Øster Nykirke Kommenteret Kirkebog 
Døbte kvindekøn 1700 - 1714
Sorterbar - klik på en overskrift og spalten sorteres
Tilbage til Nørvang-Herred oversigt.
Tilbage til oversigten over Øster Nykirke kirkebog.

Denne side bruges til at søge. Alle spalter undtagen kirkebogsteksten kan sorteres.
1. Hvis man skal bruge en oversigt i en årrække over steder eller bestemte familier kan den klapbare version med en linie per dåb være bedre. Bruges også hvis man kender dåbens nummer.
2. Den komplette tekstversion er ikke godt overskuelig, men bringes for fuldstændighedens skyld.
3. Kun tekst- og klapversionen har fadderlister med kommentarer separat, disse er udeladt af pladsgrunde i den sorterbare version.

Døbte sorteret efter navn, efternavn, sted, faderen, moderen, dato, dåbens nummer.
Navne er supplerede, hvis de findes i andre kilder. Fx "Christen Pedersen Nørgaards Kone", som hed Ane Henningsdatter.
I 70c eller 1708c står c for +- 5 år. 1708c = et år mellem 1703 og 1713.
I 1755cc står cc for +- 15 år. 1755cc = et år mellem 1740 og 1770, kun orienterende.
KB: Kirkebog. FT: Folketælling.
En linje i rød skrift betyder en rekonstrueret indføjelse, fx en dåb ud fra en begravelse, folketællingsangivelse, data fra andre sogne, etc:

   1774.11.27 Dødfødt, , Lundfod, Knud Thomsen, Inger Pedersdatter

Et navn i rødt betyder at det ikke står i denne indførelse, men kendes andetsteds fra som andre indførelser i kirkebogen, folketællinger, skøder, skifter etc:

   1774.12.25 Sidsel Sørensdatter, Flø, Søren Sørensen, Mette Pedersdatter

I kirkebogsteksten står kommentarer, fx navne på koner, i sådanne paranteser: { en kommentar }.

Vis alle kirkebogstekster (klik) .... Fjern alle kirkebogstekster (klik)
Klik på en overskrift og spalten sorteres, en blå pil viser sorterretningen - op eller ned. Klik engang til for at få den anden retning.
Klik på nummeret i "Nr."-spalten, fx 2001, så vises kirkebogsteksten til højre.
Den døbte
Nr.DatoNavnEfternavnStedFaderenModerenKirkebogstekst
20011700.01.24Karen Christensdatter Tinnet Christen Pedersen Mette Lauridsdatter Dom 3 post Epiphani blev døbt en Pigebarn som blef kaldet Karen, som en Vel=bekiendt Qvinde ved navn Mette Lavrits Datter /: som hafer faaet Logement hos Christen Andersøn i Tindet :/ hafer føed og udlagde til Barnefader en Soldat ved navn Christen Pedersen, som hun sagde at vere hendis Egtemand, som for[ne] Christen Pedersen det samme og vedstaar, men hafer ingen beviis derpaa, hvorfor det og blef Præsten og Stedens Øvrighed givet tilkiends for Barn blef baaren til daab af Christen Andersøns Hustroe i Tindet og var fadere til Barnet Christen Matsøn ibidem Anders Nielsen og Hans Hustroe ibidem Erich Jensøn ibidem og Bernt Matsøn ibidem.
20031700.06.21Mette Pedersdatter Kollemorten- Nørre Peder Poulsen Inger Nielsdatter Feste Johannis Bapt. Hafde Peder Povelsøn i Nør Kollemorten et barn til Daab og blef baaren af en Pige i Synderkollemorten ved navn Ingeborg Niels Datter og blef Barnet kaldet Mette og faderne vare Niels Nielsøn i Synderkollemorten Elisabeth Jens Datter ibid. Christen Harboe ibidem Jens Graversøn i Nørkollemorten og Min egen tienestepige Marie Niels Datter.
20081700.12.27Marie Pedersdatter Kollemorten- Sønder Peder Børresen ? Peder Børresens kone Dend 27 Decembris hafde Peder Byrresen i Synder Kollemorten et Barn til Daab som blef kaldet Marie frembaaren af Christen Harboes Hustroe {Anne Knudsdatter} i Synder Kollemorten fadere var Peder Christensøn tienendis i Øster Snede Sogen og Anders Christensen tienendis i Lystrup Sogen Christen {Pedersen} Lerche i Synderkollemorten og Karen Niels Datter ibidem og Johan Sørrens Datter ibidem.
20091701.02.20Kirsten Nielsdatter Haustrup Niels Larsen ? Niels Larsens kone Dom. Reminisere Hafde Niels Larssøn i Havstrop en Barn til Daab, som blef kaldet Kirsten og frembaaren af Lave Jensøns Hustroe {Johanne Jensdatter} i Havstrop fadere var Lars Jensøn ibidem Peder Christensøn ibidem Hans Bertelsøns Hustroe {Marie Frandsdatter} ibidem, Jens Christensøn i Nørkollemorten og Jnger Jens Datter i Mølgaard.
20111701.03.24Karen Christensdatter Kollemorten- Nørre Christen Henningsen Anne Ingvardsdatter Dend 24 Martii hafde Christen Henningsøn i Nørkollemorten til daab og blef kaldet Karen og blef frembaaren af Jens Pedersøns Hustroe {Kirsten Ingvardsdatter} i Nørkollemorten og faderne vare Jens Pedersøn ibidem og Jens Graversøn ibidem og Niels Jensøn som da tiente Mourits Jensøn ibidem, Rasmus Jngvartsøns Hustroe ibidem Peder Povelsøns Hustroe {Inger Nielsdatter} ibidem.
Begravelse nr. 6013
NOTITS: Begravet ca. 3 uger gammel.
20121701.04.01Anne Villadsdatter Oksenbjerre Villads Christensen ? Villads Christensens kone {REKONSTRUKTION fra begravelsen 1703.06.27: 'Dend 27. Juni blef Villats Christensøns Barn i Oxbierg ved navn Anne begravet da hun var 2 Aar 2 Maander gammel.'}
Begravelse nr. 6033
NOTITS: Da alderen ved begravelsen er nøjagtig antages at dåben er glemt.
20181701.07.31Karen Jørgensdatter Vonge Jørgen Johansen Kirsten Andersdatter Dom 10. post Trinit: hafde Jørren Johansøn i Vong et barn til Daab, som blef frembaaren af Niels Andersøns Hustroe i Vong ved Navn Bodil Anders Datter fadere Niels Pedersøn i Bierløf, [Lavrs] Andersøn ibidem og Niels Andersøn i Vong, Christen Porsis Hustroe i Vong ved navn Kirsten Peders Datter, Johan Terchels Datter i Vong og Barnets Navn var Karen.
