate blef Peder Fransøn i Mølgaard begravet i sin Alders 39 Aar.

Feria 2da Penteco. blef Sørren Nielsøn som tiente da Knud Nielsøn i Tørring og Frants Skumagers efterleverske i Vong sc: Margrete Christens Datter copulerede.

Dom 4 post Trinit: blef Jørgen Pedersøns Barn i Ørensholt ved navn Marin begravet, da dend var 12 Uger ga͞mel.

Dom 9 post Trin Hafde Peder Thøgersøn i Nørkolle
Side 67 (AO opslag 69)
morten et Barn til Daab som blef Kaldet Marin frembaaren af Inger Povels Datter tienendes i Lundgaar Hvexsel. Faddere vare Christen Henningsøn i Nørkollemorten, Lavrs Christensøn ibidem, Rasmus Sørrensøn ibidem Peder Povelsøns Hustroe sc: Inger Niels Datter, Niels Jensøns Hustroe i Nørkollemorten sc: Dorethe Christens Datter.

Dend 14. Augusti blef [H]ans Matsøn i Vong begravet da hand var 36 Aar 7 Maaneder 3 uger og 4 dage ga͞mel.

Dom: 11 post Trin: blev Sl: Hans Jensøns efterlatte Enche sc: Johan Jens Datter i Nørkollemorten begravet da hun var 62 Aar ga͞mel.

Dom 16 post Trin: blef Lavrs Rasmusøns Hustroe i Vong sc: Anne Hans Datter begravet da hun var 78 Aar 5 Maaneder 3 Uger og 4 Dage ga͞mel.

Fest: [.....] Sanct: blef Peder Andersøn Skumanger Vong og Sl. Christen Porsin Enche sa͞me steds sc: Kirsten Peders Datter copulerede.

Dend 13 Novemb: blef Jver Villatsøn i Tindet og Elisabeth Villats Datter af Synderkollemorten trolovede og da var tilstede Jens Christensøn i Ildved, Peder Christensøn i Bøgballe, Jens Villatsøn i Lindet, Christen Lund i Synderkollemorten og Niels Jørgensøn ibidem.

Dend 2 Decemb: blef Jver Christensøns Datter i Ny-
Side 68 (AO opslag 70)
kirche Præstegaard sc: Anne Marie begravet da hun var 13 Aar 4 Maaned og 1 dag ga͞mel.

1712
In nomine Jesu Anno 1712.

Dom: 1 post Epiph: blef Lavrs Rasmusøn i Vong og Marin Jens Datter i Mølgaard her i Nykirche Præstegaard troelovede, same tid og sted blef Lavrs Terchelsøn i Vong og Sl. Hans Matsøns Enche i Vong navlig Marin Sørrens Datter ogsaa troelovede og da var tilstede Niels Andersøn i Vong og hans Hustroe navnlig Bodil Anders Datter, Anders Jensøn i Vong og hans Hustroe, Jørgen Jensøn i Mølgaard, Lave Jensøn i Havstrop og Peder Pors i Vong.

Dom: Septuagesima hafde Niels Jensøn i Nørkollemorten et barn til daab som blef kaldet Anne frembaaren af Marin Peders Datter i Give, faddere vare Peder Nielsøn i Nørkollemorten, Jens Graversøn ibid. Jens Pedersøn ibidem, Peder Povelsøns Hustroe ibidem Anne Jens Datter ibidem.

Dom: Invocavit, hafde Lavrits Christensøn i Nørkollemorten et Barn til Daab, som blev kaldet Johan frembaaren af Jens Pedersøns Hustroe i Nørkollemorten sc: Kirsten Jngvarts Datter. fadere vare
Side 69 (AO opslag 71)
[J]ens Pedersøn i Nørkollemorten, Peder Nielsøn ibidem Niels Jensøn ibidem Rasmus Ingvartsøns Hustroe sc Anne Bertels Datter, ibidem og Kirsten Christens Datter.

Dom: Oculi Hafde Jens Hansøn i Nørkollemorten et barn til daab som blev kaldet Mats frembaaren af Mats Sørrensøns Hustroe i Gifskoed ved navn Mette Hans Datter fadere vare Peder Nielsøn i Nørkollemorten, Niels Jensøn ibidem, Jens Pedersøn ibidem Peder Tøgersøn ibidem.

Dom: Judica blef Niels Nielsøn i Synder Kollemorten begravet da hand var 88 Aar ga͞mel.

Dom Palm: Hafde Knud Christensøn i Vong et barn til Daab, som blef kaldet Jørgen frembaaren af min egen Datter Mette, fadere vare Jørgen Christensøn i T[rem]huse Niels Nielsøn i Vong, Peder Andersøn ibidem Niels Andersøn ibidem og Niels Nielsøns Hustroe ved navn Karen.

Dom: Rogate blev Peder Christensøn Lerche begravet da han var 82 Aar ga͞mel og nogle Uger.

Festo Pente: blef Anne Eenevolds Datters barn i Vong døbt, som blef kaldet { ... tom plads ... } og blef udlagt en Land=Soldat ved navn Niels Jensøn i ‡ Grønning i Salling til barnefader, faddere vare Jens Pedersøn i Vong, Anders Jensøn ibidem Lavrits Pedersøn ibidem Peder Staphansøn ibidem, Niels Sørrensøn ibidem.
‡ blev sagt Grønholt, men meentes at vere grønning

Side 70 (AO opslag 72)

Dom: 1 post Trin: blef Sørren Andersøns barn i Ørensholt ved navn { ... tom plads ... } dends Daab confirmeret og blef frembaaren af Niels Andersøns Hustroe i Vong sc: Bodel Anders Datter, faddere vare Niels Andersøn i Vong, Christian Nielsøn i Ørens=holt, Mette Sørrens Datter i Breenberg.

Dom 3 post Trin. blef Sl: Sørren Nielsøns barn i Vong ved navn Citsel dends Daab confirmeret og blef frembaaren af Girtrud Peders Datter i Vong faddere vare Anders Jensøn i Vong og Peder Pors ibidem Peder Stapfensøns Hustroe i Vong ved navn Anne Hans Datter, og Met Jens Datter i Vong.

Dom: Palmarum blef Niels Pedersøn Baches barn i Vong ved navn Else begravet da hun var 9 Aar og nogle uger ga͞mel.

Og Feria 2. Penteco: blev Niels Pedersøns Baches barn i Vong ved navn Birgitte begravet da d. var 4 Maaneder ga͞mel og nogle dage

Dom: 1. Post Trinit: blev Sørren Nielsøn i Vong begravet da hand var 52 Aar 2 Maaneder 3 Uger og 2 dage ga͞mel.

Dom. 5 Post Trinita: udstoed Anne Eenevolds Datter i Vong Kirchens Disciplin for hendes forseelse mod det sette Bud og da udlagde hun til Barne=fader en Landsoldat ved navn Niels Jensøn af Grønholt i Salling.

Dom: 6 post Trinit: blef Sl. Søren Nielsøns barn i Vong ved navn Citsel dens Daab confirmeret og blev frembaa
Side 71 (AO opslag 73)
ren af Lavrits Rasmusøns Hustroe i Vong ved navn Marin [Jens] Datter faddere vare Anders Jensøn i Vong og Peder Pors ibidem Peder Stephansøns Hustroe i Vong ved navn Anne Hans Datter og Mette Jens Datter ibidem

Dom 6 post Trin blef Niels Pedersøns Barn i Ørensholt ved navn Mette begravit da hun var 3 Aar 6. Maaneder og 2 dage ga͞mel.

Dom: 9 post Trinit: hafde Peder Povelsøn i Nørkollemorten et Barn til daab, som blef kaldet Anne frembaaren af Lavrits Christensøns Hustroe i Nørkollemorten ved navn Else Jens Datter. fadere vare Niels Jensøn i Nørkollemorten Jens Graversøns Hustroe ved navn Inger Anders Datter ibidem, Peder Nielsøn ibidem Christen Henningsøn ibidem, og Rasmus Ingvartsøn ibidem.

Dom 10. post Trin: hafde Sørren Pedersøn i Tindet et barn til daab som blev kaldet Jens blef frembaaren af Lavrits Rasmusøns Hustroe i Vong ved navn Marin [Kems] Datter faddere var Jørgen Jensøn i Mølgaard og Jens Jensøn ibidem, Erich Rasmusøn i Tindet og hans Hustroe Bodel N: og An Frants Datter i Mølgaard

Dom: 10 post Trin: hafde Knud Nielsøn i Nørkollemorten et Barn til Daab, som blef kaldet Niels, frembaaren af Jens Pedersøns Hustroe i Nørkollemorten sc: Kirsten Jngvarts Datter fadere vare Peder Povelsøn i Nørkollemorten Jens Graversøn ibidem, Peder Nielsøns Hustroe sc: Karin Jens Datter ibidem, Lavrits Christensøns Hustroe ibidem [..s] og Sørren Rasmusøn ibidem.

Side 72 (AO opslag 74)

Dom 10 post Trinit: hafde Jørgen Matsøn i Tindet et barn til Daab, som blef kaldet Niels, blef frembaaren af Niels Villatsøns Hustroe af Riis=agger sc: Anne Marie Peders Datter, faddere vare Villats Jensøn i Tindet, Lavrits Matsøn ibidem, Sørren Sørrensøns Hustroe ved navn Mette i Damgaard Kirsten Mats Datter ibidem.

Dom 11 post Trini: hafde Hans Bertelsøn i Hafstrop et barn til daab som blef kaldet Bertel frembaaren af Stephen Jensøns Hustroe i [Knof] naefnlig Kirsten Peders Datter, faddere vare Stephan Jens i Knof, Anders Jensøn i Havstrop, Christen Lavesøn ibidem og Bodel Lavrs Datter ibidem, og Peder Rasmusøns Hustroe ibidem nefnlig Kirsten Laves Datter.

Dom 11. post Trini: blef Peder Stephansøns Barn i Vong ved nafn Stephan begravet da dend var Et Aar og 6 Maaneder ga͞mel.

Dom 12 post Trini blef Jens Pedersøns Søn i Nørkollemorten ved navn Peder begravet da hand var 11 Aar 3 Maaneder og 1 Uge ga͞mel.

Dom 12 post Trin: blef Christen Christensen d eldre i Synderkollemorten hans barn ved navn Karen /: som for sin svaghed tilforn var hiemdøbt :/ begravet, da dend var 10 dage ga͞melt.

Dom 15. post Trin: udstaaed Marin
Side 73 (AO opslag 75)
som tiente paa Alsted og der blef besovet Kirchens Disciplin og udlagde til Barnefader en Corporal som hede Jens mens vidste ikke hans tilnavn vidste og ikke hvor hand hafde hiem, mens sagde at hand sagde for hende at hand hafde hie͞me ved Vedel, og sagde at hand kom til hinde paa Alsteds March uden for Gaarden.