20221701.11.23Navnløs Tinnet Erik Jensen ? Erik Jensens kone 2 {REKONSTRUKTION fra begravelsen: 'Dom: 1. Adventis blef Erich Jensøns Navnløs barn begravet.'}
Begravelse nr. 6020
20241702.01.04Kirsten Pedersdatter Kollemorten- Nørre Peder Thøgersen ? Peder Thøgersens kone Dend 4 Janua: hafde Peder Tøgersen i Nørkollemorten et Barn til Daab som blef kaldet Kirsten og blef baaren af Jens Graversøns Hustroe i Nørkollemorten, Faddere vare Rasmus Jngvartsøn ibidem Clemen Christensøn ibidem Niels Jensøn ibidem Christen Henningsøns Hustroe ibidem og Ingvart Povelsøns Hustroe ibidem.
20251702.01.15Anne Nielsdatter Vonge Niels Frandsen Else Jensdatter Dom: 2 post. Epipha: hafde Niels Frantsøn i Vong et barn til daab, som blef kaldet Anne og baaren af Oluf Nielsøns Hustroe i Vong og faddere vare Peder Fransøn i Mølgaard og Peder Rasmusøn ibidem, Peder Andersøn i Vong, Johan Terchels Datter ibidem og Marie Christens Datter ibidem.
20261702.01.15Sidsel Pedersdatter Kollemorten- Nørre Peder Poulsen Inger Nielsdatter Dom: 2 Post Epipha: havde Peder Povelsøn et Barn til daab som blef Kaldet Cidtzel. frembaaren af Jens Pedersøns Hustroe ibidem {Nørre Kollemorten} Fadere vare Christen {Pedersen} Lerche i Synder=kollemorten og Anne Christens Datter ibidem Jens Pedersøn i Nørkollemorten og Christen Henningsøn ibidem.
20271702.02.12Mette Andersdatter Tinnet Anders Madsen ? Anders Madsens kone Dom: Septuagesi: hafde Anders Matsøn i Tindet et barn til Daab som blef kaldet Mette frembaaren af for: Anders Matsøns Moder, fadere vare Peder Skomager i Vong, Villats Christensøn i Synderkollemorten Niels Villatsøn i Tindet og Johan Terchels Datter i Vong.
20281702.03.12Anne Rasmusdatter Kollemorten- Nørre Rasmus Sørensen Johanne Sørensedatter Dom: Reminisscer Hafde Rasmus Sørrensen i Nørkollemorten et Baren til Daab, som blef kaldet Anne og blef frembaaren af min egen Hustroe, faddere vare Jens Graversøn i Nørkollemorten og Christen Svensøn ibidem og Morrit Jensøn ibidem, Søren Jensøn i Ørensholt og Marie Jens Datter ibidem.
20321702.05.28Karen Pedersdatter Vonge Peder Christensen Pors Karen Andersdatter Dom: Exaudi hafde Peder Christensøn Pors i Vong et Barn til Daab, som blef kaldet Karen, som blef frembaaren af Christen {Pedersen} Porsis Hustroe ved navn Kirsten Peders Datter faddere vare Jens Pedersøn i Vong Peder Andersøn og Christen {Pedersen} Pors ibidem Lavrits Pedersøns Hustroe ibidem nevnlig Marie Terchels Datter og Bertel Nielsøns Hustroe ibidem nefnlig Mette Anders Datter.
Begravelse nr. 6036
NOTITS: Begravet 1 år og 10 måneder gammel.Igen er præsten latinsk doven, Dom: Exaudi for Exaudi Domine vocem meam, 6. søndag efter påske.
20411703.05.20Else Jensdatter Kollemorten- Nørre Jens Graversen Marie Christensdatter Dom: Exaudi Hafde Jens Graversøn i Nørkollemorten et barn til Daab, som blef kaldet Else frembaaren af Movrits Jensøns Hustroe ved nafn Karen Jens Datter faddere vare Hans Jensøn, Peder Povelsøn, Clemmen Christensøn, Rasmus Sørrensøns Hustroe ved navn Johan Sørrens Datter, Jens Pedersøns Datter Else alle i Nørkollemorten.
NOTITS: Da Jens Pedersen har datteren Else som er fadder her, antages han at være over 43 år. Dette har betydning for han dør, begravelsen glemt i kirkebogen, ikke længe efter.
20421703.05.29Anne Andersdatter Tinnet Anders Andersen Inger Christensdatter Feria 3. Pentco: Hafde Anders Andersøn i Tindet et Barn til Daab, som blef kaldet Anne frembaaren af Sørren Sørrensøns Hustroe i Tindet ved navn Mette faddere vare Christen Matsøn i Tindet og Lave Jensøn i Havstrop Christen Villatsøns Hustroe i Tindet, og Anders Matsøn Hustroe ibidem, og Maren Villats Datter ibidem.
20491703.12.16Marie Jørgensdatter Vonge Jørgen Madsen Anne Bertelsdatter Dom 3 Adventiis hafde Anne Bertels Datter /: som da var hos hendes fader Bertel Pedersøn i Vong :/ et Barn til daab som blef kaldet Marie, og da blef en Karl i Colding ved navn Jørgen Matsøn udlagt til Barnefader, fadere vare Christen Pedersøn Pors i Vong og hans Hustroe Kirsten Peders Datter Lavrits Pedersøn ibidem Marie Niels Datter, som da tiente Lavris Rasmusøn ibidem og Anne Bertels Datter og Barnet blef frembaaren af sin Mormoder Bertel Pedersøns Hustroe ibidem.
Begravelse nr. 6035
NOTITS: Begravet 3 uger gammel.
20521704.03.20Margrethe Pedersdatter Vonge Peder Andersen Skomager Sidsel Christensdatter Die Viridium Hafde Peder Skumager et Barn til Daab som blef kaldet Margrethe, frembaaren af Peder Christensøns Hustroe i Eegholm {Tørring} ved navn Anne {Pedersdatter} Lerche, fadere vare Peder Christensøn i Eegholm hans Sven Christen Jensøn Oluf Christensøn i Tyrring {Tørring} frans Skumager i Vong og hans Hustroe {Margrethe Christensdatter}.
Begravelse nr. 6051
NOTITS: Begravet et år gammel.
20531704.03.21Johan/ne? Sørens/en/datter Ørnsholt Søren Nielsen ? Søren Nielsens kone Dend 21 martii Hafde Sørren Nielsøn i Ørensholt et Barn til Daab, som blef kaldet Johan frembaaren af Mats Nielsøns Hustroe i Hiortsvang {Linnerup sogn} ved navn Mette Niels Datter. faddere vare Mats Nielsøn i Hiorts=vang Christian Nielsøn i Ørensholt, Christen Ormsøn ibidem Sørren Jensøn ibidem, Anne Niels Datter i Ørens=holt.
NOTITS: Barnet kan være Johanne eller Johan, præsten skriver begge ligedan. Uklart om Mette Nielsdatter eller Mads Nielsen i Hjortsvang, Linnerup er familien til Søren Nielsen.
20551704.03.25Kirsten Christensen Tinnet Christen Villadsen ? Christen Villadsens kone Nest forberørte Dag {Feria 3. Pascatos} Hafde Christen Villatsøn i Tindet ogsaa et Barn til Daab, som blef kaldet Kirsten frembaaren af Jørgen Matsøns Hustroe {Anne Villadsdatter} i Tindet Faddere vare Anders Bødicher i Tindet og hans Hustroe noch Jver Villatsøn, og Niels Villatsøn i Tindet.
20561704.03.30Anne Pedersdatter Mølgaard Peder Frandsen ? Peder Frandsens kone Dom Qvasimodegeinti, Hafde Peder Frantsøn i Mølgaard et Barn til Daab som blef kaldet Anne frembaaren af Peder Rasmusøns Hustroe i Mølgaard navnlig Anne Jens Datter, faddere vare Peder Rasmusøn i Mølgaard Jørgen Jensøn ibidem, Niels Fransøn i Hag{e Hammer sogn} og Jnger Jens Datter i Mølgaard.
Begravelse nr. 6052
NOTITS: Begravet halvanden år gammel.
20581704.06.24Marie Sørensdatter Mølgaard Søren Pedersen Inger Jensdatter Festo Johan Bapt: Hafde Sørren Pedersøn af Hammergaard {Hammer sogn} hans Hustroe {Inger Jensdatter} da var i Mølgaard et Barn til Daab, som blef kaldet Marie og blef frembaaren af Niels Andersøns Hustroe i Vong ved navn Bodil Anders Datter fadere vare Niels Andersøn {Wong} i Vong, Christian Nielsøn i Ørens=holt, Sørren Jensøn ibidem Christen Ormsøn ibidem, Jørgen Pedersøn og hans Fæstemøe ibidem.
NOTITS: Moderen Inger Jensdatter kommer fra Mølgaard og er lige blevet gift tre uger før, så hun er blevet hjemme til fødslen. Trolovelsen var den 22. feb. 1704, hvor hun var seks måneder henne. Faderen Søren Pedersen tjener på Hammergaard herregård.
20601704.08.03Marie Jensdatter Kollemorten- Nørre Jens Graversen Inger Andersdatter Dom 11. post Trinit: Hafde Jens Graversøn i Nørkollemorten et Barn til daab, som blef kaldet Marie, frembaaren af min {præsten Hans Jørgensen Jelling} egen Datter Mette {Hansdatter}, fadere var Peder Povelsøn og hans Hustroe {Inger Nielsdatter} i Nørkollemorten Christen Graversøn i Sejrop {Sejrup, Thyregod}, Jens Hansen i Nørkollemorten, Else Jens Datter ibidem.
Begravelse nr. 6046
NOTITS: Begravet 10 uger gammel.
20621704.10.19Gertrud Thomasdatter Kollemorten- Sønder Thomas Christensen Karen Nielsdatter Dom 22 post Trinit: hafd Thomas Christensøn i Synderkollemorten et barn til Daab som blef kaldet Giertrud blef frembaren af Peder Povelsens Hustroe i Nørkollemorten ved navn Jnger Niels Datter faddere var Villats Christensøn i Synderkollemorten Christen Christensøn d eldre ibidem og Christen Christensøn d yngre ibidem og Maren Thoms Datter ibidem og Christen Harboes Hustroe ibidem ved navn Anne Knuds Datter.
Begravelse nr. 6048
20631704.10.26Else Pedersdatter Kollemorten- Nørre Peder Thøgersen ? Peder Thøgersens kone Dom 23 post Trinit: Hafde Peder Tøgersøn i Nørkollemorten et Barn til Daab, som blef kaldet Else frembaaren af Peder Povelsøns Hustroe ved Navn Jnger Niels Datter Nørkollemorten fadere vare Rasmus Sørrensøn i Nørkollemorten, Jens Hansøn ibidem, Niels Jensøn ibidem, Doreth Christens Datter ibidem, Lavrs Christensøns Hustroe ibidem ved navn Else Jens Datter.
20681705.04.05Anne Andersdatter Vonge Anders Jensen ? Anders Jensens kone Dom Palm: hafde Anders Jensøn i Vong et Barn til Daab, som blef kaldet Anne frembaaren af Christian Nielsøns Hustroe i Ørnsholt {fil:} Karen Sørens Datter faddere faddere {!} vare Peder Christensøn Smed i Eegholm Søren Jensøn tienendes i Eegholm Marie Jens Datter i Ørnsholt Kirsten Sørens Datter af Sillesthoed.
NOTITS: Muligvis hedder moderen Sørensdatter og er søster til Kirsten og Karen Sørensdatter hvad der ville betyde født i Sillesthoved, Give.
20691705.05.21Johan/ne Frands/en/datter Vonge Frands Pedersen Skomager Margrethe Christensdatter Festo Ascensio: Hafde frans Skumager i Vong et Barn til Daab som blef kaldet Johan frembaaren af Oluf Nielsøns Hustroe i Vong ved navn Anne [.] faddere vare Peder frantsøn i Mølgaard, Niels frantsøn i Hag, Jens frantsøn i Ildved An frands Datter i Mylrop {Møllerup, Hammer} Bertel {Nielsen} Smeds Hustroe ved navn Met Anders Datter.
20711705.07.12Mette Pedersdatter Vonge Peder Jensen Else Thomasdatter Dom 5 post Trin: hafde Peder Jensøn i Vong et barn til Daab, som blef kaldet Met, blef frembaaren af Knud Christensøns Hustroe ved navn Marie Christens Datter i Vonge faddere vare Lavrits Pedersøn i Vong Lavrits Rasmusøn ibidem Jørgen Johansøn ibidem Jørgen Pedersøn i Ørnsholt.
20751705.11.15Gertrud Pedersdatter Kollemorten- Nørre Peder Poulsen Inger Nielsdatter Dom 23 post Trinit: hafde Peder Povelsøn i Nørkollemorten et Barn til Daab som blef kaldet Giertrud blef frembaaren af Rasmus Sørrensøns Hustroe i Nørkollemorten ved navn Johan Sørrens Datter faddere vare Lavrits Christensøn Christen Henningsøn begge i Nørkollemorten Thomas Christens i Synderkollemorten og Jngeborg Niels Datter ibidem.