Dom 19: post Trin: hafde Peder Rasmusøn i Hafstrop et barn til daab, som blef kaldet Anne, som blef frembaaren af Erich Rasmusøns Hustroe i Tindet ved navn Bodel Lavrs D: fadere vare Erich Rasmusøn i Tindet, Christen Lavesøns i Havstrop og Peder Lavesøn ibidem, Hans Bertilsøns Hustroe ved navn An Sørrens Datter, ibidem, og Bodel Laves Datter ibidem.

Dend 13 Decembris blef Niels Nielsøn af Seyrop og Marin Las Datter af Nørkollemorten trolovede og da var tilstede Peder Christensøn i Seyrop og Troels Nielsøn i Seyrop, og Peder Jensøns Hustroe af Seyrop sc: Karin Mats Datter, Knud Christensøn i Vong og Jens Sørrensøn i Nykirch Præstegaard og min egen tienistepige Kirsten Villatsdatter, Niels Nielsøn hafde Hr: Christian i Nørsnede hans Attest.

Feria 2. Nativit: Blef Jens Graversøns barn Ved navn Christen i Nørkollemorten, hans Daab confirmeret, frembaaren af min egen Datter Mette fadere vare Christen Svensøn i Nørkollemorten, Peder Nielsøn ibidem, og Ras
Side 74 (AO opslag 76)
mus Sørrensøn ibidem, Jens Hansøns Hustroe ibid ved navn Marin Mats Datter, Niels Jensøns Hustroe ibidem ved navn Dorthe Christens Datter.

Feria 3 Nativit: blef Sørren Sørrensøns barns Daab i Damgaard ved navn Mette confirmerit og blef frembaaren af Hans Pedersøns Hustroe i [Siøskov] sc: Else Christens Datter fadere vare Hans Pedersøn i Siøskov Knud Pedersøn i Toffthøy, og Niels Pedersøn i Odderbech, Peder Matsøn tinendis i Rask=Skovhuus og Rasmus Sørrensøn i Nørkollemorten.

Forleden Aar er 17 føede og 7 Døede

1713
In Nomine Jesu Anno 1713

Festo circumciso: blef Lavrs Terchelsøn i Vong og Marin Sørrens Datter ibidem copulerede.

Festo Epiph: blef Niels Nielsøn af Seyrop og Marin Las Datter af Nørkollemorten copulerede.

Dom: 1 post Epiphha: blef Sørren Jørgensøns Hustroe i Tindet ved navn Elles begravet, da hun var 83. Aar ga͞mel.

Dom: 3 post Epiph: blef Sl Christen Jørgensøns Hustroe i Nørkollemorten sc: Marin Las Dat: begravet da hun var 85 Aar ga͞mel.

Side 75 (AO opslag 77)

Festo Jubilati: hafde blef Jens Jensøns Mølgaard hans barns Daab ved navn Marin, dends Daab confirmeret, som tilfor var inddø hiemdøbt for sin svagheds skyld, og blef frembaaren af Lavrids Rasmusøns Hustroe i Vong ved navn Marin Jens Datter, faddere vare Niels Frandsøn i Hag, Søren Pedersøn i Tindet, og Anders Jensøn i Havstrop, og Jørgen Jensøn i Mølgaard, og Peder Rasmusøns Hustroe ved navn Kirsten Lavrs Datter.

Dom: Septuag: blef Rasmus Jensøns Barins paa Alsted, ved navn Simon=Friderich , dends Daab confirmeret, som tilforn for sin Svaghed var hie͞medøbt, blef frembaaren af en Pige paa Stovgaard ved navn Anne=Lisbet, fadere vare Ridefogeden paa Stovgaard sc: Clavs Jessen, Marius Hollænder og hans Hustroe paa Stovgaard Søren Jensøn Ladefoget paa Alsted, og Niels Pedersøn i Bierløf.

Dom Sexagesi: hafde Jens Lavrsøn i Vonge et barn til Daab, som blef kaldet Else frembaaren af Anders Lavrsøns Hustroe i Tørsting ved navn Anne Knuds Datter, faddere vare Anders Lavvrsøn i Tørsting, Peder Skumager i Vong, Anders Jensøn i Vong, Peder Stephansøn i Vong Karen Povels Datter i Vong.

Side 76 (AO opslag 78)

Dom: Sexagesi Blef Niels Bakkes Barns Daab /: ved navn ‡ :/ confirmerit, som tilforn var hiemdøbt for sin svagheds skyld, i Vong, blef frembaaren af Lavrs Rasmusøns Hustroe i Vong sc: Marin Jens Datter faddere vare Lavrs Terchelsøn i Vong, Peder Christensøn i Vong Knud Christensøns Hustroe i Vong sc: Marin Christens: Datter Lavrs Terchelsøns Hustroe i Vong sc: Marin Sørrens Datter Mette Jens Datter i Vong, Kirsten Povels Datter ibidem Jahanne Jens Datter ibidem.
Michel .

Dom: Esto mihi blef Niels Jørgensøn fader i Synderkollemorten ved navn Jørgen Nielsøn begravet da hand var 87 Aar ga͞mel.

Dend 8. Martii hafde Jver Villatsøn et barn til Daab som blef kaldet Christen frembaaren af Jørgen Matsøns Hustroe i Tindet ved navn Anne Villats Datter, fadere var Villats Jversøn i Tindet, Christen Villatsøn ibid. Anders Matsøn og hans Hustroe i Tindet, og min egen tienistepig Kirsten Villats Datter.

Dom: Remini: Blef Villats Christensøns barn i Synderkollemorten dends Daab confirmerit og blef kaldet Lisbet frembaaren af Thomas Jensøns Hustroe i Jlved ved navn Marin Osters Datter, faddere vare Thomas Jensøn i Jldved, og Christen Christensøn dend eldre og Christen Christensøn d yngre begge
Side 77 (AO opslag 79)
af Synderkollemorten, Christen Lunds Hustroe ved navn Karen Niels Datter ibidem og min egen tienistepig ved navn Kirsten Villats Datter.

Dend 22 Martii blef et Barn døbt, som blef kaldet Niels , som var en fremet qvindes sc: Marin Peders Datter, hendes barn hvilken for: qvinde Marin Peders Datter, var anko͞men til Jens Graversøn i Nørkollemorten og da giorte Barsel, og sagde sig at vere en Rytters Enke og at hendes Mand hede Niels Nielsøn og var undet Ritmester Friderich Christian [L]ugges Companie, og at hendes for: Mand [..] hun sagde at vere hindes Barnefader blef slagen i Bromme for Steds, sagde sig at vere fød i Tye paa sin side Tirsted, mens egentlig paa hvad sted i Tye vidste hun ikke sige, hun sagde sig sidst at vere kommen fra Sæedland, mens fra hvad sted i Sæedland vilde hun ikke sige, mens sagde sig ingen steds at have hie͞me, og Hafde aldeles ingen enten pas Skudsmaal eller Attest, for: barn blef til Daaben frembaaren, af Christen Svensøns Hustroe i Nørkollemorten sc: Marin Cle͞mens Datter, faddere vare Christen Henningsøn i Nørkollemorten og Jens Hansøns Hustroe ibidem sc: Marin Mats Datter, Jens Sørrensøn af Nykirche Præstegaard, Anne Jens Datter af Nørkollemorten og min egen tinistepig sc: Kirsten Villats Datter.

Dom: Palmarum hafde Lavrs Povelsøn i Havstrop it barn til Daab som blef kaldet Niels frembaaren af Christen Andersøns Hustroe i Tørring sc: Marin Erichs Datter. Faddere vare Jørgen Jensøn af Mølgaard og Kirsten Jens Datter ibidem
Side 78 (AO opslag 80)
Christen Lavesøn af Havstrop, Anders Jensøn ibidem Peder Rasmusøns Hustroe ibide sc: Kirsten Laves Datter.

Dom: Palmarum blef begravet Rasmus Jessøns Søn af Alsted sc Christian=Albret, da dend var 2 Aar og 6 Uger ga͞mel.

Dend 14 Aprilis hafde en [L]ochet Qvindfolch ved navn An Sørrens Datter af Vong et barn til Daab, som blef kaldet Sørren , udlagt til Barnefader en Rytter ved navn Christen Jensøn frembaaren af Giertrud Peders Datter i Vong faddere vare Christen Christensøn dend elder i Synderkollemorten Peder Nielsøn i Nørkollemorten og Jens Pedersøn ibidem, og Anne Eenevolds Datter i Vong.

Dom: Jubilate hafde blef Rasmus Jngvardtsøns i Nørkollemorten et barn til Daa dend hans barns /: ved navn Bertel :/ dends Daab confirmeret, frembaaren af Christen Henningsøns Hustroe ‡ ved navn Kirsten Thoms Datter fadere vare Christen Henningsøn i Nørkollemorten Sørren Rasmusøn ibidem, Peder Nielsøn i Nørkollemorten, Jens Jensøns Hustroe sc: Marin Mats Datter ibidem, Lavrits An Jens Datter ibidem.
‡ i Nørre Kollemorten.

Dend 12. Maji Hafde Christen Lerche et barn til Daab som blef kaldet Peder frembaaren af Peder Smeds Hustroe ved navn Anne Peders Datter faddere vare Peder Smed i Eegholm, Christen Lund i Synderkolle
Side 79 (AO opslag 81)
ten, Christen Christensøn dend yngre ibidem Jens Sørrensøn ibidem og Christen Harboe ibidem.

Dom: Cantate Hafde Niels Pedersøn i Ørensholt et barn til Daab, som blef kaldet Mette frembaaren af Sørren Andersøns Hustroe i Ørens=holft sc: Karen Sørrens Datter fadere vare Sørren Andersen i Ørensholt Sørren Nielsøns Hustroe ibidem Christian Nielsøn ibidem, Jens Christiansøn i Myllerop, og Hans Hustroe sc: Kirsten Sørrens Datter.

Dom Trinit: hafde blef Sørren Andersøns i Ørensholt hans Barens ved navn {... tom plads ...} Daab conformeret, blef frembaren af en Pige fra Ha͞mergaard, som hede Karen Christens Datter Naldal fadere vare Christin Nielsøn af Ørensholt, og Christian Nielsøns Hustroe sc: Karen Sørrens Datter Niels Pedersøn og Sørren Nielsøns Hustroe sc: Anne Christens Datter alle af Ørens=holt og Jens Christiansøn af Myllerop.