20801706.03.25Anne Margrethe Thomasdatter Kollemorten- Sønder Thomas Christensen Karen Nielsdatter Festo Annutiationis {Annuntiatio} Mariæ {virginis} hafde Thomas Christensøn, Synderkollemorten et Barn til Daab, som blef kaldet Anne Margrete frembaaren af Villats Christensøn Hustroe i Synder=kollemorten ved navn Elisabeth Jens Datter faddere vare Christen Christensøn den eldre og Christen Christensøn den yngre begge i Synderkollemorten, Christen Lerche ibidem, Christen Harboes Hustroe ibidem ved navn Anne Knuds Datter, og Jngeborg Niels Datter ibidem.
Begravelse nr. 6160
NOTITS: Begravet knap ni år gammel.
20811706.04.18Anne Christensdatter Kollemorten- Nørre Christen Henningsen Anne Ingvardsdatter Dom Miserior: {Misericordia} Hafde Christen Henningsøn i Nørkollemorten et barn til daab som blef kaldet Anne frembaaren af Jens Pedersøns Hustroe i Nørkollemorten ved navn Kirsten Jngvarts Datter, faddere vare Rasmus Jngvartsøn, ibidem Peder Nielsøn ibidem, Peder Povelsøns Hustroe ved navn Jnger Niels Datter Peder Tøgersøns Hustroe ved navn Marin ibidem, Jens Hansøn ibidem.
20821706.04.25Else Pedersdatter Vonge Peder Steffensen Anne Hansdatter Dom: Jubilate hafde Peder Staphensøn i Vong et barn til Daab, som blef kaldet Else frembaaren af An Staphens Datter i Tørsting faddere vare Niels Andersøn i Vong og hans Hustroe, Lavrs Rasmusøn i Vong Marin Christens Datter Pors ibidem, Jørgen Johansøn ibidem.
20841706.05.25Maren Hansdatter Haustrup Hans Bertelsen Anne Sørensdatter Feria 3tia Penteco: hafde Hans Bertelsøn i Havstrop et Barn til Daab som blef kaldet Marin og blef frembaaren af Peder Nielsøns Hustroe i [Kob] ved navn Kirsten Peders Datter, faddere vare Peder Nielsøn i [knaaf] Lave Jensøn i Havstrop, Knud Matsøn i Tyregodlund Kirsten Bertels Datter i Havstrop, Kirsten Laves Datter i Havstrop.
Begravelse nr. 6062
NOTITS: Begravet 8 uger gammel. Stedet Knaaf ikke identificeret.
20871706.08.08Maren Jørgensdatter Tinnet Jørgen Madsen Anne Villadsdatter Dom: 10 post Trini: blef Jørgen Matsøns i Tindet hans Barn ved navn Marin dends Daab confirmeret som tilforn var inddøbt for sin Skrøbeligheds shyld, blef frembaarin af sin Moster Marie Vilats Datter i Tindet faddere vare Christen Villatsøn Tindet og hans Hustroe, Jver Villatsøn ibidem og Niels Villatsøn i Riisager og hans Hustroe.
Begravelse nr. 6065
NOTITS: Begravet 17 uger gammel.
20901706.11.07Voldborg Jørgensdatter Ørnsholt Jørgen Pedersen Maren Larsdatter Dom: 23 post Trinit: blef Jørgen Pedersøns barn i Ørensholt ved navn Voldborg dends Daab confirmeret, som tilforen for sin svaghed var inddøbt og blef frembaaren af Las Jørgensøns Hustroe i Ølholm ved navn Anne Lars Datter, faddere vare Las Jørgensøn i Ølholm Jens Lavrsøn i Oxenberg, Peder Jensøn i Vong Christen Ormsøn i Ørensholt.
NOTITS: Moderens navn i #21091.
20981707.06.14Katrine Nielsdatter Vonge Niels Larsen ? Niels Larsens kone. Feria 3 Penteco: Hafde Niels Lassøn i Vong et barn til daab, som blef kaldet Catrine, som blef frembaaren af Hans Matsøns Hustroe i Vong, faddere vare Hans Matsøn i Vong Peder Stephansøn ibidem Niels Jensøn og Niels Olufsøn ibidem, og Bertel Nielsøn ibidem.
21021707.09.25Gertrud Pedersdatter Vonge Peder Steffensen Anne Hansdatter Dom 14 post Trinit: hafde Peder Stephensøn i Vong et barn til Daab, som blef kaldet Giertrud og blef frembaaren af Appelone Stephans Datter i Tørsting faddere vare Jens Pedersøn i Vong Jens Jensøn i Vong Marin {Christensdatter} Pors ibidem Niels Olufsøn i Vong.
21031707.10.23Kirsten Christensdatter Kollemorten- Sønder Christen Pedersen Lerche Maren Villadsdatter Dom: 18. Hafde Christen Lerche i Synderkollemorten et Barn til Daab, som blef Kaldet Kirsten, som blef frembaaren af Peder Smeds Hustroe i Eegholm ved navn Anne {Pedersdatter} Lerche, fadere vare Villats Jversøn i Tindet Christen Pedersøn Lerche i Alsteds=mølle, Sørren Pedersøn Lerche i Eegholms=mølle, og Peder Christensøn Smed i Eegholm, Christen Lunds Hustroe Sc: Karen Niels Datter i Synderkollemorten.
21051708.01.08Anne Andersdatter Haustrup Anders Jensen ? Anders Jensens kone Dom: 1 post Epiph: blef Anders Jensøns baren i Havstrop ved navn Anne hendes Daab confirmeret, som tilforn for svaghed var inddøbt blef frembaaren af Knud Christensøns Hustroe i [Vo]ng ved navn Marin Christens Datter faddere vare Hans Bertelsøn i Havstrop, Lave Jensøn ibidem Peder Rasmusøns Hustroe ibide- ved navn Kirsten Laves Datter min tienistepige Birgitte Hans Datter.
Begravelse nr. 6078
NOTITS: Begravet ca. 3 uger gammel.
21071708.02.26Mette Pedersdatter Kollemorten- Nørre Peder Skræder ? Peder Skrædders kone. Dom: invocavit Hafde Peder Skræder i NørKollemorten et Barn til Daab, som blef kaldet Mette og blef frembaaren af Rasmus Sørrensøns Hustroe i Nørkollemorten ved navn Johanne Sørrens Datter fadere vare Peder Nielsøn i Nørkollemorten og Rasmus Sørrensøn ibidem, Jens Pedersøns Hustroe ved navn Kirsten Ingvardts Datter ibidem og Anne Ingvardts Datter ibidem.
21091708.05.29Navnløs Kollemorten- Nørre Jens Hansen Bodil Graversdatter {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'Feriæ 3 Pentecos: blef begravet Jens Hansøns Hustroe i Nørkollemorten ved navn Bodel Gravers Datter tilige med hendes navnløs Barn i hendes 33 ar.'}
Begravelse nr. 6082
NOTITS: Muligvis er det et dødfødt barn.
21101708.06.03Navnløs Ørnsholt Søren Nielsen ? Søren Nielsens kone {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'Dom: Trinit: blef begavet Søren Nielsøn i Ørensholt hans navnløs barn.'}
Begravelse nr. 6083
21121708.07.29Kirsten Christensdatter Kollemorten- Nørre Christen Henningsen Anne Ingvardsdatter Dom 8 post Trinit: hafde Christen Henningsøn et Barn til Daab, som blef kaldet Kirsten frembaaren af Rasmu Berent Nielsøns Hustroe i [Fovsing?] ved navn Marin Hennings Datter fadere vare Rasmus Jngvartsøn i Nørkollemorten Lavrits Christensøn ibidem og hans Hustroe Else Jens Datter og Jens Pedersøns Hustroe ibidem sc: Kirsten Jnvgarts Datter, og Karen Rasmus Datter.
21131708.08.12Mette Christensdatter Ørnsholt Christen Ormsen ? Christen Ormsens 2. kone Dom 10 Trinitatis Hafde Christen Ormsøn i Ørensholt et Barn til Daab, som blef kaldet Mette frembaaren af Jørgen Pedersøns Hustroe sc: Marin Lavrs Datter i Ørensholt, Fadere vare Sørren Pedersøn i Tindet og hans Hustroe, og Anders Matsøn og hans Hustroe ibidem.
21141708.08.19? Anders/en/datter Vonge Anders Jensen Pors Anne Sørensdatter Dom 11 post Trini hafde Anders Jensøn i Vong et barn til Daab som blef kaldet [...tom plads...] og blef frembaaren af Peder Christensøns Hustroe i Eegholm sc: Anne {Pedersdatter} Lerche faddere vare Peder Christensøn i Eegholm, Sørren Jensøn tienendis i Eegholm, Viste Sørrrensøn i Sillesthoed Marin Sørrens Datter ibidem, Bodel Anders Datter i Vong.
21151708.11.25Navnløs Vonge Lars Rasmussen Maren Nielsdatter {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'Dom 25 post Trin: blef Marin Niels Datters nafnløs og slegfred barn i Skovhuus i Vong begravet.'}
Begravelse nr. 6088
NOTITS: Kan være dødfødt. Se hendes skrifte Dom 4 post Trin: 1709 (skrifte #1001), hvor faderen kaldes Anders Andersen i Velling, Bryrup, der i 1714 en datter Dorte, er altså blevet gift 1709-13. Et halvt år senere kommer det frem, at hun har dækket over den rigtige fader den gifte Lars Rasmussen, 46, i Vonge (se skrifte #1002). Ved det første skifte bor hun ikke mere i Skovhus i Vonge, med ved Villads Nielsen i Nørre Kollemorten.
21161708.12.02Anne Andersdatter Haustrup Anders Jensen ? Anders Jensens Kone Dom: [1] Advent: Hafde Anders Jensøn i Havstrop et Barn til Daab som blef kaldet Anne og blef frembaaren af en Pige af Hammergaard ved navn Anne Christens Datter faddere vare Peder Rasmusøn i Havstrop Sørren Pedersøn i Tindet Jørgen Jensøn i Mølgaard, Hans Bertelsøns Hustroe ved navn An Sørrens Datter.
21201709.01.20Maren Pedersdatter Mølgaard Peder Frandsen Marie Jensdatter Dom 2 post Epipha: hafde Peder Frandsøn i Mølgaard et Barn til Daab, som blef kaldet Marin frembaaren af Jens Frandtsøns Hustroe ibidem ved navn Marin Jacobs Datter, faddere vare Frands {Pedersen} Skumager i Vong, Niels Frandsøn i Hag, Jørgen Jensøn i Mølgaard, og Jens Frandsøn ibidem.
21211709.01.20Maren Bertelsdatter Vonge Bertel Nielsen Smed Mette Andersdatter Dom 2 post Epipha: hafde Bertel Nielsøn i Vong et barn til Daab, som blef kaldet Marin frembaaren af Hans Matsøns Hustroe ibidem ved navn Marin {Sørensdatter} N: Fadere vare Niels Sørrensen i Vong, Jens Pedersøn ibidem Jørgen Christensøn ibidem, Christen {Pedersen} Porsis Hustroe ved navn Kirsten Peders Datter.
Begravelse nr. 6092
NOTITS: Begravet 6 måneder gammel.
21221709.01.27Johan?ne Peders/en/datter Haustrup Peder Rasmussen Kirsten Lavesdatter Dom Septuag: blef Peder Rasmusøn i Hafstrop hans barn ved navn Johan dend Daab confirmeret som tilforn for sin svaghed var hiemdøbt frembaaren af Erich Rasmusøns Hustroe i Tindet ved navn Bodel Lavrids Datter faddere vare Anders Jensøn i Havstrop, An Sørrens Datter ibidem, Peder Frantsøn i Mølgaard og Erich Rasmusøn i Tindet.
21231709.02.17Mette Nielsdatter Ørnsholt Niels Pedersen ? Niels Pedersens kone Dom: Invocavit Blef Niels Pedersøn Ha[..rd] /: hvis Hustroe føede i Ørens=holdt:/ hans Barns ved nafn Mette, Daab confirmeret, som tilforn i sin svaghed blef ind=døbt, som blef frembaaren af Anne Christens Datter af Hammergaard, fadere vare Christian Nielsøn i Ørensholt, Sørren Nielsøn ibidem Sørren Jensøn i Eegholm, Niels Jensøn i Ørensholt, og Anne Sørrens Datter i Vong.
Begravelse nr. 6133
NOTITS: Faderen Niels Pedersen er af et andet sogn. Navnet er ikke Haustrup, fordi det ender sikker på d. Moderen kan være fra Ørnsholt siden hun føder der. Men barnet begraves 1712 — tre et halvt år gammel — fra Ørnsholt, hvor forælderne må have levet.
21261709.04.01Kirsten Nielsdatter Kollemorten- Nørre Niels Jensen Dorte Christensdatter Feria 2 Pasca: Hafde Niels Jensøn i Nørkollemorten et Barn til Daab som blef kaldet Kirsten og blef frembaaren af Peder Nielsøns Hustroe i Nørkollemorten ved navn Karen Jens Datter, faddere vare Christen [Sven]søn i Nørkollemorten Jens Graversøn ibidem Peder Nielsøn ibidem Peder Povelsøns Hustroe ibidem ved navn Jnger Niels Datter, Rasmus Sørrensøns Hustroe ibidem ved navn Johan Sørrens Datter.