Dom: 2. post Trin: Hafde Peder Stephansøn et barn til Daab som blef kaldet Hans frembaaren af Appelone Stephans Datt: af Tørsting faddere vare Knud Christens Hustroe i Vong sc: Marin Christens Datter, Peder Skumagers Hustroe i Vong sc: Kirsten Peders Datter, Anders Jensøns Hustroe i Vong ved navn Anne Sørrens Datter, Mette Jens Datter af Vong og Karen Povels Datter af Vong.

Dom 10 post Trin: blef Jens Sørrensøns barn ved navn Anne i Synderkollemorten dends Daab confirmeret frembaaren af Hr Johans Hustroe i Byllund fadere var Sørren [Lind] i Ladegaard Jens Matsøn i Tørring og hans Hustroe Villats Christensøn i Synderkollemorten Jver Christensøns Hustroe i Nykirche ved navn Anne Sørrens Datter.

Side 80 (AO opslag 82)

Dom 11 post Trin: hafde Christen Christensøn dend Eldre i Synderkollemorten et Barn til Daab som blef kaldet Christen frembaaren af Peder Christensøns Hustroe i Bøgballe sc Marin Christens Datter fadere vare Jens Christensøn i Bøgballe Villats Christensøn i Synderkollemorten Christen Christensøn d yngre ibidem Christen Lunds kone ibidem sc: Karen Niels Datter Christen Lerkes Hustroe ibidem sc: Marin Villats Datter

Dom 11 post Trin: blef Jens Lavrsøn i Tindet begravet i sin Alders 46 Aar.

Dom: 15 post Trin: blef Villats Jversøns Hustroe i Tindet sc: Marin Christens Datter begravet da hun var 74 Aar og 11 Maaneder ga͞mel.

Dom: 16 post Trin: blef Niels Jensøns Barn i Nørkollemorten ved navn Anne dends Daab confirmeret, som for sin skrøbeligheds skyld, var hie͞medøbt. Frembaaren af Peder Povelsøns Hustroe ved navn Jnger Niels Datter, faddere vare Peder Nielsøn i Nørkollemorten, Peder Povelsøn ibidem Jens Pedersøn ibidem Jens Hansøns Hustroe ibidem sc: Marin Mats Datter, Anne Jens Datter, ibid.

NB Dom: 13 post Trin: blef Christen Henningsøns Navnløs Barn ‡ begravet.
‡ i Nørkollemorten.

Dend 13 Decmb: blef Niels Pedersøns Hustroe ved navn Marin Jens Datter‡ begravet da hun var 29 Aar gammel.
‡ i Ørensholt.

Side 81 (AO opslag 83)

Dom. 3. Advent: Hafde Niels Andersøn i Tindet et barn til Daab, som blef kaldet Anne og blef frembaaren af Hans Jensøns Hustroe i Tørring, ved navn Marin Anders Datter. fadere vare Sørren Pedersøn i Tindet og hans Hustroe Jnger Jens Datter, Erich Rasmusøn i Tindet, Anders Hansøn i Tørring, og Kirstin Mats Datter i Tindet.

Dom: 4 Adven: blef for: Niels Andersøns Barn begravet.

1714
In Nomine Jesu Anno 1714

Festo Epipha: blef Christen Henningsøn i Nørkollemorten begravet da hand var 46 Aar og 4 Maaneder ga͞mel.

Dom: 1 post Epipha: blef Christen Villatsøn i Tindet og hans Hustroe ved navn Birgitte Jens Dattter ‡, hand var 40 Aar og 14 Uger og hun var 48 Aar og nogle dage.
‡ begravetde.

Dom 2 post Epiph: Hafde Jens Hansøn i Nørkollemorten et Barn til Daab, som blef kaldet Jahan, blef frembaaren af Jens Graversøns Kiereste ved navn Anne Christens Datter. Faddere vare Peder Nielsøn i Nørkollemorten, Sørren Rasmusøn ibidem, Niels Jensøn ibidem Et Lavrids Christensøns Hustroe ibidem, ibidem, ved navn Else Jens Datter, og Peder Povelsøn ibidem.

Side 82 (AO opslag 84)

Dom: Sexage: blef Sørren Jørgensøn i Tindet begravet i sin Alders 81 Aar.

Dom: Trin: blef Jens Hansøn i Vong begravet i sin Alders 35 Aar.

Dend 30 Maji blef begravet Anders Jensøns Hustroe i Vong sc: Anne Sørrens Datter i sin Alders 48 Aar.

Dom: 3 post Trin: blef Niels Pedersøn i Ørensholt og Kirsten Villats Datter ibid: copulerede

Dom: 3 post Trin: hafde Thomas Pedersøn i Damgaar et barn til Daab som blef kaldit Anne frembaaren af Stephan Jensøns Hustroe i Knob sc: Kirsten Peders Datter. Fadere var Stepfan Nielsøn i Knob; Peder Nielsøn i Damgaard, Hans Bertelsøn i Havstrop og hans Hustroe sc: Anne N: og Kirsten Mats Datter i Damgaard.

Dom 5 post Trin: blef begravet Anders Jensøns Søn i Havstrop ved navn Bertel da had var 13 Aar og 4 Maaneder.

Dom: 5. post Trin: blef Niels Pedersøns barn sc: Mette begravet, da hun var en Aar og en Maanet 3 ugger og nogle Dage ga͞mel.

Dom: 5 post Trin: blef Peder Christensøn i Vong og Mette Jens Dattter ibidem troelovede og da var tilstæde Anders Jensøn i Vong, Peder Skumager
Side 83 (AO opslag 85)
ibidem Lavrits Pedersøn bidem Niels Sørrensøn ibidem og Oluf Christensøn i Tørring.

Dend 6 Julii blef troelovet i Damgaard Peder Christensøn af Naldal af Seyrop og Kirsten Mats Datter af Damgaard, og da var tilstæde Christen Naldal af Seyrop, Christen Graversøn ibide, Jens Graversøn i Nørkollemorten Jens Villatsøn i Tindet, og Jørgen Matsøn ibidem.

Dom 8. post Trin: blef Mette Villats Datter i Synderkollemorten begravet, da hun var 79 Aar ga͞mel og nogle Dage.

Dom: 10 post Trin: blef Niels Matthiisøns barn ved navn Marin i Oxenberg dends Daab confirmeret og blef frembaaren af min egen Hustroe Karen Knuds Datter, fadere vare Matthiis Pedersøn i Oxenberg, Frands Jacobsøn i Dørken, Jørgen Lavis Hustroe i Oxenberg, sc: Karen Christens Datter Thomas Pedersøns Hustroe i Oxenberg sc: Marin Anders Datter: Anne Jørgens Datter i Oxenberg.

Dom: 10 post Trin: blef trolovet i Nykirch Niels Christensøn af Mølgaard, og Marin Jens Datter ibidem Jligemaade sa͞mested og tid blef trolovet Peder Povelsøn i Nykirch Præstegaard og Kirsten Povels Datter af Vong og da var tilstede Niels Jørgensøn af Synderkollemorten Christen Lerche ibidem Christen Christensøn ibidem Lavrits Pedersøn af Vong og Jver Christensøn udi Nykirche Præstegaard.

Side 84 (AO opslag 86)

Dom 11 post Trin: blef Sørren Andersøns barn i Ørensholt sc: Anders d yngre begravet da d var 1 Aar 1 Maanet og 3 Uger Ga͞mel.

Dom. 12 post Trin: hafde Jørgen Johansøn i Vong et Barn til Daab som blef kaldet Jørgen blef frembaaren af Knud Christensøns Hustroe i Vong sc: Marin Christens Datter, faddere var Laurits Pedersøn i Vong og Jens Pedersøn ibidem Peder Christensøn ibidem Peder Skumagers Hustroe sc: Kirsten Peders Datter i Vong og Karen Povels Datter i Vong.

Dend 22 Augusti blef en Pig af Synderkollemorten ved navn Anne Anders Datter begravet da hun var 22 Aar 3 maaneder, en Uge og nogle Dage ga͞mel.

Dom 18 post Trinit: blef en ga͞mel qvinde af Havstrop ved navn Anne Peders Datter begravet da hun var 83 Aar og 9. Maaneder og nogle dage ga͞mel.

Dend 10. Ocotb: blef Peder Christensøn Naldal af Seyrop og Kirsten Mats Datter af Damgaard copulerede.

Dend 12. Octob: blef Anders Jensøn af Vong og Kirsten Jens Datter af Mølgaard trolovede i Mølgaard og da var tilstede Peder Christensøn af Eegholm Lavrs Rasmusøn af Vong Niels Jensøn af Nørsnede Anders Jensøn af Havstrop og Sørren Jensøn Ladefoget paa Alsted.

Side 85 (AO opslag 87)

Dom 20 post Trin: blef Peder Christensøn af Vong og Mette Jens Datter ibidem copulerede.

Dom 20. post Trin: hafde Niels Andersøn i Vong et Barn til Daab som blef kaldet Anders, frembaaren af min Datter Mette faddere vare Lavrs Pedersøn i Vong Niels Sørrensøn ibidem, Jørgen Johansøn ibidem og hans Hustroe Kirsten Anders Datter ibidem, og Karen Povels Datter, ibidem.

Dom. 22 post Trin: Ha Blef Jens Graversøns Barn i Nørkollemorten ved navn Peder dends Daab confirmerit blef frembaaren af Peder Christensøns Hustroe i Seyrop sc Kirsten Mats Datter. fadere vare Peder Nielsøn i Nørkollemorten Rasmus Sørrensøn ibidem Niels Jensøn ibidem Peder Povelsøns Hustroe i Nørkollemorten og Lavrs Christensøns Hustroe ibidem sc: Else Jens Datter.

Dom: 2[2] post Trin: blef Niels Christensøn i Mølgaard og Marin Jens Datter ibidem copulerede.

Dend 1. Novemb: blef Clemen Olufsøn af Vindeløf og Kirsten [Thomes] Datter i Nørkollemorten troloved og da var tilstede Anders Hansøn af Vindeløf, Peder Nielsøn i Nørkollemorten og Rasmus Sørrensøn ibidem og Jens Hansen ibidem og Rasmus Jngvarsøn ibidem og sagde Jens Gydesøn i Knude og Hans Jacobsøn in Minstrop Mølle goed for [her] Clemen Olufsøn at hand var frie for Egteskab paa alle steder baade inden Lands og udenLands.

Side 86 (AO opslag 88)

Dom 25. post Trinit: Hafde Niels Pedersøn af Ørens=holt et Barn til Daab som blef kaldet Marin blef frembaaren af min egen Datter Mette, faddere vare Christen Nielsøn i Ørens=holt, Sørren Andersøn ibidem Jens Villatsøn tienendis i Harresøe, Sørren Nielsøns Hustroe ved Navn Anne Christens Datter i Ørens=holt, min tinistepig Mette Jesper Datter.