21271709.06.02Maren Jørgensdatter Ørnsholt Jørgen Pedersen Maren Larsdatter Dom 1 post Trin: Hafde Jørgen Pedersøn i Ørensholt et Barn til Daab, som blef kaldet Marin, frembaaren af Niels Pedersøns Hustroe i Ørensholt sc: Marin Jens Datter faddere vare Peder Jensøn i Vong, Lavrs Pedersøn i Ørensholt Niels Pedersøn ibidem, Anders Jensøns {Pors} Hustroe i Vong og Karen Christens Datter i Vong.
Begravelse nr. 6093
NOTITS: Begraves 11 uger gammel.
21301709.08.04Anne Eriksdatter Tinnet Erik Rasmussen Bodil Larsdatter Dom 10 post Trinita: hafde Erich Rasmusøn i Tindet et barn til Daab som blef kaldet Anne og blef frembaaren af Peder Rasmusøns Hustroe {Kirsten Lavesdatter} i Havstrop, faddere vare Peder Rasmusøn i Havstrop, Anders Bødicher i Tindet og hans Hustroe ved navn Jahan Christens Datter, Jver Villatsøn i Tindet, og Sørren Pedersen i Tindet.
21311709.08.25Maren Christensdatter Kollemorten- Sønder Christen Pedersen Lerche Maren Villadsdatter Dom: 13 post Trinit: hafde Christen Pedersøn Lerche Synderkollemorten et Barn til Daab, som blef kaldet Marin og blef frembaaren af Peder {Christensen} Smeds Hustroe i Eegholm ved navn Anne {Pedersdatter} Lerche fadere vare Christen Christensen d. eldre i Synderkollemorten Villats Christensen ibidem og Christen Lund ibidem Jngeborg Niels Datter ibidem og Lisbet Villats Datter ibidem.
21371710.01.05Karen Nielsdatter Vonge Niels Andersen Wong Bodil Andersdatter Dom inter festum circumcisionis et festum Epiphaniæ, blef Niels Andersøns {Wongs} Barn i Vong ved navn Karen hendis Daab confirmeret, som tilforen for sine Aarsagers shyld var hiemme døbt, og blef frembaaren af sin Mormoder {Birgitte Sørensdatter} sc: Anders {Jakobsen} Breinbergs Hustroe {Bregnbjerg, Hammer sogn} faddere vare Sørren Andersøn af Breinberg Jørgen Johansøn af Vong Lavrs Rasmusøn i Vong, Peder Christensøn {Smed} i Eegholm og hans Hustroe navnlig Anne {Pedersdatter} Lerche.
Begravelse nr. 6102
NOTITS: Begravet 19 uger gammel.
21391710.02.23Mette Larsdatter Tinnet Lars Madsen Anne Madsdatter Dom Sexag: Hafde Lavrs Matsøn i Damgaard it barn til Daab, som blef kaldet Mette frembaaren af Kirsten Mats Datter i Koetrop {Koutrup, Hammer sogn}, faddere vare Jens Jensøn i Kortrop Jørgen Matsøn i Tindet, Thomas Pedersøn i Damg{aard} An Villats Datter i Tindet og Barbara Mats Datter i Koetrop.
21441710.12.03Anne Rasmusdatter Kollemorten- Nørre Rasmus Ingvardsen Anne Bertelsdatter Dend 3 Decemb: Hafde Rasmus Jnvgartsøn i Nørkollemorten et barn til Daab: som blef kaldet Anne frembaaren af Lavrits Christensøns Hustroe i Nørkollemorten ved navn Else Jens Datter, faddere vare Bertil Pedersøn i Vong, Peder Povelsøn i Nørkollemorten og hans Hustroe, Jens Graversøn ibidem, Niels Jensøns Hustroe ibidem Sc: Dorthe Christens Datter, Peder Nielsøn ibidem.
21481711.02.15Birgitte Nielsdatter Vonge Niels Andersen Wong Bodil Andersdatter Dom Esto mihi hafde Niels Andersøn i Vong et barn til Daab som blef kaldet Birgitte, som blef frembaaren af Anders Breinbergs Hustroe ved navn Birgitte Sørrens Datter. Faddere vare Jørgen Johansøn i Vong Lavrs Rasmusøn ibide. Sørren Andersøn i Breinberg Margaret Niels Datter i Vong. Karen Povels Datter, An Mats Datter i Vong.
NOTITS: Hun begraves 1748 i Give kirke.
21491711.02.15Kirsten Christensdatter Kollemorten- Sønder Christen Christensen den Yngre Sidsel Larsdatter Dom: Esto mihi hafde Christen Christensøn d. yngre i Synderkollemorten et barn til Daab, som blef kaldet Kirsten frembaaren af min egen Hustroe fadder vare Christen Lund i Synderkollemorten, Villats Christensøn ibidem, Christen Christensøn d. ældre [......] Ingeborg Niels Datter ibidem, Christen Lerche ibidem.
Begravelse nr. 6163
NOTITS: Begravet 4 år gammel.
21501711.03.29Maren Jørgensdatter Ørnsholt Jørgen Pedersen Maren Larsdatter Dom: Palmarum haf blef Jørgen Pedersøns Barn {af Ørnsholt} ved navn Marin dends Daab confirmeret, frembaaren af Las Jørgensøns Hustroe i Ølholm Sc: Anne Lavrs Datter fadere vare Niels Pedersøn i Ørensholt Christian [.....] Nielsøn ibidem og hans Hustroe Karen Sørrens Datter, Sørren Nielsøns Hustroe ibidem sc: Anne Christens Datter Jørgen Jensøn i Mølgaard og Kirsten Jens Datter ibidem.
21511711.04.02Marie Jørgensdatter Vonge Jørgen Johansen Kirsten Andersdatter Die Viridium hafde Jørgen Johansøn i Vong et Barn til Daab, som blef kaldet Marin frembaaren af Niels Andersøns Hustroe i Vong sc: Bodil Anders Datter faddere vare Lavrs Rasmusøn i Vong Peder Stephansøn ibidem Margrete Niels Datter ibidem Niels Olufsøn ibidem og Peder Jensøn ibidem.
NOTITS: Marie fra bedstemoderen Maren Jensdatters skifte 1738 i Søften.
21521711.08.02Maren Pedersdatter Kollemorten- Nørre Peder Thøgersen Marie Dom 9 post Trin Hafde Peder Thøgersøn i Nørkollemorten et Barn til Daab som blef Kaldet Marin frembaaren af Inger Povels Datter tienendes i Lundgaar Hvexsel. Faddere vare Christen Henningsøn i Nørkollemorten, Lavrs Christensøn ibidem, Rasmus Sørrensøn ibidem Peder Povelsøns Hustroe sc: Inger Niels Datter, Niels Jensøns Hustroe i Nørkollemorten sc: Dorethe Christens Datter.