Dom: 2. Adventz blef Anders Jensøn i Vong og Kirsten Jens Datter af Mølgaard copulerede.

Dom, 3 Advent: Hafde Peder Rasmusøn i Hafstrop et barn til Daab, som blef kaldet Peder som blef frembaaren af Bodel Lavis Datter i Hafstrop faddere vare Erich Rasmusøn i Tindet, Jørgen Jensøn af Mølgaard, Christen Lavesøn i Havstrop, og Marin Lavis Datter ibidem, og Lavrs Povelsøns Hustroe sc: Anne Anders Datter.

Dom 3 Advent blef Cle͞men Olufsøn og Kirsten Thomes Datter ‡ copulerede
‡ i Nørkollemorten.

Dom 1 Adventz blev Enevold Jensøn af Vong begravet, da hand var 30 Aar 2 Maaneder 3 uger og 4 Dage gamel.

Dend 18 Decemb: Decemb: blef Jens Jensøn af Ørbech og Margrete Peders Datter af Eegholm, og stod deris tro
Side 87 (AO opslag 89)
lovelse i Eegholm, og da var tilstede Anne [....et] af Skovgaard Christen Lerche af Synderkollemorten Christen Lund ibidem og Jngeborg Niels Datter ibidem, Anders Jensøn og Hans Hustroe Kirsten Jens Datter af Vong, Peder Skumager ibidem, og Jver Christensøn af Nykriche Præstegaard.

1715
In Nomine Jesu Anno 1715

Dom: 1 post Epipha: udstoed Karen Peders Datter af Tindet Kirchens Disciplin for hendes forseelse mod det 6te Bud og udlagde hun til Barnefader, en Svenske fange som en tid lang hafde tient i Tindet ved navn Oluf Bentsøn.

Dend 30 Januarii blef trolovet Niels Pallesøn af Plovstrop og Bodil Laves Datter af Havstrop, og da var tilstede Peder Rasmusøn og hans Hustroe sc: Kirsten Laves Datter i Havstrop, Hans Bertelsøn og hans Hustroe ibidem, Anders Jensøn og hans Hustroe Kirsten Bertels Datter ibidem, Peder Christensøn og hans Hustroe ibidem Ma[rius] Plovstrop af Plovstrop.

Festo Purificationis, hafde Karen Peders Datter af Tindet hendis Slegfred Barn til Daab og blef kaldet Cathrine som blef frembaaren af Erich Rasmusøns Hustroe af Tindet sc: Bodil Lavrs Datter, fadere vare Erich Rasmusøn af Tindet og Niels Andersøn ibidem Anders Andersøn og hans Hustroe ibidem.

Side 88 (AO opslag 90)

Dom: 4 post Epipha: hafde Peder Povelsøn i Nørkollemorten et Barn til Daab, som blef kaldet Niels frembaaren af Jngeborg Niels Datter i Synderkollemorten, fadere vare Lavrs Christensøn i Nørkollemorten Peder Nielsøn ibidem, Christen Lund i Synderkollemorten Niels Jensøns Hustroe i Nørkollemorten sc: Dorethe Christens Datter og Jahan Jens Datter ibide.

Dom 9. post Epipha: Hafde Lavrits Christensøn i Nørkollemorten et Barn til Daab som blef kaldet Else frembaaren af Jens Pedersøns Hustroe i Nørkollemorten sc: Kirsten Jngvarts Datter, faddere vare peder Povelsøn, i Nørkollemorten, Peder Nielsøn ibidem, Niels Jensøn ibidem Jahan Jens Datter. Jens Hansøns Hustroe sc: Marin.

Dend 13 Martii hafde Niels Andersøn i Tindet et barn til Daab, som blef kaldet, Marin, blef frembaaren af Hans Jensøns Hustroe i Tøring sc: Marin Anders Datter, faddere vare Jørgen Matsøn i Tindet, og Sørren Pedersøn ibidem, Erich Rasmusøn ibidem, Jens Villatsøns Hustroe sc: Lisbet Villats Datter ibidem og Jnger Jens Datter ibidem.

Side 89 (AO opslag 91)

Dom: Septuagesi: blef Niels Sørrensøns Hustroe i Vong sc: Anne Terchels Datter begravet i sin Alder [3]5 Aar.

Dom: invocavit blef Sl. [Thomas] Christensøns Datter ved navn Anne af Synderkollemorten begravet, da hun var 8 Aar 10 Maaneder og 14 Dage ga͞mel.

Dom: Reminis: Hafde Jørgen Matsøn et barn til daab som blef kaldet Christen frembaaren af Lavrits Matsøns Hustroe i Damgaard sc: Marin Mats Datter, Faddere vare Lavrits Matsøn i Damgaard Sørren Sørrensøn i Damgaard, Jver Villatsøn i Tindet og hans Hustroe Lisbeth Villats Datter, Sørren Pedersøns Hustroe i Tindet, sc: Jnger Jens Datter.

Dom: Oculi Hafde Sørren Sørrensøn i Damgaard et Barn til Daab, som blef kaldit Sørren frembaaren af Rasmus Sørrensøns Hustroe sc: Jahan Sørrens Datter i Nørkollemorten, fadere vare Rasmus Sørrensøn i Nørkollemorten Thomas Pedersøn og hans Hustroe i Damgaard Jørgen Matsøn i Tindet, Lavrs Matsøn i Damgaard, og Jver Villatsøn i Tindet.

Dom: Oculi blef Niels Bakkes barn i Vong ved navn Michel begravet da dend var 2 Aar og nogle dage ga͞mel.

Dom: Oculi blef en Svensk af de fangne, som tiente i Sl. Christen Villatsøns Gaard i Tindet ved navn Oluf Bentsøn begravet.

Side 100 {sidetallet springer fra 89 til 100} (AO opslag 92)

Dend 3. Aprilis blef Christen Christensøns dend yngres Barn i Synderkollemorten ved Navn Kirsten begravet.

Dom: quasimodo geniti hafde Jver Villatsøn et Barn til Daab, som blef kaldet Christen frembaaren af Thomas Jensøns Hustroe i Jldved sc: Marin Osters Datter fadere vare Villts Christensøn i Synderkollemorten Thomas Jensøn i Jldved, Niels Villatsøn i Riisager Sørren Sørrensøn i Damgaard Erich Rasmusøns Hustroe ved navn Bodel i Tindet.

Dom: qvasimodo geniti Hafde Christen Christensøn d yngre ‡ et barn til Daab som blef kladet Marin som blef frembaaren af Christen Christesøn d eldres Hustroe ved navn Kirsten Bøgballe i Synderkollemorten, fadere vare Villats Christensøn i Synderkollemorten Christen Christensen dend Eldre. Christen Lund ibidem og Christen Lerke ibidem.
‡ i Nørkollemorten.

Dom: Rogate Hafde Sørren Andersøn i Ørensholt et barn til daab, som blef kaldet Anders frembaaren af Niels Andersøns Hustroe i Vong sc: Bodel Anders Datter, fadere vare Niels Anderseøn i Vong Anders Andersøn i Breynberg, Beret Sørrens Datter i Breynberg, Sørren Nielsøns Hustroe i Ørensholt sc: An Christens Datter.

Side 101 (AO opslag 93)

Dom. 3 post Trin: Hafde Lavrs Povelsøn i Hafstrop et barn til Daab som blef kaldet Lavrits frembaaren af Jens Andersøns Hustroe udi Vrats ved navn Anne Sørrens Datter, fadere vare Peder Rasmusøn i Havstrop Christen Lavesøn ibidem, Jørgen Jensøn i Mølgaard, Niels Christensøn i Mølgaard og Hans Hustroe sc: Marin Jens Datter.

Dom: 5 post Trin: blef Jens Jensøn af Ørbech og Margrete Peders Datter af Eegholm copulerede.

Dom 6 post Trin: Hafde Clemen Olufsøn af Nørkollemorten et barn til Daab, som blef kaldet Else og blef frembaaren af Peder Povelsøns Hustroe i Nørkollemorten sc : Jnger Niels Datter fadere vare Peder Povelsøn i Nørkollemorten Niels Jensøn ibidem og Peder Jensøn Tøgersøn ibidem, Lavrits Christensøns Hustroe sc: Else Jens Datter ibidem, og Jahan Jens Datter ibidem.

Dom: 12 Hafde Rasmus Jngvartsøn en Barn til Daab blef kaldet Marin blef frembaaren af An Bertels Datter som tiente paa Mindstrop Fadere vare Jens Pedersøn i Nørkollemorten Niels Jens ibid. Peder Povelsøns Hustroe Jnger Niels Datter ibidem og Jahan Jens Datter ibidem.

Side 102 (AO opslag 94)

Dom 13 post Trin: blef Villats Christensøns barns Daab i Synderkollemorten confirmeret og barnets navn var Thomas som blef frembaaren af Thomæ Jensøns Hustroe i ildved ved Navn Marin Osters Datter. fadere vare Christen Christensøn d eldre i Synderkollemorten Christen Lund ibidem Christen Christensøn Harboe ibidem Jens Sørrensøn ibidem og Jngeborg Niels Datter ibidem.

Dom: 19 post Trin: Hafde Niels Matthissøn et barn til Daab, som blef kaldet Anne=Marie, frembaaren af Frants Jacobsøns Hustroe ved Navn Marin Maththis Datter i Dørchen faddere vare Matthiis Pedersøn i Oxenberg, Frants Jacobsøn i Dorchen Karen Christens Datter i Oxenberg, Marin Anders Datter i Oxenberg, Anne Jørgens Datter ibidem.

Dom 20 post Trin: blef Hyrden Povel Nielsøn i Nørkollemorten begravet da hand var [5]6 Aar og nogle Uger ga͞mel.

Dom 23 post Trin: blef Anders Jensøns navnløs barn i Vong begravet.

Ao 1715 var 15 Føde og 9 Døde beregnet fra Dom: 1 Aventz Ao 1714 indtil Dom: Advenz Ao 1715.

Side 103 (AO opslag 95)

Dom: 2 Adventus Havfde Niels Jensøn i Nørkollemorten en Barn til Daab, som blef kaldet Jens Frembaaren af Peder Nielsøns Hustroe i Nørkollemorten ved navn Karen Jens Datter fadere vare Peder Nielsøn i Nørkollemorten Jens Hansøn ibidem Jens Graversøns Hustroe ibidem ved Navn An Christens Datter, Lavrs Christensøns Hustroe ibidem sc: Else Jens Datter, og Jahan Mogens Datter ibidem:

Dom: 3 Adventus blef begravet Jver Villatsøns barn i Tindet ved Christen da d var 8 Maaneder og 6 dage ga͞mel.