21531712.01.24Anne Nielsdatter Kollemorten- Nørre Niels Jensen Dorte Christensdatter Dom: Septuagesima hafde Niels Jensøn i Nørkollemorten et barn til daab som blef kaldet Anne frembaaren af Marin Peders Datter i Give, faddere vare Peder Nielsøn i Nørkollemorten, Jens Graversøn ibid. Jens Pedersøn ibidem, Peder Povelsøns Hustroe ibidem Anne Jens Datter ibidem.
NOTITS: Peder Poulsens 1. kone Inger Nielsdatter ikke set død, måske er Anne Jensdatter en fejl i kirkebogen.
21541712.02.14Johan/ne? Lars/en/datter Kollemorten- Nørre Lars Christensen Else Jensdatter Dom: Invocavit, hafde Lavrits Christensøn i Nørkollemorten et Barn til Daab, som blev kaldet Johan{ne?} frembaaren af Jens Pedersøns Hustroe i Nørkollemorten sc: Kirsten Jngvarts Datter. fadere vare [J]ens Pedersøn i Nørkollemorten, Peder Nielsøn ibidem Niels Jensøn ibidem Rasmus Ingvartsøns Hustroe sc Anne Bertels Datter, ibidem og Kirsten Christens Datter.
21571712.05.15? Niels/en/datter Vonge Niels Jensen Anne Enevoldsdatter Festo Pente: blef Anne Eenevolds Datters barn i Vong døbt, som blef kaldet { ... tom plads ... } og blef udlagt en Land=Soldat ved navn Niels Jensøn i ‡ Grønning i Salling til barnefader, faddere vare Jens Pedersøn i Vong, Anders Jensøn ibidem Lavrits Pedersøn ibidem Peder Staphansøn ibidem, Niels Sørrensøn ibidem. ‡ blev sagt Grønholt, men meentes at vere Grønning.
21591712.07.03Sidsel Sørensdatter Vonge Søren Nielsen ? Søren Nielsens enke Dom: 6 post Trinit: blef Sl. Søren Nielsøns barn i Vong ved navn Citsel dens Daab confirmeret og blev frembaaren af Lavrits Rasmusøns Hustroe i Vong ved navn Marin [Jens] Datter faddere vare Anders Jensøn i Vong og Peder {Christensen} Pors ibidem Peder Stephansøns Hustroe i Vong ved navn Anne Hans Datter og Mette Jens Datter ibidem.
21601712.07.24Anne Pedersdatter Kollemorten- Nørre Peder Poulsen Inger Nielsdatter Dom: 9 post Trinit: hafde Peder Povelsøn i Nørkollemorten et Barn til daab, som blef kaldet Anne frembaaren af Lavrits Christensøns Hustroe i Nørkollemorten ved navn Else Jens Datter. fadere vare Niels Jensøn i Nørkollemorten Jens Graversøns Hustroe ved navn Inger Anders Datter ibidem, Peder Nielsøn ibidem Christen Henningsøn ibidem, og Rasmus Ingvartsøn ibidem.
NOTITS: Evt. er moderen Inger Nielsdatter død.
21641712.08.04Karen Christensdatter Kollemorten- Sønder Christen Chrsitensen den Ældre Kirsten Christensdatter {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'Dom 12 post Trin: blef Christen Christensen d eldre i Synderkollemorten hans barn ved navn Karen /: som for sin svaghed tilforn var hiemdøbt :/ begravet, da dend var 10 dage gammelt.'}
Begravelse nr. 6136
21661712.10.02Anne Pedersdatter Haustrup Peder Rasmussen Kirsten Lavesdatter Dom 19: post Trin: hafde Peder Rasmusøn i Hafstrop et barn til daab, som blef kaldet Anne, som blef frembaaren af Erich Rasmusøns Hustroe i Tindet ved navn Bodel Lavrs D: fadere vare Erich Rasmusøn i Tindet, Christen Lavesøns i Havstrop og Peder Lavesøn ibidem, Hans Bertilsøns Hustroe ved navn An Sørrens Datter, ibidem, og Bodel Laves Datter ibidem.
21681712.12.27Mette Sørensdatter Tinnet Søren Sørensen Mette Feria 3 Nativit: blef Sørren Sørrensøns barns Daab i Damgaard ved navn Mette confirmerit og blef frembaaren af Hans Pedersøns Hustroe i [Siøskov] sc: Else Christens Datter fadere vare Hans Pedersøn i Siøskov Knud Pedersøn i Toffthøy, og Niels Pedersøn i Odderbech, Peder Matsøn tinendis i Rask=Skovhuus og Rasmus Sørrensøn i Nørkollemorten.
21691713.01.29Maren Jensdatter Mølgaard Jens Jensen ? Jens Jensens kone Festo Jubilati: blef Jens Jensøns Mølgaard hans barns Daab ved navn Marin, dends Daab confirmeret, som tilforn var hiemdøbt for sin svagheds skyld, og blef frembaaren af Lavrids Rasmusøns Hustroe i Vong ved navn Marin Jens Datter, faddere vare Niels Frandsøn i Hag, Søren Pedersøn i Tindet, og Anders Jensøn i Havstrop, og Jørgen Jensøn i Mølgaard, og Peder Rasmusøns Hustroe ved navn Kirsten Lavrs Datter.
NOTITS: Festo Jubilate findes ikke, Jubilate Omnis terra er 5. søndag efter påske, som er efter næste indførelse Dom Septuagesima (d. 12 febr.). Dom. Jubilate er 3. søndag efter påske også efter næste indførelse. Datumet her 29.01.1713 sat mellem forrige indførsel Dom: 3 post Epiph: (22. jan.) og næste indførsel (12. febr.).
21711713.02.19Else Jensdatter Vonge Jens Larsen ? Jens Larsens kone Dom Sexagesi: hafde Jens Lavrsøn i Vonge et barn til Daab, som blef kaldet Else frembaaren af Anders Lavrsøns Hustroe i Tørsting ved navn Anne Knuds Datter, faddere vare Anders Lavvrsøn i Tørsting, Peder {Andersen} Skumager i Vong, Anders Jensøn i Vong, Peder Stephansøn i Vong Karen Povels Datter i Vong.
21741713.03.12Lisbeth Villadsen Kollemorten- Sønder Villads Christensen Sidsel Thomasdatter Dom: Remini: Blef Villats Christensøns barn i Synderkollemorten dends Daab confirmerit og blef kaldet Lisbet frembaaren af Thomas Jensøns Hustroe i Jlved ved navn Marin Osters Datter, faddere vare Thomas Jensøn i Jldved, og Christen Christensøn dend eldre og Christen Christensøn d yngre begge af Synderkollemorten, Christen Lunds Hustroe ved navn Karen Niels Datter ibidem og min egen tienistepig ved navn Kirsten Villats Datter.