Dom: post Natalem D[oii] hafde Jørgen Christensøn i Vong et barn til Daab, som blef kaldet Marin frembaaren af Knud Christensøns Hustroe i Vong ved navn Marin fadere vare Jørgen Johansøn i Vong hans Hustroe ved navn Kirsten Anders Datter, Peder Pors ibide, Niels Banch ibide, Jahan Jens Datter ibidem Lavrs Rasmusøn ibidem.

1716
In Nomine Jesu Anno 1716

Festo Purificationis, Hafde Sørren Pedersøn i Tindet et barn til Daab som blef kaldet Kirsten frembaaren af Anne Villads Datter i Tindet, fadere var Jørgen Madsøn i Tindet, Erich Rasmusøn ibidem, Niels Andersøn ibidem og Bodel Lars Datter.

Side 104 (AO opslag 96)

Dom: Esto mihi blef Anders Jensøns Barns Daab confirmeret Barnets nafn var Anne, frembaaren af Rasmus Vævers Hustroe sc: Marin Jens Datter faddere var Alsteds Ladefoget sc: Sørren Jensen Niels Jensøn i Ørens=holt Jørgen Jensøn i Mølgaard, Jens Jensøns hustroe sc: An Frants Datter og Knud Christensøns Hustroe Hustroe [!] i Wong sc: Marin Christens Datter.

Dom: Esto mihi Hafde Jens Hansøn i Nørkollemorten et Barn til Daab som blef kaldet Jens frembaren af An Vistes Datter i Linderop fadere vare Niels Jensøn i Nørkollemorten, Peder Povelsøn ibide, Lavrits Christesøns Hustroe sc: Else Jens Datter ibidem Rasmus Jngvartssøns Hustroe ibidem sc: Anne Bertels Datter.

Fer: 2 Pasates Hafde Niels Pedersøn i Vong et Barn til Daab som blef kaldet Peder og blef frembaaren af Christen Pedersøns Hustroe i Vong sc: Birgitte Jens Datter fadere vare Peder Porst i Vong Jørgen Johansøns Hustroe ibidem sc: Kirsten Anders Datter, Lavrits Rasmusøn ibide. Dietoriche Pedersøn ibidem. Anders Jensøn ibidem.

Dom: Cantate Hafde Peder Stephansøn i Vong et Barn til Daab som blef kaldet Mads frembaaren af Knud Christensøns Hustroe ibidem sc: Marin Christens Datter, fadere vare Lavrits Pedersøn i Vong, Peder Andersøn ibide, Anders Jensøns Hustroe ibidem sc: Kirsten Jens Datter, Mats Hansoøn tiendes Lavrs Pedersøn i Vong, Jahan Jens Datter ibide.

Side 105 (AO opslag 97)

Festo Ascens: blef Bodel Peders Datter af Damgaard begravet i sin Alders 84 Aar.

Feria 2 Pentec: Hafde Niels Sørrensøn i Vong et barn til Daab som blef kaldet Povel frembaaren af Lavrits Pedersøn hustroe i Vong sc: Marin Terchels Datter, fadere vare Lavrits Pedersøn i Vong, Peder Stephansøn ibidem Niels Andersøn ibide. Lavrits Rasmusøn ibidem og Peder Andersøn ibide.

Dom: Trinitatis blef trolovet i Nykirche Præstegaard Niels Christensøn nu tienendes i Kidie hos Morten Povelsen og Karen Peders Datter i Tindet og var tilstæde Christen Matsøn af Tindet Sørren Pedersøn ibidem Anders Andersen ibidem, Erich Rasmusøns Hustroe i Tindet og Rasmus Jngvartsøns Hustroe i Nørkollemorten ved navn Anne og sagde Sørren Sørrensøn i Tindet og Morten Povelsøn i Kidie god for fornt Niels Christensøn at hand var frie for Egteskab paa andre stæder.

Dom 2. post Trinitatis Hafde Christen Lerche i Synderkollemorten et Barn til Daab blev kaldet Anne frembaaren af Peder Smeds Hustroe i Eegholm sc: Anne Peders Datter fadere vare Peder Smed i Eegholm, Christen Lund i Synder Kollemorten Christen Harboe ibid. Anders Villatsøn ibidem og Jngeborg Niels Datter ibidem.

Side 106 (AO opslag 98)

Dom: 7: post Trin: blef Michel Christensøn i Farøe og Karen Thomas Datter i Oxenberg trolovet i Nykirche Præstegaard, og da var tildstæde Christen Pedersøn i Nederdunnerup, og Fæster Sørrensøn ibidem og Mats Pedersøn ibidem og Jørgen Lavrsøn i Oxenberg, og Niels Mattiisøn ibidem.

Dend 9 Julii blef Ladefogden paa Alsted sc: Sørren Jensøn og Kirsten Christens Datter af Alsteds=Mølle og copulerede [hie͞me] i Huset efter Kongl: tilladelse.

Dom: 10. post Trin: blef Michel Christensøn i Farrøe og Karen Thoms Datter i Oxenberg copulerede.

Dom 11: post Trin: blef Kirsten Peders Datter af Havstrop begravet, da hun var 55 Aar og nogle Uger ga͞mel.

Dom: 12 post Trin: hafde Ladefogeden paa Alsted et barn til Daab, som blef kaldet Jens blef frembaaren af Peder Smeds Hustroe i Egholm sc Anne Lerche faddere var Clavs Jessen forpagter paa Stovgaard og Ladefogeden ibidem sc: Hans Jessøn, Peder Smed i Eegholm, Sørren Møllers Hustroe i Eegholms=Mølle Doreth Sørrens Datter paa Alsted.
Dette øvrige blef ikke fudko͞met eftersom barnet blef syg og d over blef hiem=døbt.
Side 107 (AO opslag 99)

Dom: 19 blef Ladefogedens paa Alsted sc: Sørren Jensøns Barns ved navn Niels dends Daab confirmeret og blef frembaarn af Provstens Hr Peder Arensbergs Husholderske i Hvexsel, faddere vare voris velærværdige Hr Provste Hr. Peder Arensberg, Sigr Clavs Jessen paa Stovgaard, sigr Niels Rasmusøn paa Mindstrop, Christen Møller i Alsteds Mølle og Ladefogeden paa Stovgaard.

Festo [..]um Sanctorum Hafde Dieteriche Pedersøn i Vong et Barn til Daab, som blef kaldet Povl frembaaren af Peder Smeds Hustroe i Eegholm, faddere var Peder Andersøn i Vong, Anders Jensøn ibidem, Lavrs Pedersøn ibide og hans Sven ved navn Mats Hansøn, og en tienistep[.] af Alsted ved navn Else Peders Datter.

Dom: 22 post Trin: Hafde Hans Bertelsøn et barn til Daab som blef kaldet Bertel, blef frembaaren af Terchel Bertelsøns Hustroe i Bastrop sc: Marin N: faddere vare Thomas Pedersøn i Damgaard og Hans Hustroe, sc Marin Sørrens Datte, Christen Lavesøn i Havstrop og Marin Laves Datter ibide og Peder Rasmusøn ibide.

Dom 23. post Trin: blef Cle͞men Christensøns Barn i Nørkollemorten ved navn Else dends Daab confirmeret og blef frembaaren af min egen Datter Mette faddere Jens Hansøn i Nørkollemorten og Peder Nielsøn ibidem Niels Jensøn ibide
Side 108 (AO opslag 100)
Peder Tøgersøn i Nørkollemorten og Rasmus Jngvartsøn.

Dom 1 Advent: Havde Jver Villatsøn i Tindet et barn til Daab som blef kaldet Villats som blef frembaaren af Villats Christensøns Hustroe i Synderkollemorten ved lavn Li[sb]et Thoms Datter fadere vare Jørgen Matsøn og Hans Hustroe ved navn An Villats Datter i Tinnet Villats Christesøn i Synderkollmorten og Anders Villatsøn ibidem, og Kirsten Villats Datter i Tindet.

Anno 1716 var 11 føde og 3 døde beregnet fra Dom 1 Advent: 1715 indtil Dom 1 Advent Ao 1716.

1717
In Nomine Jesu Anno 1717

Fest: Circumsisc: Hafde Blef Erich Rasmusøn i Tindet hans barns til daab
paa ved navn Sitzel confirmeret, og blef frembaaren af Peder Rasmusøns Hustroe i Havstrop ved navn Kirsten Laves Datter, faddere vare Peder Rasmusøn i Havstrop Niels Andersøn i Tindet og hans Hustroe Marin Mogens Datter, Anders Andersøn i Tindet.

Dom: Septuagesi: blef Marin Rasmus Datters slegfred barn ved navn Kirsten Døbt og blef frembaaren af Jens Lavesøns Hustroe i Myllerop sc: Anne Rasmus Datter faddere vare Peder Rasmusøn i Havstrop og An
NB blef udlagt til barnefader en af de Svenske Fanger ved navn Anders Hansøn.
Side 109 (AO opslag 101)
ders Jensøn ibide Christen Christensøn d eldre i Synderkollemorten og Sørren Sørrensøn i Damgaard.

Dom: Sexagesi: blef en ung karl ved navn Jens Povelsøn, som tiente i Synderkollemorten begravet da han var 28 Aar ga͞mel.

Dom: Oculi Hafde Niels Pedersøn i Ørensholt et barn til Daab som blef kaldet Peder, frembaaren af min egen Datter Mette faddere vare Sørren Andersøn i Ørens=holt, Sørren Pedersøn ibide og hans Hustroe Sørren Christensøn ibidem og Berte= Malene Vistes Datter ibide.

Dom: Lætare Hafde Lavrits Christensøn i Nørkollemorten et barn til Daab, som blef kaldet Peder som blef frembaaren af Peder Povelsøns Hustroe sc: Jnger Niels Datter, fadere vare Jens Pedersøn i Nørkollemorten, Peder Nielsøn ibidem, Sørren Rasmusøn ibidem, Kirsten Christens Datter ibid. og Anne Jens Datter ibidem.

Feria 2. Pasca: blef Sørren Andersøns barn i Ørensholt ved navn Birgitte dends Daab confirmeret som blef frembaaren af Bodel Anders Datter, fadere vare Niels Pedersøn i Ørensholt, Anders Andersøn i Breenberg, Sørren Pedersøn Pors i Ørens=holt og Sørren Skreders Hustroe ibidem.

Side 110 (AO opslag 102)

Dom: Misericord: Da blef Thomas Pedersøns barn i Damgaard ved navn Kirsten dends Daab confirmeret, frembaaren af Stepfan Jensøns Hustroe ved navn Kirsten Peders Datter i Knob og faddere vare Stepfan Jesnøn i Knob Lavrits Matsøn og hans Hustroe sc: Marin Mats Datter i Damgaard Sørren Sørrensøn ibide, og Niels Sørrensøn i Skovsbøl.

Dom: Jubilate hafde Christen Pedersøn i Vong et barn til daab som blef kaldet Marin, som blef frembaaren af Knud Christensøns Hustroe i Vong sc: ‡ faddere vare Niels Pedersøn Bach Niels Andersøns Hustroe i Vong sc: Bodel Anders Datter, og Kirsten Christens Datter i Nørkollemorten.
‡ Marin Christensøn Datter.

Dom: Cantate blef Peder Rasmusøns barn sc: Anne i Havstrop dends Daab confirmeret frembaaren af Erich Rasmusøns Hustroe i Tindet sc: Bodil, N: fadere vare Hans Bertelsøn i Haustrop, Lavrs Povelsøn ibide Jørgen Jensøn i Mølgaard og [Sindet] Niels Datter ibide.

Dom: Cantate Hafde Jens Jensøn i Mølgaard et barn til Daab som blef kaldet Jens, frembaaren af Lavris Rasmusøns Hustroe i Vong sc: Marin Jens Datter, fadere vare Anders Jensøn i Vong, Niel Christensøn i Mølgaard Sørren Pedersøn og hans Hustroe sc: Jnger [....] Datter i Tindet og Sinnet Niels Datter i Mølgaard.

Side 111 (AO opslag 103)

Dom Rogate Hafde [Hyrden] i Vong sc: Niels Michelsøn et barn til Daab som blef kaldet Anne frembaaren af Sørren Andersøns Hustroe i Ørensholt fadddere vare Lavrits Pedersøn i Vong, Jørgen Johansøn i Vong, Niels Andersøns Hustroe i Vong sc: Bodel Anders Datter, Lavrits Rasmusøns Hustroe i Vong sc: Maren Jens Datter og Jahan Jens Datter i Vonge.

Dom: Cantate blef Jørgen Matsøn i Tindet begravet da hand var 52 Aar og 10 Maaneder.

Dom: Cantate blef Peder Rasmusøns Hustroe i Havstrop sc: Kirsten Laves Datter begravet da hun var 38 Aar 5 Maaneder og nogle dage.

Dom: Trin: Hafde Jens Hansøn i Nørkollemorten et barn til Daab, som blef kaldet Bodil frembaaren af Lavrits Christensøns Hustroe i Nørkollemorten sc Else Jens Datter, faddere vare Peder Povelsøn i Nørkollemorten, Peder Tøgersøn ibidem Sørren Rasmusøn ibidem, Anne Jens Datter ibide og Jahan Mogens Datter ibidem.

Dom: 1 post Trin: Blef Christen Christensøn d eldres barn i Synderkollemorten ved navn Anders dends Daab confirmerit blev frembaaren af en Pige ved Navn Giertrud Christ: af Bøgballe faddere vare Villats Christensøn i Synderkollemorten, Christen Lund ibidem Christen Harboe ibidem Anders Villatsøn ibidem og Jngeborg Niels Datter ibidem.

Side 112 (AO opslag 104)

Dom 4 post Trin: Hafde Anders Jensøn i Vong et barn til Daab som blef kaldet Jens blef frembaaren af Karen Sørrens Datter i Ørens=holt, faddere vare Niels Sørrensøn i Vong, Peder Stapfensøn i Vong Dieteriks Pedersøn ibidem og Hans Hustroe sc: Rebe[k]a Povels Datter, Jahanne Jens Datter ibidem.

Festo Johann: Bapt: Hafde Jens Graversøn i Nørkollemorten et Barn til daab, som blef kaldet Jens blef frembaaren af Niels Jensøns Hustroe i Nørkollmorten sc: Dorthe Christens Datter, faddere vare Niels Jensøn ibide, Peder Nielsøn ibidem, Lavrits Christensøn ibide Rasmus Sørrensøn, og Jens Hansøn ibide.

Dom 9. post Trin: udstoed Marin Rasmus Datter i Nørkollemorten Kirkens Disciplin for Hindes forseelse mod d. 6te Bud og udlagde til Barnefader en af de Svenske fanger ved navn Anders Hansøn.

Dom: 8. post Trin: blef Ingvart Povelsøns efterlatte Enke i Nørkollemorten begravet.

Dom: 6 post Trin: blef Jens Nielsøn i Mølgaard begravet. Hand var 92 Aar 5 Maaneder 3 Uger 4 dage.

Dom 12 post Trin: hafde Niels Andersøn i Vong Tinnet et barn til daab, som blef kaldet Marin, baaren af [...]
Side 113 (AO opslag 105)
[...] Jensøns Kone i Tørring sc: Marin Anders Datter fadere vare Anders Hansøn i Tørring, Lavrs Povelsøn Hustroe i Havstrop, Jahan Mogens Datter i Nørkollemorten Erich Rasmusøn i Tindet Sørren Pedersøn ibidem.

Dom: 12 post Trin: blef Niels Matthiisøns Barn i Oxenberg ved navn Marin begravet, da d. var 3 Aar 7 Uger og 3 dage ga͞mel.

Dom: 16 post Trin: blef Sinnet Niels Datters Slegfred barn i Vong, døbt, som blef kaldet Kirsten frembaarn af Giertrud Peders Datter i Vong faddere vare Christen Lund i Synderkollemorten og Knud Christensøns Hustroe i Vong, ved navn Marin Christens Datter, og blef udlagt til Barnefader Jørgen Jensøn i Mølgaard.

Dom: 17 post Trin: blef Lave Jensøn i Havstrop begravet i sin Alders da hand var 64 Aar 7 Maaneder og 14 dage ga͞mel.

Dom 19 post Trinit: Hafde Niels Christensøn Hyrde i Tindet et barn til Daab, som blef kaldet Peder, frembaaren af Lavrits Matsøns Hustroe i Damgaard navnlig Marin Mats Datter, faddere vare Sørren Pedersøn i Tindet og Crhisten Matsøn ibidem og Kristen Villats Datter ibidem.

Dom 22 post Trin: Havde Sørren Sørrensøn i Damgaard et barn til Daab som blef kaldet Kirsten som blef frembaaren [af] Rasmus Sørrensøns Hustroe i Nørkollemorten ved navn Johanne Sørrens Datter, faddere var Lavrits Ch Matsøn
Side 114 (AO opslag 106)
i Damgaard og Thomas Pedersøn i Damgaard, Sørren Rasmusøn i Nørkollemorten Thomas Pedersøns Hustroe i Damgaard sc: Marin Sørrens Damgaard Datter, og Anne Rasmus Datter i Nørkollemorten.

Dom: 24 post Trin: blef Sinnet Niels Datters Uægte barn begravet, da d. var 7 Uger og nogle Dage ga͞mel.

Fra dend 1 Advents Søndag Ao 1716 indtil Dom: Adventz ‡ er 19 fødde og 8 døde.
‡ Ao 1717

Fer: 3. Nativitatis Hafde Sørren Christensøn Pors et barn til Daab, som blef kaldet Vi[bk], blef frembaaren af Sørren Pedersøns Skreders Hustroe i Ørens=holt ved navn Jahan fadere vare Sørren Andersøn Breynberg i Ørens-Holt Niels Jensøn ibidem Peder Skumager ibidem i Vong, Bodel Anders Datter i Vong.

1718
In Nomine Jesu Anno 1718

Dom: inter festum circumcisionis et festum Epiph: blef Lavrits Pedersøns barns Terchels Daab i Vong, confirmeret, blef frembaaren af min egen Hustroe Karen Knuds Datter fadere vare Anders Jensøn i Vong, Niels Sørrensøn ibidem, Peder Skumager ibidem Niels Andersøns Hustroe i Vong sc: Bodel Anders Datter og Marin Hans Datter ibidem.

Dom Sexag: Hafde Lavrs Povelsøn i Havstrop et barn til Daab som blef kaldet Jørgen frembaaren af Hans
Side 115 (AO opslag 107)
Jensøns Hustroe i Tørring ved navn Marin Anders Datter fadere vare Peder Rasmusøn i Havstrop, Peder Christensøn ibide Christen Andersøn i Tørring, Peder Rasmusøns Hustroe ved navn Jahan Christens Datter, Jens Jensøns Hustroe i Mølgaard sc: Anne Frands Datter.

Dom: Sexag: hafde Peder Povelsøn i Nørkollemorten 2 tvillinger til Daab af hvilche dend ene blef kaldet Anne Marie, og dend Anden Kirsten, Anne Marie blef frembaaren af Iver Christensøns [h.i.t] Hustroe ved navn Anne Sørrens Datter her i Nykirch Præstegaard, og Kirsten blef frembaaren af min egen Datter Mette; fadere vare Christen Lund i Synderkollemorten, Peder Nielsøn i Nørkollemorten, Sørren Rasmusøn ibidem, Niels Jensøns Hustroe ved navn Dorethe Christens Datter ibidem Lavrits Christensøns Hustroe ved navn Else Jens Datter ibidem.

Dom: Esto mihi blef begravit Hyrdens barn i Nørkollemorten ved navn {... tom plads ...} begravet.

Dend 6 Martii blef en Pige af Nørkollemorten ved navn Kirsten Christens Datter begravet, da hun var 23 Aar og 10 Maaneder og 14 dage ga͞mel.

Dom: invocavit blef Peder Nielsøn af Damgaard begravet d. hand var 77 Aar og nogle Uger ga͞mel.

Dom Reminis: blef Peder Nielsøns barn i Ørensholt ved navn Peder begravet.

Side 116 (AO opslag 108)

Dom: Lætare blef Peder Rasmusøns barn i Havstrop ved navn Kirsten begravet da d var halfandin [d]ag ga͞mel.

Fer: 2 Pasca: blef Peder Skræders Moder i Nørkollemorten sc: Marin Lavrs Datter begravet da hun var 81 Aar ga͞mel.

Dom: Misericordiæ hafde Rasmus Jnvgartsøn i Nørkollemorten et barn til Daab, som blef kaldet Jahan frembaaren af Lavrits Christensøns Hustroe i Nørkollemorten sc: Else Jens Datter faddere vare Niels Jensøn i Nørkollmorten, en Landværge ved navn Henning Rasmusøn, Sørren Rasmusøn i Nørkollemorten, Jens Graversøns Hustroe i Nørkollemorten sc: Anne Christens Datter Jens Hansøns Hustroe i Nørkollemorten sc: Marin Mats Datter.