NOTITS: Opnævnt efter 1. kone Elisabeth Jensdatter †1706.
21801713.05.14Mette Nielsdatter Ørnsholt Niels Pedersen ? Niels Pedersens kone Dom: Cantate Hafde Niels Pedersøn i Ørensholt et barn til Daab, som blef kaldet Mette frembaaren af Sørren Andersøns Hustroe i Ørens=holft sc: Karen Sørrens Datter fadere vare Sørren Andersen i Ørensholt Sørren Nielsøns Hustroe ibidem Christian Nielsøn ibidem, Jens Christiansøn i Myllerop, og Hans Hustroe sc: Kirsten Sørrens Datter.
21831713.08.20Anne Jensdatter Kollemorten- Sønder Jens Sørensen ? Jens Sørensens kone Dom 10 post Trin: blef Jens Sørrensøns barn ved navn Anne i Synderkollemorten dends Daab confirmeret frembaaren af Hr Johans Hustroe {Ane Katrine Bilhardt} i Byllund fadere var Sørren [Lind] i Ladegaard Jens Matsøn i Tørring og hans Hustroe Villats Christensøn i Synderkollemorten JverChristensøns Hustroe i Nykirche ved navn Anne Sørrens Datter.
21851713.09.10Dødfødt Kollemorten- Nørre Christen Henningsen Kirsten Thomasdatter {REKONSTRUKTION: Fra begravelsen: 'NB Dom: 13 post Trin: blef Christen Henningsøns Navnløs Barn‡ begravet.‡ i Nørkollemorten.'}
Begravelse nr. 6142
NOTITS: Så vidt det kan ses benytter denne præst ordet navnløs for dødfødte børn.
21861713.10.01Anne Nielsdatter Kollemorten- Nørre Niels Jensen Dorte Christensdatter Dom: 16 post Trin: blef Niels Jensøns Barn i Nørkollemorten ved navn Anne dends Daab confirmeret, som for sin skrøbeligheds skyld, var hiemmedøbt. Frembaaren af Peder Povelsøns Hustroe ved navn Jnger Niels Datter, faddere vare Peder Nielsøn i Nørkollemorten, Peder Povelsøn ibidem Jens Pedersøn ibidem Jens Hansøns Hustroe ibidem sc: Marin Mats Datter, Anne Jens Datter, ibid.
21871713.12.17Anne Nielsdatter Tinnet Niels Andersen ? Niels Andersens kone Dom. 3. Advent: Hafde Niels Andersøn i Tindet et barn til Daab, som blef kaldet Anne og blef frembaaren af Hans Jensøns Hustroe i Tørring, ved navn Marin Anders Datter. fadere vare Sørren Pedersøn i Tindet og hans Hustroe Jnger Jens Datter, Erich Rasmusøn i Tindet, Anders Hansøn i Tørring, og Kirstin Mats Datter i Tindet.
Begravelse nr. 6145
NOTITS: Stedet Tørring tages som Tørring By, fordi præsten ellers ville skrive stedet i Tørring sogn som Egholm, Uhrskov etc.
21881714.01.14Johan/ne Jens/en/datter Kollemorten- Nørre Jens Hansen Maren Madsdatter Dom 2 post Epiph: Hafde Jens Hansøn i Nørkollemorten et Barn til Daab, som blef kaldet Jahan/ne?, blef frembaaren af Jens Graversøns Kiereste ved navn Anne Christens Datter. Faddere vare Peder Nielsøn i Nørkollemorten, Sørren Rasmusøn ibidem, Niels Jensøn ibidem Et Lavrids Christensøns Hustroe ibidem, ibidem, ved navn Else Jens Datter, og Peder Povelsøn ibidem.
21891714.06.17Anne Thomasdatter Tinnet Thomas Pedersen ? Thomas Pedersens kone Dom: 3 post Trin: hafde Thomas Pedersøn i Damgaar et barn til Daab som blef kaldit Anne frembaaren af Stephan Jensøns Hustroe i Knob {Knop, Vrads sogn} sc: Kirsten Peders Datter. Fadere var Stepfan Nielsøn i Knob; Peder Nielsøn i Damgaard, Hans Bertelsøn i Havstrop og hans Hustroe sc: Anne N: {Sørensdatter} og Kirsten Mats Datter i Damgaard.
21901714.08.05Maren Nielsdatter Oksenbjerre Niels Mathisen ? Niels Mathisens kone Dom: 10 post Trin: blef Niels Matthiisøns barn ved navn Marin i Oxenberg dends Daab confirmeret og blef frembaaren af min egen Hustroe Karen Knuds Datter, fadere vare Matthiis Pedersøn i Oxenberg, Frands Jacobsøn i Dørken, Jørgen Lavis Hustroe i Oxenberg, sc: Karen Christens Datter Thomas Pedersøns Hustroe i Oxenberg sc: Marin Anders Datter: Anne Jørgens Datter i Oxenberg.
Begravelse nr. 6174
NOTITS: Begravet 3 år gammel.
21941714.11.18Maren Nielsdatter Ørnsholt Niels Pedersen ? Niels Pedersens kone Dom 25. post Trinit: Hafde Niels Pedersøn af Ørens=holt et Barn til Daab som blef kaldet Marin blef frembaaren af min egen Datter Mette, faddere vare Christen Nielsøn i Ørens=holt, Sørren Andersøn ibidem Jens Villatsøn tienendis i Harresøe, Sørren Nielsøns Hustroe ved Navn Anne Christens Datter i Ørens=holt, min tinistepig Mette Jesper Datter.
21961715.02.02Katrine Olufsdatter Tinnet Oluf Bentson Karen Pedersdatter Festo Purificationis {2. feb. 1715}, hafde Karen Peders Datter af Tindet hendis Slegfred Barn til Daab og blef kaldet Cathrine som blef frembaaren af Erich Rasmusøns Hustroe af Tindet sc: Bodil Lavrs Datter, fadere vare Erich Rasmusøn af Tindet og Niels Andersøn ibidem Anders Andersøn og hans Hustroe ibidem. {Faderen nævnes i skriftet knap tre uger før:} Dom: 1 post Epipha: {13. jan. 1715} udstoed Karen Peders Datter af Tindet Kirchens Disciplin for hendes forseelse mod det 6te Bud og udlagde hun til Barnefader, en Svenske fange som en tid lang hafde tient i Tindet ved navn Oluf Bentsøn.
NOTITS: . De svenske fanger blev fordelt i Danmark. Efter et slag i Holsten 1713 med mange svenske fanger ville den svenske regering ikke udløse dem, de blev så fordelt i sognene.
LINK: Se skrifte #1005