Dom: Rogate blef en Betler af Tindet ved navn Jørgen Hyrde begravet da hand var 82 Aar ga͞mel.

Festo Ascencionis Christi Hafde Niels Matthisøn i Oxenberg et barn til Daab som blef kaldet Peder frembaaren af Jørgen Lavrsøns Hustroe i Oxenberg ved navn Karen Christens Datter. fadere vare Jørge Lavrsøn i Oxenberg Niels Peders. ibidem og hans Hustroe Sidtzel Niels Datter Marin Peders Datter ibidem og Christen Jørgensøn ibidem.

Fer: [2] Penteco: blef Jens Villatsøn da tiendis i Stivel og Jnger Povels Datter, da vogtendis Qvæg i Nørkollemorten Trolovede og da var tilstede Peder Nielsøn i Nørkollemorten
Side 117 (AO opslag 109)
og Jens Graversøn ibidem. Hendrik N: i Stivel, Villats Hyrde i Gifskod og Niels Pedersøn i Ørensholt.

Festo Visitationis Mariæ blef Jørgen Jensøn i Mølgaard og Sinnet Niels Datter ibidem Trolovede og da var tilstede Herrets fogeden Niels Lottrop i Lundgaard, Lavrits Rasmusøn i Vong, Sørren Pedersøn i Tindet og hans Hustroe sc: Jnger Jens Datter, Peder Rasmusøn i Havstrop og Christen Lavrsøn ibidem.

Dom: 4 post Trin: hafde blef Sørren Jensøns foget paa Alsted hans Barns ved navn Jens Daab confirmeret og blef frembaaren af Clavs Jessøns Hustroe paa Stovgaard sc: Anne=Lisbeth, faddere vare Clavs Jessøn paa Stovgaard Peder Smed i Eegholm, Christen Lerke i Alsteds=mølle Niels Pedersøn i Bierløv og Anders Jensøn i Vong.

Dom: 6. post Trin: hafde Trin Niels Datter af Vong et slegfred Barn til Daab, som blef kaldet Marin og blef udlagt ved Daaben til Barnefader en Karl, som dend tid tiente med hende i [Vedst] hos Jørgen [W]rost, som hede Peder Andersøn Refslager, og blef frembaaren af Marin Niels Datter af Wong, fadere var Niels Nielsøns Hustroe af Vong sc: Karen Christens Datter, Anne Enevolds Datter ibide og Jens Pedersøns Hustroe ibidem.

Dom: 8 post Trini: hafde Niels Jensøn i Nørkollemorten et barn til Daab, som blef kaldet Marin frembaaren af Niels
Side 118 (AO opslag 110)
Peder Nielsøns Hustroe i Nørkollemorten sc: Karen Jens Datter faddere vare Jens Graversøn ibidem, Lavrits Christensøn ibidem, Sørren Rasmusøn ibidem, Peder Povelsøns Hustroe ibidem, Marin Movrits D: ibide.

Anno 1718. Dom: 10 post Trin: Da blef Anders Christensøn i Vong og Marin Hans Datter ibidem Troelovet og da var tilstede Lavrs Pedersøn i Vong Jver Christensøn i Nykirche Jens Pedersøn i Vong Mats Hansøn ibidem og Niels Andersøns Hustroe i Vong og sagde for Lavrs Pedersøn og for Jens Pedersøn i Vong goed for for: Anders Christensøn og lovede hannem frie at vere for Egteskab paa Andre steder, hvorpaa de for Antegnede deris Hænder
Lavrids Pedersøn
Jens Peders:

Dom: 17 post Trin: Hafde Knud Christensøn i Vong et barn til Daab, som blef kaldet Lavrs, frembaaren af Jørgen Christensøns Hustroe i Trimhuus sc: Kirsten Lavrs Datter fadere vare Jørgen Christensøn i Trimhuus, Jens Pedersøn i Vong, Peder Skumager i Vong, Marin Hans Datter i Vong, og Jens Datter i V Jahan Jens Datter i Vong Anders Jensøns Hustroe sc: Kirsten Jens Datter.

Side 119 (AO opslag 111)

Dom: 18. post Trin: blef Trine Niels Datters Slegfred Barn i Vong ved Navn Marin begravet.

Dom: 1 Advent: blef Jens Graversøns barns /: ved navn Marin :/ dends Daab confirmeret som blef frembaaren af min egen Datter Marin faddere vare Peder Nielsøn i Nørkollemorten, Peder Povelsøn ibidem og Rasmus Sørrensøn ibidem, Dorth Christensøn ibidem Lavrits Christensøns Hustroe sc: Else Jens Datter.

Dom: 22 post Trin: blef Anders Christensøn i Vong og Marin Hans Datter copuleret.

Dom: 1 Adven: blef Jørgen Jensøn af Mølgaard og Sinnet Niels Datter ibidem copuleret.

Fra Dom: 1 Adven: Ao 1717 indtil Dom: 1 Adven: Ao 1718 er udi Nykirche Sogen 13 Føede og 9 Døede.

Dom: 2. Adven: Hafde blef Christen Jensøns Barn i Vong ved navn Jens dends Daab confirmeret, blef frembaaren af en Pig ved navn af Kirsten Jens Datter af Hvexsel, fadere vare Anders Jensøn og Lavrs Pedersøn i Vong, Knud Christensøns Hustroe i Vong sc: Marin Christens Datter, Peder Skuemagers Hustroe i Vong sc Kirsten Christens Datter og Jahan Jens Datter i Vong.

Side 120 (AO opslag 112)

Fer: 3. Nativit: blef Marin Peders Datter i Oxenberg begravet, da hun var 69 Aar og nogle Maaneder og ugger ga͞mel.

1719
In Nomine Jesu Anno 1719

Dom: 1. post Epipha: blef Christen Jørgensøn og Sl: Jens Vevers Enke i Tindet trolovede i Nykirche og da var tilstede Sørren Sørrensøn i Damgaard Peder Nielsøn i Nørkollemorten Niels Jensøn ibide Peder Stephansøn i Vong, og Niels Matthiisøn i Oxenberg.

Dom 3. post Epipha; Hafde Jens Christiansøn barneføed i Ørensholt og nu tienendes i Engom Præstegaard et barn /: som blef føed i Ørens=holt :/ til Daab, frembaaren af Anders Jensøns Hustroe i Vong sc: Kirsten Jens Datter og barnet blef kaldet Sørren fadere vare Anders Jensøn i Vong Niels Jensøn i Ørens=holt Sørren Andersøn ibidem og Sørren Pedersøns Hustroe ved navn Jahan ‡ og min egen tienistepig ved navn Dorethe.
‡ i Ørensholt.

Dom Septuag: blef Jahan Mogens Datters Barn ved navn Marin døbt og frembaaren af Niils Andersøns Hustroe i Tindet ved navn Marin Mogens Datter, faddere var Niels Andersøn i Tindet Jngeborg Niels Datter i Synderkollemorten Niels Jensøns Hustroe i Nørkollemorten sc: Dorethe Christens Datt og Hyr=inden Jnger Povels Datter ibide ‡‡.
‡‡ Blev udlagt til Barnefader en karl under Land=militsen ved navn Anders Nielsøn.
Side 121 (AO opslag 113)

Dom: Septuag: Havde Sørren Andersøn i Ørensholt et Barn til Daab som blef kaldet Jens og blef frembaren af Niels Andersøns Hustroe i Vong sc: Bodel Anders Datter fadere vare Anders Andersøn i Myllerop og Jens Andersøn ibidem Birgitte Sørrens Datter i Breenberg, Niels Jensøn i Ørensholt og Sørren Pedersøns Hustroe ved navn Jahan N: i Ørensholt.

Dom: Septuag: blef Knud Christensøn i Vong begravet.

Dom: Reminisc: Hafde Peder Rasmusøn i Havstrop et barn til daab som blef kaldet Kirsten blef frembaaren af Marin Laves Datter i Havstrop faddere vare Hans Bertelsøn i Havstrop, Jens Jensøn i Mølgaard og Jørgen Jensøn ibidem. Erich Rasmusøn i Tindet Lavrs Povelsøns Hustroe i Havstrop sc Marin Anders Datter.

Fer: 2. Pasca: Blef Christen Harboes Barns /: ved navn Jørgen :/ daab confirmeret, som blef frembaaren af Sørren Jens Christensøns Hustroe Anne Sørrens Datter faddere vare Niels Jørgensøn i Synderkollemorten, Christen Lund ibidem, Jngeborg Niels Datter ibidem Villats Christensøn ibide og Christen Christensøns d yngres Hustroe ibidem ved navn Citzel Lavrs Datter.

Side 122 (AO opslag 114)

Dom Rogate hafde Dieterike Pedersøn i Vong et barn til Daab som blef kaldet Peder som blef frembaaren af Else Peders Datter da tienendes paa Stovgaard. Fadere vare Peder Andersøn i Vong, Lavrs Pedersøn ibidem Peder Nielsøn ibidem, Anders Jensøns Hustroe i Vong ved navn Kirsten Jens Datter og Jahanne Je[ns] Datter ibidem.

Dom: Exaudi hafde Niels Pedersøn i Oxenberg et barn til Daab, som blef kaldet Christen frembaaren af Niels Mathiisøns Hustroe i Oxenberg ved navn Else Peders Datter faddere vare Niels Matthiisøn i Oxenberg Christen Lund i Synderkollemorten, Jens Jørgensøn i Oxenberg Marin Peders Datter ibidem Anne Jørgens Datter ibidem.

Dom: 7 post Trin: hafde Christen Christensøn d yngre i Synderkollemorten et barn til Daab som blef kaldet Christen blef frembaaren af Villats Christensøns Hustroe i Synderkollemorten ved navn Sitsel Thoms Datter Faddere vare Christen Christensøn d eldre i Synderkollemorten, Christen Lund ibidem Christen Lerche ibidem Christen Harboes Kone ibidem ved navn Thrin Sørrens Datter og Jngeborg Niels Datter ibidem.

Dom: 16 post Tirn: hafde Niels Pedersøn i Ørensholt et Barn til Daab, som blef kaldet Peder frembaaren af min Datter Marin faddere vare Peder Nielsøn i Vong, Jens Villats
Side 123 (AO opslag 115)
i Gifskoed, Sørren Pors i Ørensholt, Sørren Pedersøns Hustroe ved navn Jahan Peders Datter i Ørensholt og min egen tienistepig ved navn Dorthe Sørrens Datter.

Dom 16 post Trin: hafde Hans Bertelsøn i Havstrop et barn til Daab, som blef kaldet Mette frembaaren af Sørren Sørrensøns Hustroe i Havstrop ved navn Marie=gret Anders Datter, fadere vare Peder Rasmusøn i Havstrop, Jørgen Jensøn i Mølgaard, Jens Jensøns Hustroe ibidem Peder Christensøns Hustroe i Havstrop sc: Bodel Lavis Datter, Kirsten Anders Datter ibidem.

Dom: 18 post Trin: blef begraven Niels Christensøns Hustroe i Mølgaard sc: Marin Jens Datter da hun var 53 Aar 2 Maaneder 3 Uger og 4 Dage ga͞mel.

Dom 18 post Trin: blef begraven Jens Christiansøns barn ved navn Sørren, som udi indeværende Aar blef føed i Ørensholt og døbt udi Nykirche Dom 3 post Epiphan:

Dom: 20 post Trin: Hafde Kirsten Hans Datter, da væredis hos Niels Bak i Vong et Slegfred Barn til Daab som blef kaldet Anne og blef frembaaren af Ni forne: Niels Bakkes Hustroe ved navn Marin Hans Datter og blef udlagt til barnefader en af de Svenske fanger ved navn Peder Lau[r]søn som da tiente udi Bostrop i Øster=Snede Sogen faddere vare Niels Bach i Vong Christen Pedersøn ibide og Anne Enevolds Datter ibidem.

Side 124 (AO opslag 116)

Dend 21 Søndag efter Trinit: blef Christen Jørgensøn i Tindet og Sl Jens Vevers Enke ibidem copulerede.

Dom 24 post Trin: blef begravet Sørren Sørrensøns Hustroe ved navn Mette Christens Datter, da hun var 39 Aar ga͞mel.

Fra den første Advents Søndag Ao 1718 indtil dend første Advents Søndag Ao 1719 er udi Nykirche Sogen 12 føede og 5 Døede.

Dom 2 Advent: blef forbemelte Kirsten Hans Datter i Vong publice absolveret for sin forseelse mod dend 6te Bud og da blef udlagt til barnefader en af de Svenske fanger ved navn Peder Lavrsøn som da tiente i Bostrop i Østersnede Sogen.

Dom 3. Advent: Hafde Anders Jensøn i Vong et barn til Daab, som blef kaldet Marin frembaaren af Kirsten Anders Datter i Havstrop fadere vare Niels Jensøn i Ørens=holt Lavrits Jensøn i Vong, Rasmus Villatsøn ibidem Dieteriche Pedersøns Hustroe sc Rebekke Povels Datter, Jbidem, Jens Jensøns Hustroe i Mølgaard sc Anne Frands Datter.

1720
Anno 1720

Dom 1 post Epipha: blef Lavrits Matsøn i Damgaard begravet, da hand var 45 Aar ga͞mel.

Dom: 2 post Epipha: blef Niels Christensøns barn ved navn Peder begravede af Tindet begravet da dend var 2 Aar og 15 Uger ga͞mel.

Side 125 (AO opslag 117)

Dom: 3 post Epiph: Hafde Sørren Pors i Ørensholt et barn til Daab, som blef kaldet Anne blef frembaaren af Generalindens fadbors Pige paa Hammergaard ved navn Anne=Marie, faddere vare Niels Christensøn Pors i Myllerop Peder Porst i Vong, Peder Skumager i Vong Generalindes Kokkepige paa Ha͞mergaard ved navn Kirsten N: Sørren Pedersøns Hustroe i Ørensholt sc: Jahanne Peders Datter.

Dom 3. post Epiph: blef Christen Andersøn af Tørring og Sl: Lavrs Matsøns Enche sc: Marin Mats Datter trolovede og da var tilstede Niels Andersøn i Tindet Sørren Sørrensøn i Damgaard og Mats Jørgensøn i Tindet Thomas Pedersøns Hustroe ibidem og Jørgen Matsøns Ench: i Tindet og sagde Sørren Sørrensøn i Damgaard og Jens Hansøn i Koetrop god for hannem at forne: Christen Andersøn var udj Egteskab paa andre steder.

Dom: Oculi blef Christen Jørgensøn i Tindet begravet da hand var 72 Aar ga͞mel.

Dom: Judica Hafde Jver Villatsøn i Tindet it barn til Daab som blef kaldet Anders, frembaaren af Sl: Jørgen Matsøns Ensche sc: Anne Villats Datter, faddere vare Villats Christensøn i Synderkollemorten, Niels Andersøn af Tindet
Side 126 (AO opslag 118)
Mats Jørgensøn i Tindet, Niels Andersøn Hustroe iTindet ved navn Marin Mogens Datter, og Erich Ramusøns Hustroe i Tindet sc: Bodel Lavrs Datter.

Dend 20 Martii Hafde Jørgen Jensøn i Mølgaard et Barn til Daab, som blef kaldet Jens frembaaren af Lavrs Rasmusøns Hustroe i Vong sc: marin Jens Datter fadere vare Jens Jensøn i Mølgaard, Sørren Andersøn i Ørensholt Niels Pedersøns Hustroe i Ørensholt sc: Kirsten Villats Datter, Lavrs Jensøn i Vong og Marin Lavis Datter i Havstrop.

Dom: Jubilate blef begravet Peder Smeds tienistepig ved navn Kirsten Hans Datter som af et Ulykkelig skud hastelig blev ombrag da hun var 25 Aar ga͞mel og 6 Maaneder.

Dom: cantate blef Sørren Andersøns barn i Ørensholt ved navn Jens begravet.

Dend 1 Maji hafde Jens Hansøn i Nørkollemorten et barn til daab som blef kaldet Marin frembaaren af Knud Nielsøns Hustroe ved navn Marin Peders Datter, fadere vare Rasmus Jngvartsøn i Nørkollemorten, Niels Jensøn ibidem, og Peder Tøgersøn ibide Marin Movrits Datter ibidem og Anne Rasmus Datter ibidem.

Dom: Exaudi blef Christen Svensøns Hustroe i Nørkollemorten begravet sc: Anne Cle͞mens Datter da hun var 74 Aar 6 Maaneder og nogle dage ga͞mel.

Dom: [2]. post Trin: blef Thomæ Pedersøns navløs barn i Damgaard begravet.

Side 127 (AO opslag 119)

Festo Visitati: blef begravet Niels Pedersøns barn ved navn {... tom plads ...}

Dom: 1 post Trin: blef Jørgen Lavrsøns Søn af Oxenberg ved navn Christen begravet da hand var 14 Aar og nogle uger ga͞mel.

Dom: 9 post Trin: Hafde Christen Pedersøn Lerke i Synderkollemorten et barn til Daab som blef kaldet Giertrud og blef frembaaren af ‡‡‡ Peder Smeds Hustroe i Eegholm ved navn Anne Lerke, faddere vare Jens Sørrensøn i Synderkollemorten, Christen Lund ibidem Christen Christensøn dend elder Christen Harboes Hustroe ved navn Catrine Sørrens Datter i Synderkollemorten og Jngeborg Niels Datter ibidem.
‡‡‡ Jngeborg Niels Datter i Synderkollemorten.

Dom 13. post Trin: Hafde Lavrits Christensøn i Nørkollemorten et barn til Daab, som blef kaldet Lavrs blef frembaaren af Jens Hansøns Hustroe i Nørkollemorten sc: Marin Mats Datter, faddere vare Jens Pedersøn i Nørkollemorten, Jens Graversøn ibidem, Knud Nielsøns Hustroe ibidem sc: Marin P[ed]ers Datter, Sørren Rasmusøn ibidem.

Dom 7 post Trin blef blef {!} Else Mogens Datter slegfred barn Anne begravet, som ved en Ulykkelig hendelse blef fordruknet i en Dam i Nørkollemorten.

Side 128 (AO opslag 120)

Dom: 16. post Trin: blef begravet Iver Villatsøns barn i Tindet ved navn Anders da dend var 6 Maander og nogle dage ga͞mel.

Dom 19. post Trin: Hafde Niels Andersøn i Tindet et barn til Daab som blef kaldet Mogens blef frembaaren af Anne Villats Datter i Tindet, faddere vare Niels Andersøn i Tindet, Erich Rasmusøn ibidem Mats Jørgensøn ibide Erich Rasmusøns Hustroe ibidem sc: Bodel Peders Datter og Anne Niels Datter ibidem.

Dom: 20 post Trin: blef Christen Lerkes barn i Synderkollemorten ved navn Giertrud begravet da dend var 8 Ugger ga͞mel.

Dom: 22 post Trin: hafde Christen Christensøn d eldre i Synderkollemorten et barn til Daab, som blef kaldet Jens og blef frembaaren af Jens Sørrensøns Hustroe ibidem ved navn Cathrin=helvig Anders Datter faderede vare Villats Christensøn ibidem, Christen Chrisetns: d. yngre idbidem Christen Lunds Hustroe ibidem sc: Karen Niels Datter, Christen Harboes Hustroe ibidem, sc Catrin Sørrens Datter, Christen Lerche ibidem.

Festo [oium] [fanchtorii] blef Anders Smeds barn i Vong ved navn Anne dends Daab confirmeret, som blef frembaaren af Niels Andersøns Hustroe i Vong sc: Bodel Anders Da[tter] fadere vare Lavrs Pedersøn i Vong Peder Skumager og hans Hustroe Kirsten Peders Datter ibidem, Ladefoged af Ha͞merga[ard] sc Mats Hansøn og Jahanne Jens Datter i Vong.

Side 129 (AO opslag 121)

[.....] blef Hyrdens sc: Niels N:, barn i Vong sc: Marin begravet da hun var 3½ Aar ga͞mel.

Fra de første i Advents Søndag Ao 1719 indtil d 1 Advents Søndag Ao 1720 var i Nykirche 11 føde og 13 døde.

[...] Decemb: Ao 1720. blef Niels Christensøn af Tyregoed og Marin Laves Datter i Havstrop trolovede i Nykirche Præstegaard og da var tilstede Thomas kremer af Lindet Peder Rasmusøn og hans hustroe af Havstrop, Jacob Pedersøn af Hindskov. Morten Eskesen af Tyregoed.

1721
Anno 1721

Festo Circumsisc: Hafde Jens Graversøn i Nørkollemorten et barn til daab som blef kaldet Birgitte frembaaren af Lavrits Christensøns Hustroe i Nørkollemorten sc: Else Jens Datter fadere var Peder Nielsøn i Nørkollemorten, Jens Pedersøn ibidem, Knud Nielsøn ibidem, Rasmus Sørrensøns Hustroe ibidem sc: Jahan Sørrens Datter Niels Jensøns Hustroe ibidem sc: Dorthe Christens Datter.

Dom: 2 post Epiphan: blef begravet en betler som var hos Niels Pedersøn i Vong sc Hans Nielsøn, som var 82 Aar [ga͞mel.]

Side 130 (AO opslag 122)